ORDRE TES/132/2015, de 5 de maig, per la qual es dóna publicitat a la relació de les taxes vigents que gestiona el Departament de Territori i Sostenibilitat.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Territori i Sostenibilitat
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

D’acord amb la disposició addicional tercera del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, quan una llei crea o modifica les taxes incloses en aquest Text refós, o n’actualitza els imports, el Departament competent encarregat de gestionar aquestes taxes ha de publicar una ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya que inclogui, amb efectes merament informatius, una relació de les taxes vigents que gestiona, tot identificant els serveis i les activitats que corresponen a cadascuna de les taxes i la quota que els pertoca.

L’article 44 de la Llei 2/2015, d’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 ha incrementat la quantia fixa de les taxes vigents de la Generalitat fins a la quantitat que resulti de l’aplicació del coeficient 1,05 a la quantia de l’any 2014, i aclareix que són tipus de quantia fixa aquells que no es determinen en un percentatge sobre la base. Alhora estableix els criteris relatius a l’arrodoniment d’aquests coeficients.

D’altra banda, la secció cinquena del títol primer de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives ha introduït tot un seguit de modificacions en el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de Catalunya, les quals han incidit en algunes de les taxes que gestiona el Departament de Territori i Sostenibilitat.

En conseqüència, en virtut de tot el que s’ha exposat,

Ordeno:

Donar publicitat, a efectes informatius, a la relació de les taxes vigents que gestiona el Departament de Territori i Sostenibilitat i que figuren a l’annex d’aquesta Ordre.

Barcelona, 5 de maig de 2015

Santi Vila i Vicente

Conseller de Territori i Sostenibilitat

Annex

Relació de les taxes vigents que gestiona el Departament de Territori i Sostenibilitat (títols XII, XIII i XXV del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny)

—1 Taxa per la prestació de serveis de caràcter administratiu del Departament de Territori i Sostenibilitat:

Còpia en suport paper en rotlle (un metre): 13,90 euros.

Còpia en suport paper full DIN A4: 2,90 euros.

Còpia en suport paper full DIN A3: 4,35 euros.

Còpia en suport paper en full DIN A2: 5,70 euros.

Còpia en suport paper en full DIN A1: 8,45 euros.

Còpia en suport paper en full DIN A0: 16,55 euros.

Còpia en suport CD: 8,45 euros.

Còpia en suport DVD: 16,55 euros.

—2 Taxa per informes i altres actuacions facultatives:

 1. Per informes preceptius, l’emissió dels quals correspongui a les comissions territorials d’urbanisme competents en el procediment d’atorgament de llicències urbanístiques en sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable delimitat i d’usos i obres provisionals: 262,50 euros.

 2. Per la tramitació, a instància de particulars, de plans urbanístics derivats i d’altres projectes, quan s’actua per subrogació, i de plans especials urbanístics que tenen com a objectiu la implantació de sistemes urbanístics d’interès supramunicipal:

  1. Per àmbit d’actuació de fins a 10 hectàrees o infraestructures lineals de menys de 50 km: 1.575,00 euros.

  2. Per àmbit d’actuació superior a 10 hectàrees o infraestructures lineals de més de 50 km: 2.625,00 euros.

  3. A més, en el supòsit que s’hagi d’efectuar el tràmit d’informació pública: 2.100,00 euros.

 3. Per la tramitació de projectes d’actuació específica i d’altres plans especials urbanístics previs a l’atorgament de llicències urbanístiques en sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable no delimitat en els supòsits en què és preceptiva la intervenció de les comissions territorials d’urbanisme competents: l’1% del pressupost de l’execució material, amb un mínim de 525,00 euros i un màxim de 3.150,00 euros.

 4. Per treballs de camp diversos, inspecció d’obres i aixecaments topogràfics i altres actuacions facultatives, com aixecament d’actes, expedició de certificat final, entrega de plànols o redacció del document de l’actuació realitzada: 315,00 euros.

 5. Per informes i actuacions de caràcter facultatiu:

  1. Quan no cal prendre dades de camp: 138,86 euros.

  2. Quan cal prendre dades de camp: 277,62 euros.

  3. Quan cal sortir més dies al camp: 212,47 euros per dia.

 6. Per informes o actuacions que tenen com a objectiu una petició o consulta:

  1. Quan no cal l’anàlisi del projecte: 41,74 euros.

  2. Quan cal l’anàlisi del projecte: 83,42 euros.

   —3 Taxa per l’atorgament, rehabilitació, pròrroga, visat o modificació de les autoritzacions de transport terrestre per carretera i activitats auxiliars i complementàries:

  3. Atorgament, rehabilitació, pròrroga, visat o modificació de les autoritzacions de transport de mercaderies i de viatgers per carretera, en les modalitats de públic i privat complementari:

   Atorgament o rehabilitació de l’autorització: 30,00 euros.

   Pròrroga, visat o modificació de l’autorització: 24,05 euros.

  4. Atorgament o renovació d’autoritzacions de serveis públics discrecionals consolidats amb reiteració d’itinerari: 30,00 euros.

  5. Atorgament, rehabilitació, pròrroga, visat o modificació de l’autorització d’operador de transport de mercaderies:

   Atorgament o rehabilitació de l’autorització d’operador de transport: 59,65 euros.

   Pròrroga, visat o modificació de l’autorització d’operador de transport: 30,00 euros.

  6. Atorgament, rehabilitació, pròrroga, visat o modificació de l’autorització de lloguer de vehicles amb conductor/a o sense, per a la seu central o per a una sucursal:

   Atorgament o rehabilitació de l’autorització:

   De lloguer de vehicles amb conductor/a: 30,00 euros.

   De lloguer de vehicles sense conductor/a: 24,05 euros.

   Pròrroga, visat o modificació de l’autorització:

   De lloguer de vehicles amb conductor/a: 24,05 euros.

   De lloguer de vehicles sense conductor/a: 18,20 euros.

   —4 Taxa per la inscripció a les proves de capacitació per a l’exercici de la professió de transportista per carretera o per a l’activitat de conseller o consellera de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via navegable:

   Inscripció en les proves per obtenir el certificat de capacitació per a l’exercici de la professió de transportista per carretera: 24,65 euros.

   Inscripció en les proves per obtenir el certificat per a l’activitat de conseller de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via navegable: 33,45 euros.

   —5 Taxa per la tramitació de la sol·licitud de l’expedició o la renovació del títol de capacitació per a l’exercici de la professió de transportista per carretera; del títol de capacitació per a l’activitat de conseller o consellera de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per via navegable; del certificat de conductor o conductora per al transport de mercaderies o de viatgers per carretera, o de la targeta de tacògraf digital:

   Per cada títol o certificat: 25,45 euros.

   Per cada targeta: 41,40 euros.

   —6 Taxa per la realització d’actuacions per a la inscripció en el Registre d’entitats urbanístiques col·laboradores:

   Per la tramitació d’expedients de primera inscripció i la certificació de l’assentament, si escau: 302,70 euros.

   Per la tramitació d’expedients d’inscripcions posteriors i les seves certificacions d’assentament, si escau: 109,85 euros.

   —7 Taxa per la prestació de serveis i la realització d’actuacions per a la publicació de plans urbanístics derivats de la iniciativa particular:

   La quota de la taxa és de 9,70 euros per full de normativa original de mida DIN A4. L’import d’aquesta taxa s’ha d’incrementar en el cas que a petició dels particulars es tramiti de forma urgent, amb el cost que resulti de la publicació dels edictes i la normativa corresponents en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

   —8 Taxa per la utilització o l’aprofitament dels béns de domini públic:

 7. La quota de la taxa es determina aplicant un tipus del 5% sobre l’import de la base imposable que resulti dels criteris de valoració següents:

  1. Per la utilització privativa dels béns de domini públic: el valor del terreny ocupat i, si escau, de les instal·lacions ocupades, prenent com a referència els valors següents:

   Sòl urbà: 37,80 euros per metre quadrat.

   Sòl urbanitzable delimitat: 21,00 euros per metre quadrat.

   Sòl urbanitzable no delimitat i sòl no urbanitzable: 1,60 euros per metre quadrat.

  2. Per l’aprofitament especial de béns de domini públic: la utilitat que reporti l’aprofitament. En els supòsits d’estacions d’autobusos i àrees d’estacionament, la base s’ha de determinar per la totalitat dels beneficis líquids obtinguts en l’exercici anterior per l’explotació i els serveis complementaris de l’estació, l’àrea o la instal·lació corresponents, entenent per beneficis líquids els ingressos bruts menys l’import de les despeses necessàries per obtenir-los.

  3. Aprofitament de materials: si es consumeixen els materials, s’utilitza com a base el valor dels que hagin estat consumits, i, si no es consumeixen, s’aplica com a base la utilitat que en reporta l’aprofitament.

 8. El servei encarregat de la inspecció ha de fixar la valoració a què fa referència l’apartat 1, d’acord amb els criteris que estableix i el desenvolupament reglamentari corresponent.

  Exempcions i bonificacions:

 9. Són exempts de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial de béns de domini públic i dels seus materials, en virtut de concessions, autoritzacions o adjudicacions del Departament atorgades a administracions i ens públics.

 10. És exempta de la taxa la utilització de domini públic per causa d’accessos a finques rústiques destinades a usos agrícoles i forestals.

  —9 Taxa per la tramitació d’expedients d’expropiació forçosa:

  La quota de la taxa és de 346,95 euros per parcel·la cadastral.

  Exempció:

  Són exempts del pagament d’aquesta taxa les entitats autònomes i les entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, adscrites al Departament de Territori i Sostenibilitat, que han d’ajustar...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA