ORDRE PRE/8/2018, de 31 de gener, de delegació de competències de la persona titular del Departament de la Presidència a favor de la persona titular de la Secretaria General de la Presidència (Ordre de 31 de gener, publicada al BOE núm. 30, de 2 de febrer).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Ministeris del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

Atenent a l'apartat 10.2.e) de l'Annex del Reial Decret 944/2017, de 27 d'octubre, pel qual es designa a òrgans i autoritats encarregats de donar compliment a les mesures dirigides al Govern i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, autoritzades per l'Acord del Ple del Senat, de 27 d'octubre de 2017, pel qual s'aproven les mesures requerides pel Govern, a l'empara de l'article 155 de la Constitució, s'atribueix al Ministeri de la Presidència i per a les Administracions Territorials l'exercici de les funcions relatives al Departament de la Presidència.

De conformitat amb el que estableix l'article 8 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 9 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic,

Per tot això,

Resolc:

Primer. Delegar en la persona titular de la Secretaria General de la Presidència l'exercici de les facultats inherents a la contractació administrativa que la normativa vigent atribueix a la persona titular del Departament com a òrgan de contractació per a contractes d'obres de reforma en edificis oficials; contractes de serveis relacionats amb la traducció; contractes de serveis de custòdia de documentació; contractes de serveis de realització tècnica d'actes institucionals oficials; contractes de publicació d'esqueles en mitjans de comunicació; així com la competència per a formalitzar...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA