ORDRE SLT/173/2017, de 25 de juliol, per la qual s'estableixen per a l'any 2017 les tarifes màximes dels serveis de rehabilitació ambulatòria, rehabilitació domiciliària i logopèdia que contracti el Servei Català de la Salut.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Salut
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'article 10.j) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, estableix que correspon al Departament de Salut la competència per aprovar els preus i les tarifes per a la prestació i la concertació de serveis, així com per modificar-los i revisar-los.

Els contractes que el Servei Català de la Salut ha adjudicat per a la prestació dels serveis de rehabilitació ambulatòria, rehabilitació domiciliària i logopèdia estableixen que en cas de pròrroga les tarifes es poden actualitzar en funció de l'actualització de les tarifes màximes que estableixi l'ordre corresponent del Departament de Salut.

Per tot això, a proposta del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut i d'acord amb el que preveu l'article 10.j) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya,

Ordeno:

Article únic

S'estableixen per a l'any 2017 les tarifes màximes dels serveis de rehabilitació ambulatòria, rehabilitació domiciliària i logopèdia que contracti el Servei Català de la Salut, en la forma i la quantia que es determinen a l'annex d'aquesta Ordre.

Disposició addicional única

L'any 2017, les tarifes dels contractes administratius adjudicats pel Servei Català de la Salut per a la prestació dels serveis de rehabilitació ambulatòria, rehabilitació domiciliària i logopèdia que eren d'aplicació a 31 de desembre de 2016 s'han d'actualitzar en el mateix percentatge de variació existent entre les tarifes màximes vigents a 31 de desembre de 2016 i les tarifes màximes aprovades en aquesta Ordre.

Disposicions finals

Primera

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Segona

L'aplicació de les tarifes màximes establertes en aquesta Ordre es retrotrau a l'1 de gener de 2017.

Tercera

L'actualització de tarifes a què fa referència la disposició addicional única és d'aplicació a partir de la data en què, d'acord amb la normativa vigent i els contractes subscrits, sigui aplicable la revisió de preus.

Barcelona, 25 de juliol de 2017

Antoni Comín i Oliveres

Conseller de Salut

Annex

 1. Serveis de rehabilitació física ambulatòria

  1.1. Tarifa per tractaments de nivell MA (molt alt): 543,40 euros per procés.

  1.2. Tarifa per tractaments de nivell A (alt): 182,14 euros per procés.

  1.3. Tarifa per tractaments de nivell M (mitjà): 155,98 euros per procés.

  1.4. Tarifa per tractaments de nivell B (baix): 113,71 euros per procés.

  1.5...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA