ORDRE SLT/178/2017, de 25 de juliol, per la qual es determinen per a l'any 2017 els preus unitaris de l'atenció psiquiàtrica i de salut mental.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Salut
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Decret 118/2014, de 5 d'agost, sobre la contractació i prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut (DOGC núm. 6681, de 7.8.2014), ha derogat el Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació del sistema de pagament de serveis sanitaris en l'àmbit del Servei Català de la Salut (DOGC núm. 5764, de 26.11.2010), llevat dels articles 3 i 5, en tot el que fa referència a la regulació del sistema de pagament de l'assistència psiquiàtrica i en salut mental.

L'article 5 del Decret 170/2010, de 16 de novembre, de regulació del sistema de pagament de serveis sanitaris en l'àmbit del Servei Català de la Salut (DOGC núm. 5764, de 26.11.2010), estableix que, mitjançant una ordre de la persona titular del departament competent en matèria de salut, a proposta del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, s'han de determinar els preus unitaris corresponents a l'atenció psiquiàtrica i de salut mental.

D'acord amb això, s'ha d'aprovar el preu unitari per a cada tipologia d'hospitalització i el preu unitari de cada una de les categories de casos considerats com a procediments específics.

Per això, a proposta del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, i d'acord amb l'article 10.j) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya,

Ordeno:

Article únic

Els preus unitaris per al 2017 pel que fa a l'atenció psiquiàtrica i de salut mental són els establerts en l'annex d'aquesta Ordre.

Disposició addicional única

L'any 2017, els preus dels contractes administratius adjudicats pel Servei Català de la Salut per a la prestació dels serveis d'atenció psiquiàtrica i de salut mental que eren d'aplicació a 31 de desembre de 2016 s'han d'actualitzar en el mateix percentatge de variació existent entre els preus unitaris vigents a 31 de desembre de 2016 i els preus unitaris aprovats en aquesta Ordre.

Disposicions finals

Primera

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Segona

L'aplicació dels preus unitaris establerts en aquesta Ordre es retrotrau a l'1 de gener de 2017.

Tercera

L'actualització de preus a què fa referència la disposició addicional única és d'aplicació a partir de la data en què, d'acord amb la normativa vigent i els contractes subscrits, sigui aplicable la revisió de preus.

Barcelona, 25 de juliol de 2017

Antoni Comín i Oliveres

Conseller de Salut

Annex

Serveis
...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA