ORDRE SLT/257/2017, de 30 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per al finançament a entitats privades sense afany de lucre que realitzin actuacions en l'àmbit de la salut (Ordre de 30 de novembre, publicada al BOE núm. 297, de 7 desembre).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Ministeris del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, estableix que correspon al Departament de Salut determinar els criteris, les directrius i les àrees d'actuació de les polítiques sanitàries. Aquesta Llei va consagrar un nou model d'ordenació sanitària, basat en l'eficàcia i eficiència de l'organització sanitària i en la integració de serveis, que preveu disposar d'un pla de salut com a eina essencial per a la planificació del sistema de salut i per a la determinació de les directrius de les accions que cal dur a terme.

El Pla de salut de Catalunya aprovat quinquennalment mitjançant acord de Govern de la Generalitat de Catalunya és el marc de referència de les actuacions públiques en matèria de salut en el territori de Catalunya, orientat a uns objectius de salut i qualitat de vida de la població, articulat a partir de la transformació del model assistencial en tres eixos clau de la política sanitària contemporània –prevenció i atenció a la cronicitat, millora de la resolució i reordenació de l'alta especialització– i suportat per una sèrie de canvis en el model organitzatiu que han de facilitar el procés d'adaptació dels serveis als nous reptes.

El Pla de salut de Catalunya vigent en cada moment es configura com a pla estratègic en termes de la normativa de subvencions.

Dintre d'aquest marc legislatiu i de prioritats de la política sanitària definides en el Pla de salut de Catalunya, el Departament de Salut, mitjançant la concessió de subvencions per finançar entitats privades sense afany de lucre, impulsa la realització d'actuacions en l'àmbit de la salut, les quals s'integren dintre d'aquest nou model sanitari adequant els recursos sanitaris, l'optimització dels mitjans econòmics i la millora de la qualitat dels serveis sanitaris per tal de protegir i millorar la salut de tots els ciutadans de Catalunya.

Ateses les normes bàsiques que estableixen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, mitjançant el qual s'aprova el Reglament de la Llei esmentada;

Atès el que preveu el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya;

Atès l'Acord de Govern GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació de l'Acord de Govern GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic;

Atès l'Acord del Govern pel qual s'aprova el Model integral de gestió de subvencions i ajuts de la Generalitat de Catalunya, aprovat en la sessió de Govern de 28 de febrer de 2017;

Atesa l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions;

Atesa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern;

Atesa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques;

Atesa la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya;

Vistos els informes previs de l'Assessoria Jurídica i de la Intervenció Delegada del Departament de Salut;

Vist el Reial decret 944/2017, de 27 d'octubre, pel qual es designa òrgans i autoritats encarregats d'executar les mesures dirigides al Govern i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, autoritzades per acord del Ple del Senat, de 27 d'octubre de 2017, pel qual s'aproven les mesures requerides pel Govern, a l'empara de l'article 155 de la Constitució;

En ús de les facultats atribuïdes a l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Article únic

Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per al finançament a entitats privades sense afany de lucre que realitzin actuacions en l'àmbit de la salut.

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre SLT/250/2015, de 31 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament a entitats privades sense afany de lucre que realitzin actuacions en l'àmbit de la salut (DOGC núm. 6930, de 7.8.2015).

Es deroga l'Ordre SLT/38/2016, de 22 de febrer, de modificació de l'Ordre SLT/250/2015, de 31 de juliol (DOGC núm. 7068, de 29.2.2016).

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació.

Madrid, 30 de novembre de 2017

Dolors Montserrat i Montserrat

Ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

Annex 1

Bases

—1 Objecte de les subvencions

L'objecte de les subvencions és el finançament a entitats privades sense afany de lucre que realitzin actuacions en l'àmbit de la salut en el marc del Pla de salut de Catalunya vigent en cada moment.

—2 Àrees d'actuació en l'àmbit de la salut

Les àrees d'actuació subvencionables en virtut d'aquesta Ordre són les següents:

 1. Actuacions de foment de la salut i suport a pacients i famílies.

 2. Actuacions per a la prevenció de la infecció per VIH/sida

 3. Actuacions per a la prevenció i el tractament de drogodependències.

  En cap cas aquestes actuacions no poden ser substitutives de prestacions assistencials a Catalunya.

  —3 Entitats beneficiàries

  3.1 Poden sol·licitar aquestes subvencions les entitats privades sense afany de lucre que desenvolupin actuacions incloses en l'objecte de les àrees que assenyala la base 2.

  3.2 L'àmbit d'actuació de cadascun dels projectes pot ser una de les tres àrees o totes tres alhora.

  3.3 Per a l'obtenció d'aquestes subvencions, les entitats sol·licitants han de complir els requisits següents:

  3.3.1 Les activitats que constitueixen l'objecte social dels estatuts de l'entitat han d'incloure l'actuació subvencionable i l'àrea o àrees en funció de les quals es demana la subvenció.

  3.3.2 L'entitat s'ha d'haver constituït com a mínim amb dos anys d'antelació a la data de publicació de la convocatòria, excepte en el cas de federacions i confederacions, que poden ser més recents, però que han d'estar constituïdes per entitats d'almenys dos anys d'antiguitat. A més, ha d'estar inscrita, si escau, en el registre corresponent.

  3.3.3 Per gestionar les actuacions previstes en els projectes presentats s'ha de disposar de l'estructura adequada.

  3.3.4 En el cas que l'entitat tingui cinquanta persones en plantilla o més de cinquanta, cal complir el que estableix l'article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, i, si escau, el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor dels treballadors amb discapacitat.

  3.3.5 En el cas que l'entitat tingui una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones, cal una declaració dels mitjans que s'utilitzen per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i intervenir-hi, d'acord amb l'article 29 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

  3.3.6 Complir el que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

  3.3.7 No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13.2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  3.3.8 No haver estat sancionades per resolució ferma, durant els últims tres anys, per la comissió d'una infracció greu en matèria d'integració laboral de persones discapacitades, o per la comissió d'una infracció molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de prevenció de riscos laborals, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, i la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

  3.3.9 Disposar dels mitjans humans i materials necessaris i tenir assignats els recursos econòmics necessaris per realitzar l'activitat de prevenció de riscos laborals a l'empresa, d'acord amb el que disposa la Llei 31/1995, de 8 de novembre.

  3.3.10 Presentar una declaració sobre si han demanat i/o han obtingut altres ajuts públics o privats per la mateixa activitat i fer constar el detall de l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada o obtinguda.

  3.3.11 En el cas d'associacions i fundacions, tenir adaptats els seus estatuts d'acord amb la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

  3.3.12 En el cas de les fundacions, complir el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat, d'acord amb l'article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

  3.3.13 Presentar declaració responsable de tenir la residència fiscal al territori espanyol. En cas de no tenir-la, l'entitat beneficiària ha de presentar un certificat de residència fiscal emès per les autoritats competents del seu país de residència, un cop requerida en la notificació de la proposta de resolució de concessió provisional de la subvenció.

  3.3.14 Adequar l'activitat de l'entitat al compliment dels principis ètics i les regles de conducta que s'estableixen a l'annex 2 que consta en aquesta Ordre.

  3.3.15 Complir amb la normativa sobre propietat intel·lectual, per a la realització de l'activitat objecte de la subvenció utilitzant qualsevol element susceptible de generar drets d'autor.

  3.3.16 En aquelles convocatòries en què se subvencionin projectes que per raó de l'activitat que s'hagi de fer sigui necessari, cal presentar una declaració responsable conforme es disposa de les certificacions legalment establertes, o d'haver-les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA