ORDRE SLT/169/2019, de 26 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per al finançament a entitats privades sense afany de lucre que realitzin actuacions en l'àmbit de la salut, a càrrec dels fons provinents d'herències intestades a favor de la Generalitat de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Salut
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, estableix que correspon al Departament de Salut determinar els criteris, les directrius i les àrees d'actuació de les polítiques sanitàries. Aquesta Llei va consagrar un nou model d'ordenació sanitària, basat en l'eficàcia i eficiència de l'organització sanitària i en la integració de serveis, que preveu disposar d'un pla de salut com a eina essencial per a la planificació del sistema de salut i per a la determinació de les directrius de les actuacions que cal dur a terme.

El Pla de salut de Catalunya aprovat quinquennalment mitjançant un acord de Govern de la Generalitat de Catalunya és el marc de referència de les actuacions públiques en matèria de salut en el territori de Catalunya, orientat a uns objectius de salut i qualitat de vida de la població, articulat a partir de la transformació del model assistencial en tres eixos clau de la política sanitària contemporània –prevenció i atenció a la cronicitat, millora de la resolució i reordenació de l'alta especialització– i suportat per una sèrie de canvis en el model organitzatiu que han de facilitar el procés d'adaptació dels serveis als nous reptes.

Dintre d'aquest marc legislatiu i de prioritats de la política sanitària definides en el Pla de salut de Catalunya, el Departament de Salut, mitjançant la concessió de subvencions per finançar entitats privades sense afany de lucre, impulsa la realització d'actuacions en l'àmbit de la salut, les quals s'integren dintre d'aquest nou model sanitari tot adequant els recursos sanitaris, l'optimització dels mitjans econòmics i la millora de la qualitat dels serveis sanitaris per tal de protegir i millorar la salut de tota la ciutadania de Catalunya.

El Decret 145/2017, de 26 de setembre, regula el procediment de les actuacions administratives i de la gestió del règim d'autonomia econòmica de la successió intestada a favor de la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu d'adoptar les decisions relatives a la destinació dels seus béns patrimonials procedents de les herències intestades, distribució i liquidació d'aquests béns a les entitats a què es refereix el Codi civil, així com la gestió del règim d'autonomia econòmica de les herències intestades en les quals la Generalitat de Catalunya hagi estat declarada hereva.

La Generalitat de Catalunya, en compliment d'aquest Decret, succeeix les persones amb veïnatge civil català que moren sense hereus testamentaris i legals, i actua com a hereva intestada amb l'objectiu d'exercir una funció social important, com és la de destinar el cabal relicte a entitats i institucions beneficiàries de caràcter assistencial.

Els béns procedents de les herències intestades han de ser destinats a entitats d'assistència social o institucions culturals preferentment del darrer municipi de la residència habitual de la persona causant a Catalunya. El Decret 145/2017, de 26 de setembre, preveu la distribució del líquid obtingut d'aquests béns mitjançant un sistema de convocatòries públiques, que han d'impulsar els departaments receptors.

Atès que la Junta d'Herències és l'òrgan competent per administrar, liquidar i establir els criteris de distribució del cabal relicte de què la Generalitat hagi estat declarada hereva intestada. Aquesta Ordre de bases té per finalitat distribuir els béns procedents de les herències intestades, assignats al Departament de Salut per la Junta d'Herències el 19 de desembre de 2017 i amb els aprovats el 20 de desembre de 2018;

Atès que el Departament de Salut ha estat designat com un dels departaments receptors per la Junta d'Herències;

Atès que és voluntat del Departament de Salut impulsar, en l'àmbit de les prestacions en matèria de salut pública consistents en la promoció i protecció de la salut i prevenció de la malaltia i els seus factors de risc, el procediment per distribuir els béns procedents de les herències intestades a Catalunya entre les entitats privades sense afany de lucre que desenvolupin actuacions en l'àmbit de la salut per al foment de la salut i el suport als pacients i a les famílies;

Atesa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que pel seu caràcter bàsic tenen afectacions sobre les normes reguladores de bases de les subvencions que elabora l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Atès el que disposen el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i l'Acord de Govern GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació de l'Acord de Govern GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic;

Atès l'Acord del Govern pel qual s'aprova el model integral de gestió de subvencions i ajuts de la Generalitat de Catalunya, aprovat en la sessió de Govern de 28 de febrer de 2017;

Atesa l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de les subvencions;

Atesa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern;

Atesa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques;

Atesa la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya;

Vistos els informes previs de l'Assessoria Jurídica i de la Intervenció Delegada del Departament de Salut;

En ús de les facultats que em confereix l'article 92.3 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

Ordeno:

Article únic

Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per al finançament a entitats privades sense afany de lucre que desenvolupin actuacions en l'àmbit de la salut, a càrrec dels fons provinents d'herències intestades a favor de la Generalitat de Catalunya, assignats al Departament de Salut per la Junta d'Herències el 19 de desembre de 2017 i amb els aprovats el 20 de desembre de 2018.

Disposició final

Única

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Barcelona, 26 d'agost de 2019

Alba Vergés i Bosch

Consellera de Salut

Annex 1

Bases

—1 Objecte de les subvencions

L'objecte de les subvencions és el finançament a entitats privades sense afany de lucre que desenvolupin actuacions en l'àmbit de la salut, per al foment de la salut i el suport a pacients i famílies, en el marc del Pla de salut de Catalunya vigent en cada moment, que en cap cas siguin substitutives de prestacions assistencials a Catalunya, amb càrrec dels fons provinents d'herències intestades a favor de la Generalitat de Catalunya.

Les actuacions objecte d'aquestes subvencions s'han d'executar durant l'any 2019.

—2 Àrees d'actuació en l'àmbit de la salut

Les àrees d'actuació en l'àmbit de la salut, d'acord amb el Pla de salut de Catalunya vigent, són les següents:

El càncer, malalties respiratòries, sistema circulatori, malalties de l'aparell locomotor, salut mental, malalties cardiovasculars, malalties cerebrovasculars, malalties minoritàries, gent gran i discapacitat, infants i adolescents.

Els grups de població prioritaris són les persones amb necessitats complexes, en risc d'exclusió social, gent gran, infants i adolescents, dones en situació de violència de gènere i persones amb discapacitat.

—3 Entitats beneficiàries

3.1 Poden sol·licitar aquestes subvencions les entitats privades sense afany de lucre quedesenvolupin actuacions incloses en l'objecte de les àrees que assenyala la base 2.

3.2 L'àmbit d'actuació de cadascun dels projectes pot ser de qualsevol de les àrees prioritàries en l'àmbit de la salut descrites en la base 2.

3.3 Perquè obtinguin aquestes subvencions, les entitats sol·licitants han de complir els requisits següents:

3.3.1 Les activitats que constitueixen l'objecte social dels estatuts de l'entitat han d'incloure l'actuació subvencionable i l'àrea o àrees en funció de les quals es demana la subvenció.

3.3.2 L'entitat s'ha d'haver constituït com a mínim amb dos anys d'antelació a la data de publicació de la convocatòria, excepte en el cas de federacions i confederacions, que poden ser més recents, però que han d'estar constituïdes per entitats d'almenys dos anys d'antiguitat. A més, ha d'estar inscrita, si escau, en el registre corresponent.

3.3.3 Per gestionar les actuacions previstes en els projectes presentats s'ha de disposar de l'estructura adequada.

3.3.4 En el cas que l'entitat tingui cinquanta persones en plantilla o més de cinquanta, cal complir el que estableix l'article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, i, si escau, el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor dels treballadors amb discapacitat.

3.3.5 En el cas que l'entitat tingui una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones, cal una declaració dels mitjans que s'utilitzen per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i intervenir-hi, d'acord amb l'article 29 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

3.3.6 Complir el que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

3.3.7 No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13.2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3.3.8 No haver estat sancionades per resolució ferma, durant els últims tres anys, per la comissió d'una...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA