ORDRE PRE/91/2019, de 7 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions estructurals per a l'edició de publicacions periòdiques en suport de paper en català o en aranès.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Catalunya compta amb un sector privat de la comunicació en llengua catalana i occitana/aranesa, sòlid i emprenedor, que contribueix dia a dia a la construcció de l'espai català de comunicació. Aquest sector s'ha d'enfrontar, tanmateix, a una situació de desavantatge competitiu respecte a d'altres mitjans fets en altres idiomes amb moltes més expectatives de mercat. Per aquest motiu, la legislació vigent preveu de forma expressa l'establiment de mesures de foment dels mitjans de comunicació escrits en llengua catalana o occitana/aranesa. Aquestes subvencions contribueixen a protegir les iniciatives d'aquest sector, per tal que no es vegin perjudicades per les forces del mercat, i a garantir el dret a la informació de tota la ciutadania i la consolidació de la identitat nacional del país.

Dins d'aquest marc general, el Departament de la Presidència convoca una línia de subvencions estructurals per a l'edició de publicacions en suport de paper en català o en aranès en compliment del mandat establert pels articles 7 i 27 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i l'article 20 de la Llei 35/2010, de l'1 d'octubre, de l'occità, aranès a l'Aran. Aquestes subvencions es regeixen actualment per les bases reguladores aprovades per l'Ordre PRE/119/2018, de 16 de juliol, si bé és necessari introduir-hi diverses actualitzacions com a conseqüència de la constant evolució del sector.

Els canvis introduïts han afectat a tres aspectes concrets. El primer, la supressió de l'exigència de distribuir dins el territori de Catalunya un mínim del 25% del seu tiratge, fins ara imposada a les publicacions editades fora de Catalunya; el segon, la reducció de l'import per exemplar difós segons certificat de l'empresa auditora de les dades de justificació de la difusió/difusió de pagament ordinari en el cas de revistes gratuïtes d'abast nacional, i el tercer, la previsió de dur a terme per via electrònica les notificacions individuals. La supressió de l'exigència d'un percentatge mínim de distribució dins el territori de Catalunya s'explica per la necessitat d'adaptar-se a la situació canviant de l'edició de publicacions periòdiques en català fora de Catalunya, més tenint en compte el marc general de l'article 50.3 de l'Estatut d'autonomia, segons el qual les polítiques de foment de la llengua catalana s'han d'estendre al conjunt de l'estat, a la Unió Europea, i al món. La reducció, en el cas de revistes gratuïtes d'abast nacional, de l'import per exemplar difós segons certificat de l'empresa auditora de les dades de justificació de la difusió/difusió de pagament ordinari, respon a la voluntat d'igualar aquest tipus de publicacions amb altres modalitats de publicacions que entren dins l'àmbit d'aquestes subvencions. Finalment, la previsió de notificacions per via electrònica s'explica per l'adaptació al dret i l'obligació de comunicar-se electrònicament amb l'Administració, establert per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

De conformitat amb el que estableixen els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes; la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, i l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, modificat per l'Acord GOV/85/2016.

Per tot l'exposat, i en ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent, i, en concret, l'article 92.3 del Text refós de la llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,

Ordeno:

Article únic

S'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions estructurals per a l'edició de publicacions periòdiques en suport de paper en català o en aranès, que consten a l'annex d'aquesta Ordre.

Disposició derogatòria

Queda derogada l'Ordre PRE/119/2018, de 16 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions estructurals per a l'edició de publicacions periòdiques en suport de paper en català o en aranès.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 7 de maig de 2019

Meritxell Budó Pla

Consellera de la Presidència

Annex

Bases

 1. Objecte

  1.1 L'objecte és l'aprovació de les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions estructurals a empreses periodístiques i entitats sense ànim de lucre per a l'edició de publicacions periòdiques amb contingut de redacció periodística en català o aranès, que es posen a disposició del públic en suport de paper i estan realitzades amb mitjans d'impremta, o bé per a l'edició en català o aranès de publicacions periòdiques en altres llengües.

  1.2 No es consideren inclosos en les subvencions que són objecte d'aquestes bases els supòsits següents:

  1. Les publicacions editades o coeditades per institucions públiques, per entitats privades amb participació majoritària d'institucions públiques en el seu finançament o govern o per entitats privades per encàrrec d'institucions públiques.

  2. Els butlletins i les publicacions corporatives.

  3. Els reclams publicitaris i les guies comercials.

  4. Els suplements de publicacions.

  5. Les publicacions que es comercialitzen de forma encartada o de manera condicionada a l'adquisició d'una altra.

  6. Les publicacions que consisteixen essencialment en la reproducció o adaptació de treballs, articles d'actualitat o continguts de redacció no periodística originalment publicats en altres mitjans escrits que hagin concorregut a la mateixa convocatòria.

 2. Persones destinatàries

  Poden optar a aquestes subvencions:

  1. Les empreses periodístiques, d'acord amb la definició que preveu la base 4.1.a).

  2. Les entitats sense ànim de lucre que tenen com a activitat, única o entre d'altres, l'edició de publicacions periòdiques.

  3. Les agrupacions de persones físiques, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i no tenir personalitat jurídica, es trobin en la situació que motiva la concessió d'aquestes subvencions, sense perjudici del que estableix la base 1.2.a).

  La realització de l'activitat ha de quedar acreditada d'acord amb el que estableixen les bases 5.b) i 6.1.g).

 3. Incompatibilitats

  3.1 Aquestes subvencions són incompatibles amb la percepció d'altres ajuts o subvencions per al mateix objecte atorgats per qualsevol departament o organisme de la Generalitat de Catalunya.

  3.2 Això no obstant, la percepció d'aquestes subvencions és compatible amb l'obtenció d'altres ajuts o subvencions, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d'altres administracions o ens públics o privats, sempre que l'import total no ultrapassi el cost de l'activitat subvencionada.

 4. Definicions

  4.1 Als efectes de les subvencions que preveuen aquestes bases, s'estableixen les definicions següents:

  1. Empresa periodística: societat mercantil o persona física empresària que té com a activitat, única o entre d'altres, l'edició de publicacions periòdiques, segons es desprèn de l'objecte social, en el cas de les societats mercantils, o bé de l'alta en l'epígraf corresponent de l'impost d'activitats econòmiques si es tracta d'empresaris/àries persones físiques.

  2. Publicació periòdica: la que s'edita un mínim de dues vegades l'any en suport de paper i utilitzant mitjans d'impremta, sota un mateix títol i en sèrie contínua, amb numeració correlativa, data de publicació i que pot tenir números especials. Apareix amb propòsit de durada indefinida i inclou el peu d'impremta amb les dades que estableix la legislació vigent.

  3. Publicació d'abast nacional: la que es difon com a mínim a tot el territori de Catalunya.

  4. Publicació d'abast local: la que es difon a una part del territori de Catalunya.

  5. Edició territorial: cadascuna de les edicions d'una mateixa publicació d'abast nacional o local que es difonen en un àmbit territorial determinat, inferior al de la publicació en el seu conjunt, i que ofereixen una informació específicament dirigida a l'àmbit al qual s'adrecen. A aquests efectes, es considera edició territorial la que presenta variacions superiors al 25% del contingut de redacció respecte d'altres edicions de la mateixa publicació.

  6. Publicació corporativa: la que pel seu objectiu o contingut s'adreça principalment a membres d'una empresa, d'una entitat determinada, o d'un grup o federació d'entitats.

  7. Butlletí: publicació que centra el seu contingut en la comunicació interna dels membres d'una entitat determinada.

  8. Publicació de pagament: la que es posa a disposició del públic contra pagament específic per adquirir-la, per canals comercials de distribució (subscripció o punts de venda al públic).

  9. Publicació gratuïta: la que es posa a disposició del públic sense cap cost per a la persona que és destinatària de la publicació.

  10. Revista: publicació no diària de paper, format i característiques d'impressió diferents a les del diari, cosida i/o enquadernada, i amb coberta.

  11. Suplement: la publicació que distribueix ordinàriament els exemplars de manera conjunta amb una altra, encara que tingui preu, numeració, data i capçalera pròpies.

  12. Publicació especialitzada: publicació que centra els seus continguts principalment en una àrea temàtica determinada.

  13. Contingut de redacció periodística: el contingut en què intervé la redacció i que respon a la responsabilitat i la direcció d'un o una periodista, és a dir, els gèneres informatius i interpretatius que realitza l'equip de redacció o personal col·laborador del mitjà de comunicació seguint els criteris deontològics de la professió...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA