ORDRE TES/1/2020, de 2 de gener, de modificació de l'Ordre TES/226/2018, de 20 de desembre, per la qual s'estableixen les tarifes aplicables als serveis interurbans de taxi.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Territori i Sostenibilitat
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant l'Ordre TES/226/2018, de 20 de desembre, per la qual s'estableixen les tarifes aplicables als serveis interurbans de taxi (DOGC núm. 7777 de 31.12.2018),va establir el règim tarifari aplicable als serveis interurbans de taxi en què s'estableixen els diferents suplements a aplicar en els serveis en els supòsits previstos.

Pel que fa als suplements, a l'article 1.2 de l'Ordre esmentada s'estableix l'aplicació d'un suplement de 3,10 en els serveis que comportin l'entrada o la sortida d'un aeroport i a l'article 1.3 l'aplicació d'un suplement de 3,10 en els serveis que comportin el transport de més de quatre passatgers amb vehicles de fins a 9 places de capacitat inclòs el conductor (incloent tots els passatgers).

Amb la finalitat d'homogeneïtzar situacions ens els àmbits tarifaris urbà i interurbà, i tenint en compte que l'import dels suplements esmentats s'ha establert en l'àmbit de l'AMB en un import de 4,30 euros, es considera convenient la modificació dels articles 1.2 i 1.3 de l'Ordre TES/226/2018, de 20 de desembre, per la qual s'estableixen les tarifes aplicables als serveis interurbans de taxi, així com també del seu annex, per tal d'incorporar l'import esmentat en els suplements corresponents als serveis que comportin l'entrada o la sortida d'un aeroport i que comportin el transport de més de quatre passatgers amb vehicles de fins a 9 places de capacitat inclòs el conductor.

Per tot el que s'ha exposat, vista la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi,

Ordeno:

Article 1

Es modifica l'article 1.2 de l'Ordre TES/226/2018, de 20 de desembre, per la qual s'estableixen les tarifes aplicables als serveis interurbans de taxi, el qual passa a tenir el redactat següent:

“1.2 S'aplicarà un suplement de 4,30 euros en els serveis que comportin l'entrada o la sortida d'un aeroport.

Article 2

Es modifica l'article 1.3 de l'Ordre TES/226/2018, de 20 de desembre, per la qual s'estableixen les tarifes aplicables als serveis interurbans de taxi, el qual passa a tenir el redactat següent:

“1.3 S'aplicarà un suplement de 4,30 euros en els serveis que comportin el transport de més de quatre passatgers amb vehicles de fins a 9 places de capacitat inclòs el conductor (incloent tots els passatgers).

Article 3

Es modifica l'annex de l'Ordre TES/226/2018, de 20 de desembre, per la qual s'estableixen les tarifes aplicables als serveis interurbans...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA