ORDRE SLT/92/2020, de 17 de juny, per la qual s'estableixen per a l'any 2020 les tarifes màximes dels serveis de diàlisi efectuats pels centres i establiments sanitaris d'àmbit no hospitalari que contracti el Servei Català de la Salut.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Salut
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'article 10.j) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, estableix que correspon al Departament de Salut la competència per aprovar els preus i les tarifes per a la prestació i la concertació de serveis, així com per modificar-los i revisar-los.

Els contractes administratius que el Servei Català de la Salut ha adjudicat per a la prestació dels serveis d'hemodiàlisi determinen que, en cas de pròrroga, les tarifes es poden actualitzar en funció de l'actualització de les tarifes màximes que estableixi l'ordre corresponent del Departament de Salut.

Per tot això, a proposta del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut i d'acord amb el que preveu l'article 10.j) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya,

Ordeno:

Article únic

Les tarifes màximes per a l'any 2020 dels serveis d'hemodiàlisi dutes a terme ambulatòriament amb assistència mèdica i d'infermeria sota la direcció de l'especialista en nefrologia són:

  1. Hemodiàlisi convencional: 214,72 euros per sessió efectuada.

  2. Hemodiafiltració en línia (HDF): 244,20 euros per sessió efectuada.

Disposició addicional única

L'any 2020, les tarifes dels contractes administratius adjudicats pel Servei Català de la Salut per a la prestació dels serveis de diàlisi d'àmbit no hospitalari que s'aplicaven el 31 de desembre de 2019 s'han d'actualitzar en el mateix percentatge de variació que hi ha entre les tarifes vigents el 31 de desembre de 2019 i les tarifes aprovades en aquesta Ordre.

Disposicions finals

Primera

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Sego...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA