ORDRE PRE/61/2019, de 3 d'abril, per la qual s'aprova la Carta de serveis del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO
DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
ORDRE PRE/61/2019, de 3 d'abril, per la qual s'aprova la Carta de serveis del Diari Oficial i de Publicacions de
la Generalitat de Catalunya.
L'Estatut d'autonomia de Catalunya, mitjançant l'article 150.b), atribueix a la Generalitat de Catalunya la
competència exclusiva sobre les diverses modalitats organitzatives i instrumentals per a l'actuació administrativa.
D'acord amb l'article 4 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, aquesta exerceix la potestat d'autoorganització mitjançant els
òrgans i dins els límits establerts per la Constitució, per l'Estatut d'autonomia de Catalunya i per la resta de
l'ordenament jurídic.
L'article 30 del referit Estatut disposa l'adopció per part de les administracions públiques de Catalunya de cartes de
drets dels usuaris i d'obligacions dels prestadors. En aquest context, l'objecte d'aquesta Ordre és aprovar la Carta
de serveis del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya dictada en compliment de l'article 59 de
la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i de l'article 23
de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
segons les quals les administracions públiques de Catalunya han de tenir cartes de serveis a disposició dels
ciutadans, les empreses i els professionals, com a instruments per a la millora de la qualitat dels serveis, en els
termes que preveu la normativa vigent.
Aquesta Ordre s'adequa als principis de bona regulació i de qualitat normativa continguts a l'article 129 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i a l'article 62 de la
Llei 19/2014 abans esmentada, i consta d'un preàmbul, sis articles i dues disposicions finals.
En data 23 de febrer de 2018, el Consell d'Administració de l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions
(en endavant, EADOP) va aprovar la Carta de serveis objecte d'aquesta Ordre.
Per tot això, a proposta del director general de l'EADOP i en ús de les atribucions conferides legalment per l'article
12 de la Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya, així com per l'article 39.3 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la
Generalitat i del Govern, d'acord amb el Dictamen 281/2018, de 15 de novembre, emès per la Comissió Jurídica
Assessora,
Ordeno:
Article 1. Objecte
L'objecte d'aquesta Ordre és aprovar la Carta de serveis del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de
Catalunya (en endavant, Carta de serveis), continguda en annex.
Article 2. Òrgan o entitat responsable
La persona titular de la direcció de l'EADOP és l'òrgan responsable de la Carta de serveis.
Article 3. Reproducció
Les reproduccions totals o parcials de la Carta de serveis que l'EADOP pugui elaborar en diferents suports, formats
o canals de comunicació han de contenir: a) una referència al caràcter no oficial d'aquests documents; b) les
dades d'aprovació de la Carta de serveis (Ordre i DOGC de publicació), i c) la data d'elaboració del document de
reproducció total o parcial de la Carta de serveis.
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 7849 - 8.4.20191/14 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-19094021-2019

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA