ORDRE PRE/222/2017, de 27 de setembre, per la qual es fixen els preus públics per a les visites i activitats del Centre d'Observació de l'Univers.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

Aquesta Ordre té com a finalitat establir, per part del Departament de la Presidència, els preus públics per a les visites al Centre d'Observació de l'Univers situat al municipi d'Àger, Lleida, així com per a la realització de tallers, la cessió temporal del planetari portàtil i la realització de sessions d'observació astronòmica.

El Centre d'Observació de l'Univers és un equipament titularitat de la Generalitat de Catalunya adscrit al Departament de la Presidència des del 31 de desembre de 2012. L'any 2014, mitjançant l'Ordre PRE/338/2014, de 17 de novembre, es van fixar els preus públics per a les visites i activitats al Centre d'Observació de l'Univers.

Atès que es fa palesa la conveniència d'incorporar la prestació de nous serveis i, per tant, cal aprovar-ne els preus i que igualment és convenient actualitzar-ne els preus públics vigents fins ara;

Atesa la proposta del Departament de la Presidència i vistos els informes favorables de la Intervenció Delegada i de l'Assessoria Jurídica del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda;

D'acord amb el que estableix l'article 1.3-2 del Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya;

 

Per tot això,

 

Ordeno:

 

Article 1

Fixació de preus

Es fixen els preus públics que ha d'aplicar el Centre d'Observació de l'Univers, d'acord amb els imports en euros que es determinen en aquesta Ordre i que es resumeixen a l'annex 1.

 

Article 2

Fiscalitat

A les utilitzacions que siguin susceptibles de generar IVA, aquest s'aplicarà als preus públics fixats en aquesta Ordre d'acord amb la normativa de l'impost esmentat que estigui vigent en el moment que es facin les visites o s'utilitzin les instal·lacions.

 

Article 3

Preus de les visites i activitats del Centre d'Observació de l'Univers:

3.1 Entrada diürna (Planetari, Exposició permanent i Parc de Telescopis)

General: 8,00 euros

Reduïda: 7,00 euros

3.2 Entrada nocturna (Planetari, Exposició permanent i Parc de Telescopis)

General: 10,50 euros

Reduïda: 9,00 euros

3.3 Tallers (geologia o astronomia):

General: 3,00 euros

3.4 Sessions d'observacions astronòmiques al centre amb un monitor/a (grups de 2 a 20 persones) amb una durada de dues hores. Preu únic: 250,00 euros. No inclou planetari ni visita a l'exposició permanent.

3.5 Sessions d'observació astronòmiques fora del centre amb un monitor/a (grups de 2 a 20 persones) amb una durada de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS