ORDRE PRE/255/2017, de 30 de novembre, de delegació de competències de la persona titular del Departament de la Presidència a favor de la persona titular de la Secretaria General de la Presidència (Ordre de 30 de novembre, publicada en el BOE núm. 294, de 4 de desembre de 2017).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Ministeris del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

 

De conformitat amb l'apartat 10.2.e) de l'Annex del Reial Decret 944/2017, de 27 d'octubre, pel qual es designa als òrgans i autoritats encarregats de donar compliment a les mesures dirigides al Govern i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, autoritzades per acord del ple del Senat, de 27 d'octubre de 2017, pel qual s'aproven les mesures requerides pel Govern, a l'empara de l'article 155 de la Constitució, s'atribueix al Ministeri de la Presidència i per a les Administracions Territorials l'exercici de les funcions relatives al Departament de la Presidència.

De conformitat amb el que estableix l'article 8 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 9 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic,

Per tot això,

 

Ordeno:

 

—1. Delegar en la persona titular de la Secretaria General de la Presidència l'exercici de les competències:

1.1 La facultat de signar documents comptables que continguin les fases d'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació de pagament de les despeses d'un import igual o superior a 30.050,61 euros.

1.2 Les facultats inherents a la contractació administrativa que la normativa vigent atribueix a la persona titular del Departament com a òrgan de contractació per als contractes de subministrament i contractes de serveis de manteniment d'instal·lacions i equipaments, excepte les facultats inherents a la contractació que es van delegar en les persones titulars de les secretaries sectorials del Departament...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA