ORDRE PRE/161/2019, d'1 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la selecció de projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO
DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
ORDRE PRE/161/2019, d'1 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la selecció de
projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa
operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.
El Consell Europeu va aprovar, el 17 de juny del 2010, l'estratègia Europa 2020 per promoure un creixement
intel·ligent, sostenible i integrador. Aquesta estratègia defineix els objectius que la UE ha d'assolir l'any 2020
en els àmbits de recerca i innovació, canvi climàtic i energia, ocupació, educació i reducció de la pobresa.
El Govern de Catalunya, alineat amb Europa 2020, va aprovar, l'abril de 2012, l'estratègia Catalunya 2020
(ECAT 2020), el full de ruta per reactivar l'economia i reorientar el sector productiu cap a un model econòmic
més intel·ligent, més sostenible i més integrador. Una aportació primordial de l'ECAT 2020 ha estat la definició
d'un marc estratègic i coherent per a l'impuls, la coordinació i el seguiment de les polítiques públiques que
reforcen els avantatges competitius de Catalunya i que contribueixen a la consolidació de Catalunya a Europa i
al món com un país de base industrial, amb una economia oberta, competitiva i sostenible. L'ECAT 2020
identifica sis àmbits prioritaris d'actuació de les polítiques públiques: ocupació i formació, cohesió social,
innovació i coneixement, dinamisme empresarial, internacionalització, i economia verda.
En el marc de l'ECAT 2020 i del nou enfocament de la política de cohesió de la UE per al període 2014-2020,
que aposta per la recerca i la innovació com a motor per a la competitivitat empresarial i el creixement
sostenible de l'economia europea, el Govern de Catalunya va aprovar, el febrer de 2014, l'estratègia de recerca
i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT).
La RIS3CAT defineix quatre objectius:
1. Reforçar la competitivitat del teixit empresarial mitjançant la millora de l'eficiència dels processos
productius, la internacionalització i la reorientació dels sectors consolidats cap a activitats de més valor afegit.
2. Potenciar noves activitats econòmiques emergents a partir de la recerca, la creativitat i la innovació, per
crear i explotar noves vetes de mercat.
3. Consolidar Catalunya com a pol europeu de coneixement i connectar les capacitats tecnològiques i
creatives amb els sectors existents i emergents del territori.
4. Millorar globalment el sistema català d'innovació, reforçar la competitivitat de les empreses, particularment
de les pimes, i orientar les polítiques públiques cap al foment de la innovació, la internacionalització i
l'emprenedoria.
El Programa operatiu d'inversió en creixement i ocupació FEDER de Catalunya 2014-2020 (d'ara endavant PO
FEDER de Catalunya 2014-2020), aprovat per la Decisió de la Comissió Europea C(2015)894, de 12 de febrer
de 2015 i modificat per la Decisió de la Comissió Europea C(2018)8723, d'11 de desembre de 2018, prioritza
les inversions en els àmbits de la innovació i el coneixement, el dinamisme empresarial i l'economia verda, i
contribueix a quatre prioritats transversals, que també són clau per assolir els objectius 2020: equilibri
territorial, internacionalització, ocupació i especialització intel·ligent.
En aquest context, a partir dels treballs impulsats pel Govern en col·laboració amb les parts interessades, s'ha
definit un marc per al desenvolupament d'iniciatives articulades i impulsades des de l'àmbit local que
contribueixen, des del territori, a l'assoliment dels objectius de Catalunya per al 2020. Els projectes
d'especialització i competitivitat territorial (PECT) articulen un conjunt d'operacions, amb un fort component
d'innovació, per a la transformació econòmica del territori i, en definitiva, per generar activitat econòmica
sostenible i llocs de treball.
D'acord amb l'article 1.22 de la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de
2014, sobre contractació pública, s'entén per “innovació” la introducció d'un producte, servei o procés nou o
significativament millorat, que inclou, malgrat que no es limita a ells, els processos de producció, edificació o
construcció, un nou mètode de comercialització, un nou mètode d'organització de pràctiques empresarials,
l'organització del lloc de treball o les relacions exteriors, entre d'altres, amb l'objectiu d'ajudar a resoldre reptes
de la societat o a donar suport a l'Estratègia Europa 2020 per a un creixement intel·ligent, sostenible i
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 7933 - 6.8.20191/42 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-19214045-2019
integrador.
En data 8 de novembre de 2016, el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar l'Acord de Govern per a
la creació del Programa Catlabs, amb l'objectiu d'impulsar la innovació social, digital i col·laborativa a
Catalunya i promoure l'emergència i la consolidació de noves estructures d'innovació oberta i col·laborativa. En
aquest sentit, els PECT poden ser un instrument clau per a aquesta col·laboració.
Aquestes bases reguladores estableixen el marc per al desenvolupament de les iniciatives PECT que articulen
les aportacions des del territori als objectius de Catalunya per al 2020.
En el Programa operatiu es dona un tractament específic a l'Ajuntament de Barcelona, atès que la seva
capacitat econòmica enfront d'altres entitats locals faria econòmicament inviable un repartiment territorialment
equilibrat del finançament FEDER.
Atès el conveni entre la Generalitat de Catalunya i l'Àrea Metropolitana de Barcelona per executar operacions
en els objectius específics 2.1.1, 2.3.1, 4.3.1, 4.5.1 i 6.3.2, els ens locals que formen part de l'àmbit territorial
de l'Àrea Metropolitana de Barcelona queden exclosos de la presentació d'operacions en aquests objectius
específics esmentats.
D'acord amb el Decret 20/2019, de 29 de gener, de reestructuració del Departament de la Presidència,
corresponen a la Direcció General d'Administració Local (DGAL) les funcions d'assistència i cooperació amb el
món local. A més, com a agent facilitador i organisme competent per resoldre, té atribuïdes funcions
d'organisme intermedi (OI) en el procediment de selecció i verificació dins del PO FEDER de Catalunya 2014-
2020. La DGAL és la unitat encarregada de projectes locals i de la seva gestió, seguiment i control, d'acord
amb les funcions que li atorga el Decret esmentat.
En virtut de les facultats que m'atorga l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització,
procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,
ORDENO:
Article únic
Aprovar les bases reguladores, que consten a l'annex I d'aquesta Ordre, per a la selecció de projectes
d'especialització i competitivitat territorial (PECT) i la concessió de subvencions pel FEDER de Catalunya 2014-
2020, en els termes establerts en el Programa operatiu.
Disposició derogatòria
Queda derogada l'Ordre GAH/95/2016, de 26 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
selecció de projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el
Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, i s'obre la convocatòria, la qual mantindrà però els seus
efectes mentre no finalitzi la tramitació de les subvencions concedides en relació amb la Resolució
GAH/815/2018, de 19 d'abril, per la qual se seleccionen els projectes d'especialització i competitivitat territorial
(PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 (DOGC núm.
7606, de 25.04.2018).
Disposició final
Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 1 d'agost de 2019
Meritxell Budó i Pla
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 7933 - 6.8.20192/42 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-19214045-2019
Consellera de la Presidència
Annex I
Bases reguladores
1. Objecte
Aquestes bases tenen per objecte establir els requisits i el procediment per a la selecció de projectes
d'especialització i competitivitat territorial (PECT) i la concessió de subvencions en el marc del PO FEDER de
Catalunya 2014-2020.
2. Projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT)
2.1 Definició
Els PECT són iniciatives, impulsades pels agents del territori i liderades per les entitats públiques locals de
Catalunya (ajuntaments, consells comarcals i diputacions provincials), que articulen uns projectes amb
operacions i actuacions per a la transformació econòmica del territori, que tenen un fort component
d'innovació. En aquest sentit, els PECT:
a) Contribueixen a les prioritats i als objectius de la RIS3CAT. El seu disseny és coherent amb un o més dels
quatre objectius de la RIS3CAT: àmbits sectorials líders, activitats emergents, tecnologies facilitadores
transversals i entorn d'innovació.
b) Contribueixen, mitjançant la implementació dels seus projectes, a les prioritats del PO FEDER de Catalunya
2014-2020. Els projectes han de prioritzar necessàriament l'eix prioritari 1 i es poden emmarcar en els eixos
prioritaris 1, 2, 3, 4 o 6. També han de contribuir, en la mesura que sigui possible, a les prioritats transversals
del PO FEDER de Catalunya 2014-2020: equilibri territorial, internacionalització, ocupació i especialització
intel·ligent. Com a mínim, han de contribuir a dues d'aquestes prioritats.
c) S'emmarquen en una estratègia regional prèviament definida i han de tenir un impacte en la competitivitat
del territori, com a mínim amb la implicació d'un àmbit sectorial líder destacat al territori.
d) Defineixen un màxim de tres eixos prioritaris. Els projectes, les operacions i les actuacions han de ser
realistes i concrets, i han de tenir una vinculació clara i demostrable en el territori.
e) Es fonamenten en els actius i les capacitats del territori (teixit productiu, recursos i capacitats tècniques i
personals) i compten amb la participació del teixit social i econòmic.
2.2 Entitats membres del PECT
Poden ser membres del PECT els agents del territori següents (vegeu a l'annex V el glossari de conceptes de
les bases de la convocatòria):
a) Com a entitat representant del PECT: un ajuntament, un consell comarcal o una diputació provincial.
L'entitat representant assumeix la coordinació del PECT i actua com a interlocutor únic davant la Direcció
General d'Administració Local i els organismes responsables de la gestió i el control del PO FEDER de Catalunya
2014-2020. També és responsable d'iniciar i executar la despesa subvencionable en el marc del PECT.
b) Com a entitat sòcia: entitats públiques o privades sense afany de lucre, que inicien i executen la despesa
subvencionable en el marc del PECT.
c) Com a entitat participant no beneficiària: entitats públiques o privades, amb afany de lucre o sense, que
participen en les operacions del PECT sense executar despesa subvencionable.
Les entitats beneficiàries del PECT, l'entitat representant i les entitats sòcies, són responsables d'iniciar i
executar les operacions seleccionades, pagar les despeses i justificar -les en els terminis establerts.
El PECT ha d'estar format per un mínim de quatre membres, entre les entitats sòcies i les entitats participants
no beneficiàries, inclosa l'entitat representant.
Els ajuntaments i els consells comarcals únicament poden actuar com a entitat representant d'un PECT. Una
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 7933 - 6.8.20193/42 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-19214045-2019

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA