ORDRE PRE/174/2018, de 12 d'octubre, de modificació de les bases de l'Ordre PRE/109/2018, de 2 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió d'ajuts per a la formació complementària d'alumnat universitari i persones postgraduades en l'àmbit de l'educació física i de l'esport.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'Ordre PRE/109/2018, de 2 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió d'ajuts per a la formació complementària d'alumnat universitari i persones postgraduades en l'àmbit de l'educació física i de l'esport, en la seva base 11, estableix que la formació pràctica s'ha de fer efectiva des de la data que indiqui la resolució de concessió de l'ajut fins, com a màxim, el 15 de setembre de l'any següent.

Atès que la data d'incorporació de l'alumnat beneficiari d'aquest ajuts, per causes alienes a la seva voluntat i derivades de la complexitat de la gestió d'uns imports que afecten dos exercicis anuals, sovint no es produeix durant la primera quinzena de setembre; i tenint en compte que aquesta incorporació s'endarrereix de manera considerable amb la corresponent pèrdua de formació pràctica, es proposa modificar-ne el període efectiu perquè passi a ser d'any natural a partir de la resolució de la seva concessió; en conseqüència, també es modifica el termini màxim del lliurament de la memòria final de l'activitat.

Alhora es clarifica, per raons de seguretat jurídica, que els ajuts ja concedits amb anterioritat a la publicació i la vigència d'aquesta ordre continuaran regint-se per les bases reguladores vigents en el moment de la seva concessió.

Per tot el que s'ha exposat, atès el que estableixen el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes declarats bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

Ordeno:

Article únic

1.1 Es modifica la base 11 de l'annex de l'Ordre PRE/109/2018, de 2 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió d'ajuts per a la formació complementària d'alumnat universitari i persones postgraduades en l'àmbit de l'educació física i de l'esport, que queda redactada de la manera següent:

“La formació pràctica es fa efectiva a partir de la data que indiqui la resolució de concessió de l'ajut fins al 31 de desembre del mateix any”.

Els temps de formació dels ajuts són de 800 hores, 700 hores o 600 hores. La concreció per a cada ajut es determinarà en la convocatòria corresponent. En tot cas, com a mínim, el 50% del total d'hores de formació a realitzar s'ha de fer entre les 9.00 i les 14.00 hores, de dilluns a divendres.

La formació...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA