ORDRE TES/195/2019, de 29 d'octubre, sobre normalització de les claus urbanístiques i els requeriments tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístic.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Territori i Sostenibilitat
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO
DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
ORDRE TES/195/2019, de 29 d'octubre, sobre normalització de les claus urbanístiques i els requeriments
tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístic.
L'article 149.5.c) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya atribueix competència exclusiva a la Generalitat per a
l'establiment i la regulació dels instruments de planejament i gestió urbanística, i també de llur procediment de
tramitació i aprovació.
Els apartats 2a i 2b de la disposició final cinquena del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, disposen que, per ordre del conseller o consellera competent en matèria
d'urbanisme, es poden dictar disposicions reglamentàries amb relació a l'homologació de la documentació
integrant dels instruments de planejament i d'execució urbanístics i als requeriments tècnics a què s'ha de
subjectar la presentació al departament competent en matèria d'urbanisme de la documentació dels
instruments urbanístics per a mantenir el sistema d'informació urbanística integrada de Catalunya i per a
facilitar-ne la divulgació telemàtica.
Un dels elements essencials del sistema d'informació urbanística integrada de Catalunya és el Mapa urbanístic
de Catalunya (MUC) que, de forma contínua, homogènia i sintètica, permet la consulta de les principals
determinacions del planejament urbanístic general vigent a Catalunya. Aquest instrument orientat a la
recollida, explotació, anàlisi i difusió de les dades urbanístiques esmentades requereix una actualització
constant per incorporar-hi les successives modificacions o revisions de planejament. Per tal que aquesta
actualització es pugui dur a terme d'una manera immediata a partir de l'aprovació definitiva de cada
instrument de planejament urbanístic general, és fonamental que la presentació de la documentació en format
digital als òrgans urbanístics de la Generalitat d'aquests instruments, a l'efecte d'aprovació definitiva, inclogui
el compendi de determinacions urbanístiques que han de representar -se en el mapa, seguint els requeriments
tecnològics i els codis homogenis emprats per aquest sistema d'informació integrat.
L'experiència des de la posada en funcionament d'aquest mapa ha demostrat que constitueix una eina altament
utilitzada pels operadors urbanístics i per tota la ciutadania, ja que permet una lectura contínua i fàcil del
planejament urbanístic general aprovat. Per això, més enllà de la conveniència de facilitar l'actualització
permanent del Mapa urbanístic de Catalunya, es considera necessari encetar el camí de l'homologació de la
documentació dels plans urbanístics mitjançant la normalització de les claus urbanístiques de classificació i
qualificació del sòl i la seva representació gràfica. Aquesta mesura pot contribuir a millorar la transparència i la
simplificació de l'ordenament urbanístic, ja que l'establiment d'un llenguatge comú d'aplicació a tot el territori
pot facilitar de manera important la comprensió i l'aplicació dels plans.
L'estàndard de codificació sintètica i de representació gràfica de la classificació i la qualificació del sòl a seguir
pels instruments de planejament urbanístic es detalla en l'annex I d'aquesta Ordre i s'ha d'instaurar a partir de
l'aprovació d'un nou instrument de planejament urbanístic general, d'un nou pla parcial urbanístic o d'un nou
pla de millora urbana.
Pel que fa als requeriments tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístic als òrgans
urbanístics de la Generalitat a l'efecte d'aprovació definitiva o a l'efecte del lliurament previst a l'article 88 de
la Llei d'urbanisme, es concreten en la inclusió d'una carpeta digital, anomenada Estàndard del Mapa urbanístic
de Catalunya, que s'ha d'estructurar d'acord amb el model normalitzat de l'annex II. Aquests requeriments són
exigibles a tots els instruments de planejament urbanístic general, als plans parcials i als plans de millora
urbana i a les modificacions d'aquests que es presentin als òrgans urbanístics de la Generalitat amb
posterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta Ordre. Mentre un instrument de planejament urbanístic general no
tingui les claus urbanístiques normalitzades, la carpeta de l'Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya s'ha de
completar amb la corresponent taula d'equivalències.
El Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels
departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, atribueix a l'article 3.6.1 l'exercici de la
competència en la política i la planificació territorial i l'urbanisme al Departament de Territori i Sostenibilitat. El
Decret 29/2018, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, estableix a
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 7995 - 5.11.20191/17 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-19303042-2019
l'article 5.1.e) com una de les funcions de la Direcció General d'Urbanisme la d'identificar les necessitats en el
planejament urbanístic, i la de definir-ne mecanismes de col·laboració amb els ens locals i els agents
urbanitzadors. D'altra banda, a l'article 125.1.d) del Decret 277/2016, de 2 d'agost, de reestructuració del
Departament de Territori i Sostenibilitat preveu, entre les funcions de la Subdirecció General d'Urbanisme, la
d'establir mesures i criteris homogenis per a la redacció del contingut normatiu del planejament i dels
documents urbanístics lligats a la tramitació urbanística, i fer-ne el seguiment.
Aquesta Ordre s'adequa als principis generals de bona regulació de l'article 62 de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i concretament als principis de
necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència. Pel que fa a la seva
necessitat i eficàcia queda justificada la conveniència d'establir una codificació del planejament estàndard per a
tota Catalunya. Quant a la proporcionalitat, l'Ordre conté les normes imprescindibles per tal que hi pugui haver
un model normalitzat de mínims que no impedeix la iniciativa intel·lectual dels diferents elaboradors de
planejament. Per últim, la seguretat jurídica, la transparència i la eficiència queden garantides en tant que
l'Ordre estableix un marc normatiu estable, predictible, integrat, clar i de certesa i que, precisament facilita el
coneixement i la comprensió per part de tots els actors que intervenen en el planejament.
En conseqüència, d'acord amb el que disposen els articles 39.3 i 40 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de
la presidència de la Generalitat i del Govern, a proposta de la Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori, d'acord amb
el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,
Ordeno:
Article 1
Objecte
Aquesta Ordre té per objecte poder incorporar les dades corresponents a les principals determinacions dels
instruments de planejament urbanístic en el Mapa urbanístic de Catalunya, que és l'instrument que permet a la
ciutadania la consulta telemàtica d'aquestes determinacions de manera integrada, contínua, sintètica i
homogènia per a tot el territori. A tal efecte estableix:
a) L'estàndard de codificació sintètica i de representació gràfica de la classificació i la qualificació urbanístiques
del sòl que permet homologar els documents dels plans urbanístics.
b) Els requeriments tècnics de presentació d'aquests documents al departament competent en matèria
d'urbanisme per mantenir el sistema d'informació urbanística integrada de Catalunya.
Article 2
Normalització de les claus urbanístiques
Les normes urbanístiques i els plànols d'ordenació dels instruments de planejament urbanístic general, dels
plans parcials urbanístics i dels plans de millora urbana han de seguir l'estàndard de codificació sintètica i de
representació gràfica de la classificació i la qualificació urbanística del sòl de l'annex I.
Article 3
Requeriments tècnics de presentació dels instruments de planejament urbanístic
La documentació dels instruments de planejament urbanístic general, dels plans parcials urbanístics i dels plans
de millora urbana que s'ha de presentar, en format digital, al departament competent en matèria d'urbanisme
a l'efecte d'aprovació definitiva o a l'efecte del lliurament previst a l'article 88 de la Llei d'urbanisme, ha
d'incloure obligatòriament una carpeta, anomenada Estàndard del Mapa urbanístic de Catalunya, que facilita
l'intercanvi digital de les principals determinacions urbanístiques del pla, estructurades d'acord amb el model
normalitzat dels annexos II i III.
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 7995 - 5.11.20192/17 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-19303042-2019

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA