ORDRE SLT/41/2019, de 4 de març, per la qual es determina, per a l'any 2019, la càpita mitjana corresponent al sistema de contraprestació de l'atenció especialitzada familiar i comunitària i de salut pública en l'àmbit de l'atenció primària.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Salut
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El capítol 1 del títol 4 del Decret 118/2014, de 5 d'agost, sobre la contractació i prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut (DOGC núm. 6681, de 7.8.2014), regula el sistema de contraprestació de l'atenció especialitzada familiar i comunitària i de salut pública en l'àmbit de l'atenció primària.

El sistema de contraprestació de l'atenció especialitzada familiar i comunitària i de salut pública en l'àmbit de l'atenció primària estableix com a paràmetre la població de l'àrea bàsica de salut, és a dir, el nombre de persones assignades a l'àrea bàsica de salut. D'acord amb això, la contraprestació és el resultat de multiplicar el nombre de persones assignades per una càpita mitjana que s'ha d'establir anualment mitjançant ordre de la persona titular del departament competent en matèria de salut, a proposta del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut.

Per això, a proposta del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, d'acord amb l'article 10.j) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, i l'article 29 del Decret 118/2014, de 5 d'agost, sobre la contractació i prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut,

Ordeno:

Article únic

La càpita mitjana, per a l'any 2019, corresponent al sistema de contraprestació de l'atenció especialitzada familiar i comunitària i de salut pública en l'àmbit de l'atenció primària és 140,06 euros per...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA