ORDRE CLT/327/2002, de 18 de setembre, sobre la Comissió del Patrimoni Etnològic.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Cultura
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE CLT/327/2002, de 18 de setembre, sobre la ComissiÛ del Patrimoni EtnolÚgic.

L'article 5.2 de la Llei 2/1993, de 5 de marÁ, de foment i protecciÛ de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural, disposa que el Govern ha d'elaborar l'Inventari del Patrimoni EtnolÚgic de Catalunya, en el qual s'han de recollir tots els bÈns integrants d'aquest patrimoni.

De conformitat amb el que estableixen els articles 12.d) i 22 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organitzaciÛ, procediment i rËgim jurÌdic de l'AdministraciÛ de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Article 1

La ComissiÛ del Patrimoni EtnolÚgic

La ComissiÛ del Patrimoni EtnolÚgic Ès l'Úrgan de programaciÛ, proposta i consulta del Centre de PromociÛ de la Cultura Popular i Tradicional Catalana en les tasques de recerca sobre el patrimoni etnolÚgic catal‡.

Article 2

Funcions

2.1††En l'‡mbit de la recerca etnolÚgica, la ComissiÛ del Patrimoni EtnolÚgic tÈ les funcions seg¸ents:

a)†Revisar els projectes de recerca presentats.

b)†Proposar les recerques que s'han de dur a terme.

c)†Supervisar el desenvolupament dels projectes.

2.2††En l'‡mbit de les publicacions, la ComissiÛ del Patrimoni EtnolÚgic tÈ les funcions seg¸ents:

a)†Llegir i valorar els materials elaborats per les persones que han dut a terme treballs de recerca.

b)†Elaborar un programa de publicacions en el marc de la polÌtica de publicacions del Centre de PromociÛ de la Cultura Popular i Tradicional Catalana.

c)†Proposar els tÌtols a publicar.

Article 3

ComposiciÛ

La ComissiÛ del Patrimoni EtnolÚgic tÈ la composiciÛ seg¸ent:

PresidËncia: el/la president/a del Centre de PromociÛ de la Cultura Popular i Tradicional Catalana.

VicepresidËncia: el/la gerent del Centre de PromociÛ de la Cultura Popular i Tradicional Catalana.

Vocalies:

Dues persones del Centre de PromociÛ de la Cultura Popular i Tradicional Catalana.

Vuit persones de l'‡mbit acadËmic i associatiu, en atenciÛ als seus coneixements en el camp del patrimoni etnolÚgic de Catalunya.

Secretaria: una persona del Centre de PromociÛ de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, amb veu i sense vot.

Article 4

Nomenament

Les vocalies i la secretaria de la ComissiÛ sÛn nomenades pel/per la president/a del Centre de PromociÛ de la Cultura Popular i Tradicional Catalana. Les vocalies es nomenen per un perÌode de 4 anys, passats els quals poden ser renovades.

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA