ORDRE PRE/90/2019, de 7 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions estructurals per a l'edició de mitjans informatius digitals de titularitat privada en català o en aranès.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Catalunya compta amb un sector privat de la comunicació en llengua catalana i occitana/aranesa, sòlid i emprenedor, que contribueix dia a dia a la construcció de l'espai català de comunicació. Els mitjans d'aquest sector s'han d'enfrontar, tanmateix, a una situació de desavantatge competitiu respecte a d'altres mitjans fets en altres llengües amb moltes més expectatives de mercat. Per aquest motiu, la legislació vigent preveu de forma expressa l'establiment de mesures de foment dels mitjans de comunicació escrits en llengua catalana o occitana/aranesa. Aquestes subvencions contribueixen a protegir les iniciatives d'aquest sector i a garantir el dret a la informació en català de tota la ciutadania.

Dins d'aquest marc general, el Departament de la Presidència convoca una línia de subvencions estructurals per a l'edició de mitjans informatius digitals de titularitat privada en català o en aranès en compliment del mandat establert pels articles 7 i 27 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i l'article 20 de la Llei 35/2010, de l'1 d'octubre, de l'occità, aranès a l'Aran. Aquestes subvencions es regeixen actualment per les bases reguladores aprovades per l'Ordre PRE/118/2018, de 16 de juliol, si bé és necessari introduir-hi diverses actualitzacions com a conseqüència de la constant evolució del sector.

En aquest sentit, convé destacar que s'ha evidenciat que cada cop hi ha més empreses de comunicació que gestionen productes en diversos formats, deixant enrere la realitat monoproducte que es coneixia a principis dels anys dos mil. Aquesta realitat ha estat debatuda amb el sector per tal d'actualitzar i posar al dia el marc i l'abast d'aquests ajuts públics: avui, i encara més en el futur immediat, els diaris i publicacions periòdiques s'expressen des de diverses plataformes, i encara, dins d'aquestes, en diferents formats, tempos, destinataris i direccions. A partir d'aquestes constatacions, consensuades amb el sector i amb l'acadèmia, s'ha convingut que, a mitjà termini, serà necessari entomar aquest canvi de paradigma en la definició i gestió de les convocatòries de subvenció als mitjans, que forçosament haurà de tendir al reconeixement de la progressiva confluència de formats. Aviat es parlarà, en la línia que els ajuts a la premsa a Europa ens assenyala, d'ajuts als editors per la seva feina de producció de continguts en català o aranès, sigui quin sigui el seu format, i tenint sempre present la idiosincràsia de l'espai català de comunicació.

En els darrers temps, s'ha pogut observar que algunes empreses editores de mitjans digitals recorren a la utilització de subdominis dins de dominis d'internet per a la difusió dels seus productes. Aquest tipus de difusió, que ve a facilitar la sostenibilitat d'un major nombre de publicacions, no estava prevista, tanmateix, en les bases fins ara vigents, on, ben al contrari, s'exigia que el domini de la publicació no fos un subdomini de cap altre domini. Per aquesta raó, s'ha moderat aquest requisit de manera que, si bé com a regla general, la publicació s'ha d'allotjar en un domini registrat a nom de l'empresa editora, es permet la utilització com a subdomini d'un domini aliè, sempre i quan la cessió de domini quedi acreditada per qualsevol mitjà acreditat en dret. Com sigui que aquesta modificació afecta diversos aspectes del procediment de concessió de les subvencions, i seguint el criteri de simplificació normativa, s'ha optat per aprovar unes noves bases que substitueixen les fins ara en vigor.

De conformitat amb el que estableixen els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes; la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, i l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, modificat per l'Acord GOV/85/2016.

Per tot l'exposat, i en ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent, i, en concret, l'article 92.3 del Text refós de la llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002,de 24 de desembre,

Ordeno:

Article únic

S'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions estructurals per a l'edició de mitjans informatius digitals de titularitat privada en català o en aranès, que consten a l'annex d'aquesta Ordre.

Disposició derogatòria

Queda derogada l'Ordre PRE/118/2018, de 16 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions estructurals per a l'edició de mitjans informatius digitals de titularitat privada en català o en aranès.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 7 de maig de 2019

Meritxell Budó Pla

Consellera de la Presidència

Annex

Bases

-1 Objecte

1.1 Aquestes bases tenen per objecte regular el procediment per a la concessió de subvencions estructurals a mitjans informatius digitals en català o en aranès de titularitat privada, d'acord amb la definició establerta en la base 4.a, per tal de contribuir a la vertebració de l'espai català de comunicació.

1.2 En cap cas no poden optar a aquestes subvencions:

 1. Els mitjans digitals editats o coeditats per institucions públiques, per entitats privades amb participació majoritària d'institucions públiques en el seu finançament o govern, o per entitats privades per encàrrec d'institucions públiques.

 2. Els mitjans digitals corporatius, els butlletins digitals i, en general, tots els que pel seu objectiu o contingut s'adrecen principalment a les persones sòcies o membres d'un col·lectiu a través d'internet, i els que són d'accés majoritàriament restringit pel seu caràcter corporatiu o d'empresa.

 3. Els mitjans digitals editats per les empreses o entitats que tenen com a activitat principal els serveis d'internet a tercers (connectivitat, allotjament, disseny de webs i d'aplicacions, etc.), conegudes generalment com a ISP (Internet Service Provider), en el desenvolupament d'aquesta activitat.

 4. Els portals i les publicacions digitals de caràcter publicitari, les guies comercials en línia i, en general, totes les publicacions digitals amb finalitat o contingut principalment publicitari.

 5. Els suplements de publicacions digitals i les publicacions que es difonguin de manera condicionada a una altra publicació digital.

 6. Els mitjans digitals editats per persones físiques sota la forma de diaris personals electrònics, també coneguts com a blogs digitals (blog, openblog , audioblog i altres).

 7. Els mitjans digitals que reprodueixen, principalment, continguts prèviament o simultàniament publicats en suport paper o en altres mitjans digitals, o difosos per ràdio o televisió.

 8. Els mitjans digitals que constitueixin una eina de promoció o aquells dels quals se'n derivi una activitat comercial altra que l'estrictament associada a l'exercici periodístic.

  -2 Persones destinatàries

  Poden optar a aquestes subvencions:

 9. Les persones físiques i jurídiques que tenen com a activitat, única o entre d'altres, l'edició de mitjans informatius digitals.

 10. Les agrupacions de persones físiques, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i no tenir personalitat jurídica, es trobin en la situació que motiva la concessió d'aquestes subvencions, sense perjudici del que estableix la base 1.2.a).

  La realització de l'activitat ha de quedar acreditada d'acord amb el que estableixen les bases 5.b), 5.c) i 5.d).

  -3 Incompatibilitats

  3.1 Aquestes subvencions són incompatibles amb la percepció d'altres ajuts o subvencions per al mateix objecte atorgats per qualsevol departament o organisme de la Generalitat de Catalunya.

  3.2 Això no obstant, la percepció d'aquestes subvencions és compatible amb l'obtenció d'altres ajuts o subvencions, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d'altres administracions o ens públics o privats, sempre que l'import total no ultrapassi el cost de l'activitat subvencionada.

  -4 Definicions

  Als efectes de les subvencions que preveuen aquestes bases, s'estableixen les definicions següents:

 11. Mitjà informatiu digital: s'entén per mitjà informatiu digital, aquell mitjà editat en línia a títol professional per una persona física o jurídica que exerceix el control editorial del seu contingut amb la intenció de produir i posar a l'abast del públic un contingut original, d'interès general, compost d'informacions essencialment escrites i/o audiovisuals relacionades amb l'actualitat que s'han tractat periodísticament.

 12. Revista digital: publicació informativa digital amb una periodicitat mínima de dues vegades l'any editada específicament per a ser consultada prèvia descàrrega via aplicació mòbil. Amb format i característiques diferents del web informatiu, i on cada número manté una periodicitat fixa i nombre de pàgines semblants.

 13. Web informatiu: mitjà informatiu digital consultable a través d'un lloc web, amb un contingut diàriament actualitzat.

 14. Setmanari digital: mitjà informatiu digital consultable a través d'un lloc web, amb un contingut setmanalment actualitzat.

 15. Contingut de redacció periodística: el contingut en què intervé la redacció i que respon a la responsabilitat i la direcció d'un o una periodista, és a dir, els gèneres informatius i interpretatius que realitzen els redactors o redactores o els col·laboradors o col·laboradores del mitjà de comunicació seguint els criteris deontològics de la professió periodística. A aquests efectes, no es consideren com a contingut de redacció periodística els treballs d'investigació o comunicació científica, ni els continguts de caràcter literari o artístic.

 16. ...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA