ORDRE PRE/62/2019, de 3 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a danys en infraestructures municipals i xarxa viària de les entitats locals previstes al Reial decret llei 2/2017, de 27 de gener.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El 28 de gener de 2017, es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat núm. 24 el Reial decret llei 2/2017, de 27 de gener, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats pels últims temporals.

L'apartat segon de l'article 1 d'aquest Reial decret llei estableix que, com a conseqüència dels episodis de nevades, pluges, vents i fenòmens costaners esdevinguts entre el 15 i el 23 de gener de 2017, a les comunitats autònomes Valenciana, de les Illes Balears, de Catalunya i de la Regió de Múrcia, així com a la província d'Albacete, se'ls aplicaran les mesures contingudes en aquest Reial decret llei i en els acords del Consell de Ministres de 9 i 23 de desembre de 2016.

L'article 6 del citat text legal preveu que, en relació amb els projectes que executin els ajuntaments, les diputacions provincials, consells insulars, comarques i mancomunitats, als termes municipals i nuclis de població als quals es refereix l'article 1 en relació amb les obres de reparació o restitució d'infraestructures, equipaments o instal·lacions i serveis de titularitat municipal inclosos a l'article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, i de la xarxa viària dels consells insulars i diputacions provincials, se'ls aplicarà la tramitació d'urgència, i l'Estat podrà concedir-los una subvenció de fins al 50 per cent del seu cost, exclosos els treballs portats a terme amb mitjans propis de l'entitat local, ja siguin materials, maquinària o personal.

L'Ordre HAP/196/2015, de 21 de gener, aprova les bases reguladores de les subvencions que tinguin per finalitat l'execució d'obres de reparació o restitució d'infraestructures, equipaments i instal·lacions i serveis de titularitat municipal i de les mancomunitats, conseqüència de catàstrofes naturals, així com xarxes viàries de les diputacions provincials, capítols, consells insulars i comunitats autònomes uniprovincials.

Amb data 20 de desembre de 2018, es va subscriure el Conveni marc entre l'Administració General de l'Estat (Ministeri de Política Territorial i Funció Pública) i l'Administració de la Generalitat de Catalunya, dirigit a articular la cooperació d'ambdues administracions en la gestió dels ajuts regulats en l'Ordre HAP/196/2015, de 21 de gener.

En la clàusula quarta de l'esmentat Conveni, sota la rúbrica “convenis específics”, es preveu que, quan es presentin les circumstàncies determinades en la seva clàusula primera, es formalitzarà un conveni específic per dur a terme la cooperació d'ambdues administracions, per a l'exercici per part de la Generalitat de Catalunya de la gestió dels ajuts previstos en l'Ordre HAP/196/2015, de 21 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions que tinguin com a finalitat l'execució d'obres de reparació o restitució d'infraestructures, equipaments i instal·lacions i serveis de titularitat municipal i de les mancomunitats, conseqüència de catàstrofes naturals, així com xarxes viàries de les diputacions provincials, capítols, consells insulars i comunitats autònomes uniprovincials, de conformitat amb la Sentència del Tribunal Constitucional 87/2016, de 28 d'abril.

Per tot això, amb data 20 de desembre de 2018, es va subscriure el conveni específic entre l'Administració General de l'Estat (Ministeri de Política Territorial i Funció Pública) i l'Administració de la Generalitat de Catalunya, per a la gestió dels ajuts previstos a l'article 6 del Reial decret llei 2/2017, de 27 de gener, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats pels últims temporals i regulades en l'Ordre HAP/196/2015, de 21 de gener.

Un cop tramitat el procediment legalment establert, i d'acord amb la proposta favorable de la Comissió de Cooperació Local de Catalunya,

Ordeno:

Article únic

Aprovar les bases reguladores de les subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària de les entitats locals previstes al Reial decret llei 2/2017, de 27 de gener.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Barcelona, 3 d'abril de 2019

Meritxell Budó Pla

Consellera de la Presidència

Annex

Bases reguladores de les subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària de les entitats locals previstes al Reial decret llei 2/2017, de 27 de gener

—1 Objecte, àmbit d'aplicació i pressupost

1.1 Aquestes bases tenen per objecte regular la línia de subvencions previstes a l'article 6 del Reial decret llei 2/2017, de 27 de gener, pel qual s'adopten mesures urgents per reparar els danys causats pels episodis de nevades, pluges, vents i fenòmens costaners esdevinguts entre el 15 i el 23 de gener de 2017, i s'aplicaran als termes municipals afectats per aquestes catàstrofes naturals.

1.2 L'import màxim de les subvencions s'establirà a la corresponent convocatòria amb càrrec als Pressupostos de l'Administració de la Generalitat, prèvia transferència per part de l'Administració de l'Estat.

—2 Despeses i finalitat subvencionables

2.1 Les subvencions previstes en aquestes bases es destinaran als projectes que executin els ajuntaments, les diputacions provincials, les comarques i les mancomunitats relatius a l'execució d'obres de reparació o restauració d'infraestructures, equipaments i instal·lacions i serveis de titularitat municipal inclosos a l'article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, conseqüència de catàstrofes naturals, així com a les xarxes viàries de les diputacions provincials.

2.2 Seran subvencionables les despeses d'inversió relatives a l'execució d'un contracte d'obres, tal com consta a l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sempre que respongui a l'objecte d'aquesta convocatòria i s'hagi realitzat amb posterioritat a la data determinant del fet catastròfic definit per llei.

Igualment seran subvencionables les despeses de direcció d'obra i les despeses de coordinació en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, si han estat contractats específicament per a l'obra objecte de subvenció.

2.3 No seran subvencionables les despeses corresponents a la redacció dels projectes d'obres, ni, de conformitat amb allò que estableix l'article 6.1, in fine, del Reial decret llei 2/2017, de 27 de gener, els treballs realitzats amb mitjans propis de l'entitat local, ja siguin materials, maquinària o personal.

—3 Ens locals beneficiaris

Tindran la consideració d'entitats beneficiàries els ajuntaments, les diputacions provincials, les comarques i les mancomunitats afectats pels episodis de nevades, pluges, vents i fenòmens costaners esdevinguts entre el 15 i el 23 de gener de 2017.

—4 Requisits dels ens locals beneficiaris

4.1Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les entitats sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els que es determinen tot seguit:

  1. Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i amb l'Agència Tributària de Catalunya, i de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.

  2. Complir la normativa vigent reguladora de persones amb discapacitat i la seva inclusió social.

  3. Complir la normativa en matèria de política lingüística, d'acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

  4. Rendir comptes de cada exercici directament a la Sindicatura de Comptes...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA