ORDRE SLT/273/2017, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen per a l'any 2017 els preus unitaris corresponents a la contraprestació dels serveis duts a terme pels centres sociosanitaris (Ordre de 29 de desembre, publicada al BOE núm. 15, de 17 de gener).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Ministeris del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

El Decret 215/1990, de 30 de juliol, de promoció i finançament de l'atenció sociosanitària (DOGC núm. 1348, de 28.9.1990); l'Ordre de 15 de maig de 1991, per la qual es determinen les activitats d'assistència sociosanitària que es poden concertar amb les entitats titulars de centres, serveis i establiments sociosanitaris (DOGC núm. 1452, de 7.6.1991), i el Decret 163/2002, d'11 de juny, pel qual es regula l'activitat d'avaluació integral ambulatòria en geriatria, cures pal·liatives i trastorns cognitius que pot contractar el Servei Català de la Salut (DOGC núm. 3660, de 19.6.2002), regulen les activitats que poden ser objecte de contractació. En aquest sentit, l'article 52 del Decret 118/2014, de 5 d'agost, sobre la contractació i prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut (DOGC núm. 6681, de 7.8.2014), estableix que, a l'efecte de pagament del mòdul sanitari, s'inclouen les activitats següents:

  1. Hospitalització.

  2. Activitats dels programes d'atenció domiciliària (PADES) i de les unitats funcionals interdisciplinàries sociosanitàries (UFISS).

  3. Avaluació integral ambulatòria en geriatria, cures pal·liatives i trastorns cognitius.

  4. Serveis, dispositius i programes específics de necessitat reconeguda i/o activitats que calgui implementar derivades del Pla de salut de Catalunya i de la resta de criteris de política sanitària.

L'article 9.2 del Decret 215/1990, de 30 de juliol, estableix que els valors de les unitats bàsiques de pagament per a la contraprestació dels serveis duts a terme pels centres sociosanitaris s'han de determinar anualment i publicar, mitjançant una ordre, a proposta dels òrgans competents, que actualment són el Departament de Salut i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

D'altra banda, pel que fa al mòdul sanitari de l'atenció sociosanitària, l'article 62 del Decret 118/2014, de 5 d'agost, sobre la contractació i prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut (DOGC núm. 6681, de 7.8.2014), estableix que anualment s'han de fixar els preus unitaris corresponents al sistema de pagament de l'atenció sociosanitària, la contraprestació màxima dels PADES i la contraprestació mínima i màxima de les UFISS.

A aquests efectes, el Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, en virtut de les funcions que li atribueix l'article 14.1.k) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, ha proposat al Departament de Salut els preus unitaris corresponents al mòdul sanitari de l'atenció sociosanitària per a l'any 2017.

De conformitat amb el que preveu l'article 40.2 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern.

Vist el Reial decret 944/2017, de 27 d'octubre, pel qual es designa òrgans i autoritats encarregats d'executar les mesures dirigides al Govern i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, autoritzades per acord del Ple del Senat, de 27 d'octubre...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA