ORDRE PRE/86/2017, de 10 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de beques i d'ajuts pluriennals a projectes de recerca en l'àmbit de l'organització territorial del poder.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'Institut d'Estudis de l'Autogovern (IEA) és un òrgan dependent del Departament de la Presidència d'acord amb el Decret 266/2016, de 5 de juliol, que, d'acord amb el que estableix l'article 51 i 55e) del mateix decret té atribuïda, entre d'altres, la funció de fomentar la recerca universitària sobre l'organització territorial del poder.

Per assolir aquests objectius, l'IEA encarrega estudis, organitza seminaris, realitza una àmplia activitat editorial a disposició dels investigadors i investigadores sobre autonomies polítiques, federalisme, autodeterminació i secessió, i concedeix beques i ajuts per realitzar treballs de recerca a Catalunya, a la resta de l'Estat i a l'estranger.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) va ser creada per la Llei 7/2001, de 31 de maig, amb l'objectiu d'executar els programes de beques, de préstecs, de subvencions i d'altres activitats de foment de l'estudi universitari, de la recerca científica i tècnica, i de la innovació tecnològica a Catalunya. D'acord amb aquesta normativa, i mitjançant conveni de col·laboració, s'encarrega a l'AGAUR aspectes de la gestió de la convocatòria per a la concessió de beques i d'ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de l'organització territorial del poder dels estats, per tal que actuï com a entitat col·laboradora.

Atès el que estableix el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei esmentada, a proposta del director/a de l'IEA, i en ús de les facultats que em confereix l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat,

Ordeno:

Article 1

Aquesta Ordre té per objecte aprovar les bases reguladores generals que han de regir la concessió de les beques i dels ajuts pluriennals a projectes de recerca sobre l'organització territorial del poder, que consten a l'annex 1, com també les bases reguladores específiques, per cadascuna de les cinc modalitats de beques i ajuts que detalla la base reguladora general primera, les quals figuren als annexos 2, 3, 4, 5 i 6.

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre PRE/22/2016, d'11 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de beques per a la recerca sobre l'organització territorial del poder dels estats, la qual mantindrà però els seus efectes mentre no finalitzi la tramitació de les beques concedides en la convocatòria corresponent a l'any 2016.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Contra aquesta Ordre o les seves bases es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de la data de la publicació en el DOGC.

Barcelona, 10 de maig de 2017

Neus Munté i Fernàndez

Consellera de la Presidència

Annex 1

Bases reguladores generals

-1 Objecte

1.1 Aquestes bases tenen per objecte regular les beques i ajuts pluriennals per a la recerca sobre l'organització territorial del poder.

1.2 S'estableixen cinc modalitats: quatre modalitats de beques individuals (a persones físiques) i una modalitat d'ajuts a la recerca universitària (a persones jurídiques):

 1. Modalitat 1: beques individuals que tenen per objecte finançar estades de recerca a l'estranger a personal investigador (funcionari, contractat, doctorant) de les universitats públiques del sistema universitari català i centres de recerca a Catalunya.

 2. Modalitat 2: beques individuals per a personal investigador d'universitats o de centres de recerca a l'estranger adreçades a finançar estades de recerca a les universitats del sistema universitari català i a centres de recerca a Catalunya.

 3. Modalitat 3: beques individuals per realitzar treballs de recerca adreçades a personal funcionari o contractat d'universitats públiques de Catalunya i de la resta de l'Estat, de la Universitat Oberta de Catalunya i de centres de recerca a Catalunya i a la resta de l'Estat.

 4. Modalitat 4: beques individuals de foment a la finalització de tesis doctorals per a doctorands d'universitats públiques del sistema universitari català i de la resta de l'Estat.

 5. Modalitat 5: ajuts a projectes de recerca d'universitats públiques del sistema universitari català i centres de recerca a Catalunya que s'han de dur a terme per equips de recerca que poden estar constituïts per personal investigador d'universitats i centres de recerca de Catalunya, de la resta de l'Estat i de l'estranger.

  1.3 Les beques i ajuts de la Modalitat 2 (annex 3 d'aquesta Ordre), Modalitat 3 (annex 4) i Modalitat 5 (annex 6) no seran compatibles en cap cas amb la percepció d'altres ajuts o subvencions d'altres administracions, entitats públiques o privades.

  Les beques i ajuts de la Modalitat 1 (annex 2 d'aquesta Ordre) podran ser compatibles amb altres ajuts o subvencions en els termes i condicions que s'estipulen en la base específica 1.2 de l'annex 2.

  Les beques i ajuts de la Modalitat 4 (annex 5 d'aquesta Ordre) podran ser compatibles amb qualsevol ajut o subvenció sense excepcions ni condicions.

  1.4 Els projectes de recerca, en totes les modalitats, han de versar sobre algun d'aquests àmbits analitzats preferentment des de la perspectiva del dret, la ciència política i l'economia:

 6. L'autogovern de Catalunya.

 7. L'Estat de les autonomies.

 8. L'autogovern de Catalunya en el context de la Unió Europea.

 9. El federalisme i altres formes d'estat compost.

 10. L'autodeterminació i la secessió.

  -2 Entitat col·laboradora

  L'AGAUR actua com a entitat col·laboradora. Els termes de l'encàrrec es concreten en un conveni de col·laboració entre el Departament de la Presidència i l'AGAUR en què s'encarreguen determinats aspectes de la gestió de la convocatòria per a la concessió de beques i d'ajuts pluriennals a projectes de recerca en l'àmbit de l'organització territorial del poder dels estats.

  -3 Termini de presentació de sol·licituds

  El termini de presentació de sol·licituds és el que s'indicarà en la convocatòria corresponent.

  La convocatòria es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

  -4 Requisits generals de les persones físiques i jurídiques sol·licitants

  4.1 Per obtenir la condició de beneficiari de les beques i ajuts previstos en aquestes bases reguladores les persones sol·licitants han de complir, en tots els casos, els requisits següents:

 11. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 12. Complir el que disposa la normativa sobre propietat intel·lectual.

 13. Presentar declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts, premis o subvencions pel mateix projecte procedents de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals.

 14. D'acord amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, adherir-se al codi ètic que figura com a annex 7 d'aquesta Ordre.

  En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris de subvencions públiques, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.

  4.2 A més dels requisits relacionats en el punt anterior, les persones sol·licitants han de complir els requisits específics establerts en les bases de les diferents modalitats recollits als annexos 2 al 6 d'aquesta Ordre.

  -5 Sol·licituds

  5.1 La sol·licitud, d'acord amb el model normalitzat, l'ha de formalitzar la persona sol·licitant de la beca en el cas de les sol·licituds de les modalitats 1, 2, 3 i 4, i la persona representant legal de la institució en el cas de la modalitat 5.

  5.2 Les sol·licituds i la documentació annexa per a cadascuna de les modalitats es presentaran per mitjans electrònics a través de la pàgina web de Tràmits Gencat ( tramits.gencat.cat ).

  No obstant, la resta de tràmits del procediment per part dels sol·licitants es faran de manera presencial.

  5.3 La identificació i la signatura electrònica de les persones beneficiàries es faran a través dels sistemes d'identificació i signatura electrònica admesos per la Seu electrònica d'acord amb els criteris establerts a l'Ordre GRI/233/2015, del 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

  En tot cas, les persones que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics, es podran identificar i signar electrònicament, mitjançant mecanismes d'identificació i signatura de nivell mitjà de seguretat o de nivell superior.

  En el supòsit que l'import total de la beca o ajut adjudicat superi un total de 60.000 €, es requerirà un nivell alt de seguretat en la identificació i la signatura electrònica, per al tràmit d'acceptació de la subvenció o bé en el tràmit de justificació.

  En el cas que la persona sol·licitant no disposi de signatura electrònica avançada, un cop emplenada i enviada la sol·licitud per mitjans electrònics des de la pàgina web de Tràmits Gencat, haurà de descarregar i d'imprimir el document d'acusament de rebuda que es generarà automàticament, signar-lo i fer-lo arribar, en el termini de 10 dies hàbils, a l'AGAUR d'acord amb les previsions de l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  5.4 Els formularis de sol·licitud per a cada modalitat es poden descarregar des de la pàgina web de Tràmits Gencat (tramits.gencat.cat).

  5.5 Les sol·licituds efectuades per mitjans electrònics es...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA