ORDRE PRE/18/2016, de 8 de febrer, per la qual es revisen i s'actualitzen els continguts de les competències digitals detallats a l'annex 2 del Decret 89/2009, de 9 de juny, pel qual es regula l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Decret 89/2009, de 9 de juny, pel qual es regula l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC), estableix 3 nivells de competències digitals. El contingut de les competències exigides per a cada nivell queda recollit a l'annex 2.

La disposició addicional cinquena del Decret 89/2009, de 9 de juny, preveu que la revisió i l'actualització dels continguts de les competències digitals es pot fer mitjançant una ordre de la persona titular del departament competent en matèria de societat de la informació.

En virtut de l'article 3.1.10 del Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, el departament competent en matèria de societat de la informació és el de la Presidència.

La primera aplicació de l'esmentada disposició addicional cinquena del Decret 89/2009 es va fer mitjançant l'Ordre EMO/417/2012, de 27 de novembre, per la qual es revisen i s'actualitzen els continguts de les competències digitals detallats en l'annex 2 del Decret 89/2009, de 9 de juny, pel qual es regula l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC). Ara escau fer una nova revisió i actualització d'aquests continguts.

El Consell Rector previst en l'article 10 del Decret 89/2009, de 9 de juny, que vetlla per la revisió i l'actualització dels continguts de l'ACTIC, ha fet una proposta d'acord amb els suggeriments efectuats per la Comissió Assessora i sobre la base dels treballs tècnics duts a terme per l'Oficina Gestora de l'ACTIC.

En aquesta actualització de continguts s'han incorporat, com a elements més destacats, matèries relacionades amb la mobilitat i aplicacions per a dispositius mòbils; dades massives; mitjans socials i Internet de les coses.

A més de l'actualització de continguts de les competències, en el procés de revisió s'ha vist necessari redefinir en alguns casos els indicadors i explicitar alguns conceptes referits als coneixements, els procediments i les actituds. Aquestes modificacions no es consideren actualitzacions, ja que no introdueixen conceptes nous.

Per tot això, d'acord amb la proposta del Consell Rector de l'ACTIC de 2 d'octubre de 2015,

Ordeno:

Article únic
  1. Aprovar la revisió i l'actualització dels continguts de les competències en tecnologies de la informació i la comunicació. Les modificacions aprovades que es poden considerar actualització, és a dir, les que introdueixen nous conceptes, afecten continguts de les competències C1 a C3.

  2. Aprovar l'annex de la present Ordre, que substitueix l'annex 2 del Decret 89/2009, de 9 de juny.

Disposicions addicionals

Primera

Aplicació dels continguts revisats i actualitzats

Els continguts revisats i actualitzats que s'aproven mitjançant aquesta Ordre s'aplicaran a les proves d'avaluació que tinguin lloc a partir de la data d'entrada en vigor de l'Ordre.

Segona

Resultats parcials del nivell 3 i certificats avançats

Atès que no s'han introduït actualitzacions en continguts de competències en el nivell 3, aquelles persones que amb anterioritat a l'aprovació d'aquesta Ordre hagin obtingut el resultat d'apte/a en una única competència del nivell 3 no estan afectades a l'efecte d'obtenir el certificat avançat. Així mateix, les persones que posseeixin un certificat avançat no caldrà que tornin a fer la prova per actualitzar-lo.

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre EMO/417/2012, de 27 de novembre, per la qual es revisen i s'actualitzen els continguts de les competències digitals detallats en l'annex 2 del Decret 89/2009, de 9 de juny, pel qual es regula l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor al cap de dos mesos de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Barcelona , 8 de febrer de 2016

Neus Munté i Fernàndez

Consellera de la Presidència

Annex

Text revisat i actualitzat de l'annex 2 del Decret 89/2009, de 9 de juny, pel qual es regula l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC)

Nivells requerits per a cada certificat

Competències ACTIC Certificat
Bàsic Mitjà Avançat
C1 Cultura, participació i civisme digital Nivell 1 Nivell 2
C2 Tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu Nivell 1 Nivell 2
C3 Navegació i comunicació en el món digital Nivell 1 Nivell 2
C4 Tractament de la informació escrita Nivell 1 Nivell 2 Estar en possessió del certificat mitjà i acreditar el nivell 3 en dues competències a escollir (C4 a C8
C5 Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment Nivell 1 Nivell 2
C6 Tractament de la informació numèrica Nivell 1 Nivell 2
C7 Tractament de les dades Nivell 2
C8 Presentació de continguts Nivell 2

Competència ACTIC C1 – Cultura, participació i civisme digital
Definició de la competència Utilitzar de manera eficient, cívica i segura els recursos de què disposa la ciutadania en la societat digital, i aplicar-los selectivament en els diversos àmbits de la vida quotidiana, amb la finalitat del desenvolupament personal, la participació i la col·laboració en la societat
Realitzacions competencials Indicadors
Nivell 1 Nivell 2
R1.1. Identificar els recursos de què disposa la ciutadania per informar-se, comunicar-se, actuar i participar en la societat digital i en xarxa 1.1.1. Identifica quins serveis i recursos es poden obtenir a través d'Internet i la resta de les TIC i de quina manera poden ser útils per a la vida quotidiana 1.2.1. Identifica de manera àmplia la tipologia de serveis per a la vida quotidiana que es pot obtenir a través d'Internet i la resta de les TIC
R1.2. Obtenir la informació, recurs o servei que es requereix a través d'Internet, interactuant amb proveïdors de serveis diversos de manera segura 1.1.2. Fa una gestió senzilla per Internet, tipus consulta, compra o participació en un fòrum 1.1.3. Reconeix els principals mitjans d'identificació electrònica i n'utilitza els més bàsics 1.2.2. Fa transaccions de tipus complex: sol·licituds de feina, tràmits administratius, operacions bancàries. Utilitza el comerç electrònic com un mitjà per fer transaccions comercials 1.2.3. Utilitza les diverses mesures de protecció per fer gestions en línia i el certificat digital com a mitjà d'identificació electrònica
R1.3. Emprar eines de col·laboració per compartir informació, participar i col·laborar amb altres ciutadans 1.1.4. Distingeix quines són les principals xarxes socials i eines de col·laboració, de participació i d'intercanvi d'informació i les seves utilitats 1.2.4. Empra les principals xarxes socials i eines de col·laboració, de participació i d'intercanvi d'informació i les seves utilitats
R1.4. Fer un ús segur, ètic i cívic de les TIC 1.1.5. Aplica els hàbits bàsics per a la salut, ergonomia i respecte mediambiental en l'ús d'un ordinador o dispositiu 1.1.6. Utilitza les mesures elementals per garantir la privadesa i seguretat de la informació 1.2.5. Utilitza les mesures adequades per garantir la privadesa i seguretat de la informació 1.2.6. Identifica i respecta la legislació referent als drets fonamentals i els drets i deures dels consumidors en el comerç electrònic, com també la legislació referent a la propietat intel·lectual

Competència ACTIC C1 – Cultura, participació i civisme digital
Nivell Nivell 1
Indicadors Coneixements Procediments Actituds
1.1.1. Identifica quins serveis i recursos es poden obtenir a través d'Internet i la resta de les TIC i de quina manera poden ser útils per a la vida quotidiana Què es pot fer amb les TIC i per Internet i quins serveis i recursos es poden obtenir. Aprendre i formar-se per Internet Criteris per avaluar la fiabilitat dels serveis i recursos disponibles en línia Elements a tenir en compte a l'hora de fer tràmits, gestions o compres en línia Precaucions que cal seguir en fer gestions en línia i mitjans d'accés segur: -Usuari i contrasenya -Què és un accés segur a un web -Què és el certificat digital Les principals eines de col·laboració (fòrums, blogs, wikis) Les xarxes socials: concepte i tipologia La privacitat a les xarxes socials La identitat digital Hàbits d'ergonomia, salut i respecte mediambiental Riscos de pèrdua d'informació i necessitat de vetllar per la seguretat Accedir a un web mitjançant un usuari i una contrasenya Fer un tràmit, consulta o compra en línia seguint els passos i instruccions que marca el portal concret Seguir cursos de formació en línia Participar en un fòrum, un blog... Configurar el perfil i la privacitat a les xarxes socials Consultar i treballar en grup fent servir eines de col·laboració Adoptar mesures per millorar l'ergonomia Emprar mesures elementals per garantir la privadesa i la seguretat de la informació Ser conscient de la necessitat de conèixer les TIC i d'utilitzar-les per formar part de la societat del coneixement Entendre les TIC com a tecnologies que ens faciliten la vida quotidiana, i no com una dificultat sinó com una possibilitat per experimentar Ser conscient que cal controlar el temps que es dedica a l'entreteniment amb les TIC i que poden crear addicció Valorar el risc de proporcionar informació confidencial o personal (pròpia o de tercers) a través de la xarxa Evitar el llenguatge i altres continguts discriminatoris en relació amb l'origen, raça, sexe, orientació, identitat o comportament sexuals, religió, opinió o altres condicions de les persones, o que fomentin estereotips sobre els rols d'homes i dones Respectar la condició, les opinions i creences de les altres persones Ser conscient que cal controlar la privacitat a les xarxes socials Ser conscient de les precaucions que cal adoptar a l'hora de fer transaccions i gestions en línia Ser conscient que cal protegir la documentació important contra pèrdues, destrucció voluntària o involuntària i intrusions
1.1.2. Fa una gestió senzilla per Internet, tipus consulta,
...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA