ORDRE ENS/188/2012, de 22 de juny, per la qual es crea el preu públic pel servei d'activitats d'ensenyament-aprenentatge realitzades pels escolars que assisteixen als camps d'aprenentatge del Departament d'Ensenyament.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Ensenyament
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Els camps d’aprenentatge (CdA) són serveis educatius del Departament d’Ensenyament, regulats al Decret 155/1994, de 28 de juny, que ofereixen al professorat i als centres educatius la possibilitat de desenvolupar projectes de treball per a l’estudi i l’experimentació en un medi natural, cultural i històric singular del territori català.

Les estades en els camps d’aprenentatge s’adrecen principalment a l’alumnat d’educació primària, d’educació secundària obligatòria, de cicles formatius i de batxillerat dels centres educatius de Catalunya, i habitualment tenen una durada d’entre un i cinc dies.

Atès que en els darrers anys s’ha incrementat la demanda d’utilització d’aquests serveis, amb l’objectiu de mantenir-ne la qualitat de l’oferta, es considera necessari crear, a partir del curs 2012-13, un preu públic pel servei d’activitats d’ensenyament-aprenentatge de què gaudeix l’alumnat durant les estades als CdA del Departament d’Ensenyament.

Per això, d’acord amb el que estableix el Capítol III del Títol I del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, a proposta de la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, i d’acord amb els informes favorables de la Intervenció Delegada i de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Economia i Coneixement,

Ordeno:

Article 1

Creació

Crear el preu públic pel servei d’activitats d’ensenyament-aprenentatge realitzades pels escolars que assisteixen als camps d’aprenentatge del Departament d’Ensenyament.

Article 2

Import

Fixar l’import del preu públic pel servei d’activitats d’ensenyament-aprenentatge realitzades pels escolars que assisteixen als camps d’aprenentatge del Departament d’Ensenyament, a partir del curs escolar 2012-2013, en el següent:

Activitats d’un dia de durada: 2 euros per alumne i dia.

Activitats de més d’un dia de durada: 3 euros per alumne i dia.

Article 3

Exigibilitat

Els preus públics són exigibles en iniciar-se la prestació del servei.

Article 4

Bonificacions i exempcions

4.1 Bonificacions

Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general, i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una bonificació del 50% del preu públic.

4.2 Exempcions

Les persones amb un grau mínim de minusvalidesa del 33%.

Les persones membres de famílies nombroses classificades en la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA