ORDRE SLT/210/2018, de 13 de desembre, per la qual s'estableixen per a l'any 2018 les tarifes màximes de determinades tècniques de teràpia respiratòria domiciliària que contracti el Servei Català de la Salut.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Salut
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'article 10.j) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, estableix que correspon al Departament de Salut la competència per aprovar els preus i les tarifes per a la prestació i la concertació de serveis, així com per modificar-los i revisar-los.

Els contractes administratius que el Servei Català de la Salut ha adjudicat per a la prestació dels serveis relatius a les tècniques de teràpia respiratòria domiciliària per al tractament a domicili de les persones afectades per malalties de l'aparell respiratori estableixen que, en cas de pròrroga, les tarifes es poden actualitzar en funció de l'actualització de les tarifes màximes establertes per l'ordre corresponent del Departament de Salut.

Mitjançant l'Ordre SLT/164/2018, d'1 d'octubre, es van establir per a l'any 2018 les tarifes màximes de determinades tècniques de teràpia respiratòria domiciliària que contracti el Servei Català de la Salut. No obstant això, posteriorment, el Consell de Direcció del Servei Català de la Salut ha proposat un increment d'aquestes tarifes.

Per tot això, a proposta del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut i d'acord amb el que preveu l'article 10.j) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya,

Ordeno:

Article únic

S'estableixen per a l'any 2018 les tarifes màximes corresponents a les tècniques de teràpia respiratòria domiciliària que contracti el Servei Català de la Salut, les quals s'indiquen a l'annex d'aquesta Ordre.

Disposició addicional única

L'any 2018 les tarifes dels contractes administratius adjudicats pel Servei Català de la Salut per a la prestació dels serveis relatius a les tècniques de teràpia respiratòria domiciliària per al tractament a domicili de les persones afectades per malalties de l'aparell respiratori que eren d'aplicació a 31 de desembre de 2017 s'han d'actualitzar en el mateix percentatge de variació existent entre les tarifes màximes vigents a 31 de desembre de 2017 i les tarifes màximes aprovades en aquesta Ordre.

Disposició derogatòria única

Es deroga l'Ordre SLT/164/2018, d'1 d'octubre, per la qual s'estableixen per a l'any 2018 les tarifes màximes de determinades tècniques de teràpia respiratòria domiciliària que contracti el Servei Català de la Salut.

Disposicions finals

Primera

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Segona

L'aplicació de les tarifes...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA