ORDRE TES/197/2015, de 22 de juny, per la qual es modifiquen les bases reguladores de les subvencions per fomentar la substitució de les balises lluminoses dels aerogeneradors dels parcs eòlics que a la nit emetin llum que no sigui vermella fixa, aprovades per l'Ordre TES/41/2015, de 4 de març.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Territori i Sostenibilitat
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L’11 de març de 2015 es va publicar l’Ordre TES/41/2015, de 4 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions per fomentar la substitució de les balises lluminoses dels aerogeneradors dels parcs eòlics que a la nit emetin llum que no sigui vermella fixa (DOGC núm. 6828, d’11.3.2015).

La base 2.1 de l’Ordre esmentada preveu com a actuacions subvencionables la substitució de les balises lluminoses dels aerogeneradors d’un parc eòlic en funcionament a Catalunya a la data d’entrada en vigor d’aquesta Ordre, que a la nit emetin llum que no sigui vermella fixa.

Tanmateix, hi ha empreses titulars de parcs eòlics que ja han executat la substitució de les balises lluminoses dels aerogeneradors dels parcs eòlics que a la nit emetien llum que no era vermella fixa, i és molt important que aquestes empreses puguin accedir a aquesta línia de subvencions, per tal com les actuacions ja executades han comportat una reducció important de l’impacte al medi nocturn i de la intrusió lumínica.

Per tal de simplificar el procediment, d’acord amb el que regula la Llei 38/2003, de 17 de novembre, s’ha de limitar l’import màxim de les subvencions.

Quant a la publicitat, cal donar compliment al que estableixen l’article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, modificat per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, a partir de la seva entrada en vigor.

Per això, d’acord amb les previsions del capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, així com els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i la resta de normativa aplicable,

Ordeno:

Article únic

Es modifiquen les bases reguladores de les subvencions per fomentar la substitució de les balises lluminoses dels aerogeneradors dels parcs eòlics que a la nit emetin llum que no sigui vermella fixa, aprovades per l’Ordre TES/41/2015, de 4 de març (DOGC núm. 6828, d’11.3.2015).

Les bases que es modifiquen consten a l’annex d’aquesta Ordre.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà del dia que es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Barcelona, 22 de juny de 2015

Santi Vila i Vicente

Conseller de Territori i Sostenibilitat

Annex

—1 Es modifica la base 1, que queda redactada de la manera següent:

“Aquesta línia de subvencions té com a objectiu fomentar la substitució de les balises lluminoses dels aerogeneradors dels parcs eòlics que a la nit emetin llum que no sigui vermella fixa.”

—2 Es modifica la base 2.1, que queda redactada de la manera següent:

“2.1 Poden ser objecte de la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA