ORDRE PRE/44/2016, de 2 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre i organitzacions professionals del sector de la comunicació per al desenvolupament d'iniciatives que contribueixin al foment del periodisme i a l'enfortiment de l'espai català de comunicació.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Catalunya compta amb un sector privat de la comunicació en llengua catalana i occitana/aranesa, sòlid i emprenedor, que contribueix dia a dia a la construcció de l'espai català de comunicació. Aquest sector s'ha d'enfrontar, tanmateix, a una situació de desavantatge competitiu respecte a d'altres mitjans fets en altres idiomes amb moltes més expectatives de mercat. Per aquest motiu, la seva sostenibilitat depèn en gran mesura del suport de tot el teixit d'entitats representatives, organitzacions professionals i ens sense ànim de lucre que hi està vinculat, el qual inclou, entre d'altres, els col·legis professionals, les associacions o les fundacions. L'activitat de tot aquest conjunt d'entitats fa possible optimitzar recursos i aprofitar sinergies, per així afrontar la situació de desavantatge competitiu a què abans s'ha al·ludit.

Això ha portat el Departament de la Presidència a llançar una línia de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades a recolzar les iniciatives que contribueixin al foment del periodisme i a l'enfortiment de l'espai català de comunicació que es duguin a terme per les organitzacions i entitats abans esmentades, en el marc de les actuacions de suport i protecció del sector de la comunicació en llengua catalana i aranesa que porta a terme d'acord amb el mandat establert pels articles 7 i 27 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i l'article 20 de la Llei 35/2010, de l'1 d'octubre, de l'occità, aranès a l'Aran.

Aquestes subvencions es regeixen actualment per les bases reguladores aprovades per l'Ordre PRE/135/2015, d'11 de maig. Tanmateix, en el temps transcorregut des de la seva aprovació ha tingut lloc l'aprovació de diverses normes, tant de caràcter legislatiu com reglamentari, que afecten directament al procediment de gestió d'aquestes subvencions i que, per tant, cal introduir en el text de les bases. En primer lloc, la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, obliga els beneficiaris de subvencions i ajuts públics d'un import superior a 10.000 euros, si són persones jurídiques, a informar als subjectes obligats sobre les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques. D'altra banda, la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, estableix com a requisit de les persones sol·licitants de subvencions el de no haver estat sancionades o condemnades perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma. A tot això cal afegir que l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de les subvencions, ha introduït diverses modificacions en el procediment de justificació de les despeses que han de ser recollides en les bases en allò que s'adeqüi a l'objecte d'aquestes subvencions.

En conseqüència, atès el que estableixen els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,

Ordeno:

Article únic

S'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre i organitzacions professionals del sector de la comunicació per al desenvolupament d'iniciatives que contribueixin al foment del periodisme i a l'enfortiment de l'espai català de comunicació, que consten a l'annex d'aquesta Ordre.

Disposició derogatòria

Queda derogada l'Ordre PRE/135/2015, d'11 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre i organitzacions professionals del sector de la comunicació per al desenvolupament d'iniciatives que contribueixin al foment del periodisme i a l'enfortiment de l'espai català de comunicació.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 2 de març de 2016

Neus Munté i Fernàndez

Consellera de la Presidència

Annex

Bases

–1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes bases és la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre i a organitzacions representatives dels sectors professionals i econòmics de l'àmbit dels mitjans de comunicació que tinguin per objecte donar suport a iniciatives en l'àmbit referit, que contribueixin al foment del periodisme i a l'enfortiment de l'espai català de comunicació.

1.2 Són actuacions subvencionables:

 1. Realització d'activitats formatives, informatives i de difusió; organització de cursos, congressos, jornades, seminaris, conferències, exposicions, formació professional i altres que tendeixin a la difusió i el coneixement dels mitjans de comunicació i el periodisme.

 2. Actuacions de recerca, estudis i investigacions en l'àmbit dels mitjans de comunicació.

 3. Projectes de modernització i millora tecnològica.

 4. Activitats que fomentin la cohesió social i territorial de barris, municipis o comarques en relació amb el mitjà de comunicació.

 5. Creació de noves àrees, departaments o unitats en benefici de la gestió interna de l'entitat i dels serveis que ofereix en l'àmbit dels mitjans de comunicació.

 6. Iniciatives adreçades a ampliar el mapa informatiu i comunicatiu del sector.

  En el cas de les activitats formatives, informatives i de difusió, només se subvencionarà la part estrictament vinculada amb l'activitat (ponents, lloguer de sales, material), i en queden específicament excloses les despeses de representació i restauració.

  1.3 En cap cas no podran optar a aquestes subvencions les iniciatives adreçades als mitjans que incorrin almenys en algun dels supòsits següents:

 7. Mitjans finançats o gestionats de manera total o parcial per institucions públiques.

 8. Mitjans el contingut dels quals sobrepassa el 60 per cent de publicitat pròpia o aliena.

  –2 Persones beneficiàries de les subvencions

  Poden optar a les subvencions regulades per aquestes bases aquelles entitats i organitzacions que es troben en algun dels supòsits següents:

 9. Fundacions i associacions relacionades amb el foment dels mitjans de comunicació.

 10. Organitzacions representatives dels empresaris o dels treballadors.

 11. Col·legis professionals.

 12. Agrupacions de persones físiques o jurídiques, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat, tot i que no tinguin personalitat jurídica.

  Quan es tracti d'agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense personalitat jurídica, s'ha de fer constar expressament, tant en formalitzar la sol·licitud com en la resolució de concessió, els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, així com l'import de la subvenció que ha d'aplicar cadascun, els quals també tenen consideració de beneficiaris. L'agrupació no es pot dissoldre fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció que preveuen l'article 100.4 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  –3 Requisits i compatibilitats

  3.1 Les activitats objecte d'aquestes subvencions s'han de realitzar totalment durant l'any de la convocatòria.

  3.2 La llengua vehicular de les activitats i mitjans objecte d'aquestes subvencions ha de ser el català o l'aranès.

  3.3 Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones sol·licitants han de complir els requisits i les condicions següents:

 13. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició d'obtenir subvencions, de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 14. Quan el sol·licitant sigui una entitat sense ànim de lucre, estar inscrit en el registre corresponent.

 15. Quan l'entitat sol·licitant sigui una associació o fundació, haver adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l'anterior.

 16. Quan l'entitat sol·licitant sigui una fundació, estar al corrent del compliment del deure de presentació dels comptes anuals davant el protectorat, d'acord amb l'article 336-3 del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

 17. Quan el sol·licitant sigui una persona física, estar donat d'alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori, en l'epígraf que correspongui.

 18. Quan per a la realització de l'activitat objecte de la subvenció s'utilitzi qualsevol element susceptible de generar drets d'autor, complir el que disposa la normativa sobre propietat intel·lectual.

 19. Complir el que estableixen els articles 33 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, respecte als centres laborals, i en les empreses que tinguin establiments oberts al públic a Catalunya, complir els requisits que estableixen els articles 32.1 i 32.3 de la Llei esmentada.

 20. En cas que tingui una plantilla de 50 o més persones treballadores, complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny.

 21. En el cas que tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, disposar de mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i intervenir-hi als seus centres de treball, d'acord amb els agents socials, i utilitzar-los adequadament, de conformitat...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA