ORDRE SLT/272/2017, de 29 de desembre, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres, de 22 de desembre de 2017, pel qual es ratifica l'acord de dissolució del consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars (ICCC) i la cessió global dels seus actius i passius a la Fundació Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Ordre de 29 de desembre, publicada en el BOE núm. 5, de 5 de gener).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Ministeris del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

El Consell de Ministres, en la seva reunió del dia 22 de desembre de 2017, a proposta de la Ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, ha aprovat l'Acord pel que es ratifica l'acord de dissolució del consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars (ICCC) i la cessió global dels seus actius i passius a la Fundació Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Per tal de la seva producció d'efectes, procedeix la publicació del contingut del mateix, que figura com a annex d'aquesta ordre, en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» i al «Butlletí Oficial de l'Estat», d'acord amb el previst en la disposició addicional primera del Reial decret 944/2017, de 27 d'octubre, pel qual es designa a òrgans i autoritats encarregats de donar compliment a les mesures dirigides al Govern i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, autoritzades per acord del Ple del Senat, de 27 d'octubre de 2017, pel qual s'aproven les mesures requerides pel Govern, a l'empara de l'article 155 de la Constitució.

Madrid, 29 de desembre de 2017

Dolors Montserrat Montserrat

Ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

ANNEX

Acord pel qual es ratifica l'acord de dissolució del consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars (ICCC) i la cessió global dels seus actius i passius a la Fundació Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Per Acord del Govern de 2 d'agost de 2011, sobre mesures de racionalització i simplificació de l'estructura del sector públic, el Govern de la Generalitat va instar el llavors anomenat Departament d'Economia i Coneixement a analitzar els centres de recerca i a presentar un pla de reordenació dels centres vinculats, amb l'objectiu d'augmentar la seva excel·lència mitjançant processos, si escau, de desvinculació, fusió o supressió, que necessàriament augmentin la massa crítica d'investigadors i pressupost necessaris per a fer-los competitius. D'altra banda, també instava al Departament de Salut a definir una estratègia de reordenació del seu sector públic vinculat.

Posteriorment, per Acord del Govern de 17 de setembre de 2013, pel qual s'aprova impulsar diverses operacions de reordenació, desvinculació i dissolució de centres de recerca de Catalunya, el Govern de la Generalitat va instar les persones representants de l'Administració de la Generalitat en els òrgans de govern de les entitats que s'hi esmenten a promoure les actuacions necessàries per integrar, entre...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA