ORDRE SLT/152/2020, de 4 de setembre, per la qual es crea la Comissió Assessora d'Obtenció i Trasplantament de Teixit Musculoesquelètic.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Salut
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'Ordre del Departament de Sanitat i Seguretat Social de 26 de maig de 1994 (DOGC núm. 1907, de 10.6.1994) va crear l'Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT), amb la finalitat de dotar el Servei Català de la Salut d'una estructura que ordeni, planifiqui i programi les actuacions sanitàries en matèria d'extracció i trasplantament d'òrgans i teixits.

Mitjançant l'Ordre del Departament de Sanitat i Seguretat Social de 14 de desembre de 1999 (DOGC núm. 3040, de 22.12.1999) es va crear la Comissió Assessora de Trasplantament de Teixit Ossi, d'acord amb l'article 4 de l'esmentada Ordre de 26 de maig de 1994, que preveia que l'Organització Catalana de Trasplantaments pogués comptar amb el suport de comissions assessores.

Actualment, l'Organització Catalana de Trasplantaments està adscrita a l'Àrea Assistencial del Servei Català de la Salut, segons estableix la disposició addicional única de l'annex de l'Acord del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut de 19 de desembre de 2019 i de 22 de gener de 2020, pel qual s'aprova l'estructura dels òrgans centrals del Servei Català de la Salut, del qual s'ha donat publicitat mitjançant la Resolució SLT/133/2020, de 23 de gener (DOGC núm. 8051, de 28.1.2020).

L'article 22 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, regula la creació de consells assessors, la composició i les funcions s'han de determinar en les normes de creació respectives.

L'experiència assolida durant els anys de funcionament de la Comissió Assessora de Trasplantament de Teixit Ossi ha palesat la necessitat de dur a terme determinades modificacions que afecten les seves funcions, denominació i composició per tal d'adequar-la a la realitat actual i incloure els canvis derivats del nou model organitzatiu del Departament de Salut i del Servei Català de la Salut. El fet que aquests canvis afectin gairebé a la totalitat dels articles de l'Ordre de 14 de desembre de 1999, per la qual es crea la Comissió Assessora de Trasplantament de Teixit Ossi, fa recomanable, per raons de seguretat jurídica, derogar-la i crear la Comissió Assessora d'Obtenció i Trasplantament de Teixit Musculoesquelètic.

Per tot això, d'acord amb l'article 22 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Orde...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA