ORDRE TES/2/2018, de 19 de gener, per la qual es publica l'Acord pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts del Consorci Urbanístic per al Desenvolupament del Parc Empresarial d'Activitats Aeroespacials i de la Mobilitat de Viladecans, que passa a denominar-se Consorci Urbanístic per al Desenvolupament dels Sectors Ca n'Alemany, Can Sabadell i Serral Llarg, del terme municipal de Viladecans, Deltabcn, i el seu text refós (Ordre de 19 de gener, publicada al BOE núm. 22, de 25 de gener).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Ministeris del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Consell de Ministres, en la seva reunió del dia 12 de gener de 2018, a proposta del ministre de Foment, ha aprovat l'Acord pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts del Consorci Urbanístic per al Desenvolupament del Parc Empresarial d'Activitats Aeroespacials i de la Mobilitat de Viladecans, que passa a denominar-se Consorci Urbanístic per al Desenvolupament dels sectors Ca n'Alemany, Can Sabadell i Serral Llarg, del terme municipal de Viladecans, Deltabcn, i el seu text refós.

De conformitat amb el que disposa l'apartat 2 de l'Acord esmentat, escau la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat del contingut d'aquest, que figura com a annex d'aquesta ordre.

Madrid, 19 de gener de 2018

Íñigo Joaquín de la Serna Hernáiz

Ministre de Foment

Annex

Acord pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts del Consorci Urbanístic per al Desenvolupament del Parc Empresarial d'Activitats Aeroespacials i de la Mobilitat de Viladecans, que passa a denominar-se Consorci Urbanístic per al Desenvolupament dels sectors Ca n'Alemany, Can Sabadell i Serral Llarg, del terme municipal de Viladecans, Deltabcn, i el seu text refós.

La constitució del Consorci Urbanístic per al Desenvolupament del Parc Empresarial d'Activitats Aeroespacials i de la Mobilitat de Viladecans entre l'Institut Català del Sòl (INCASÒL) i l'Ajuntament de Viladecans es va autoritzar mitjançant l'Acord CPT/88/2006, de 29 d'agost. L'acord esmentat n'aprovava també els Estatuts, que constaven en l'annex.

En data 26 de novembre de 2014, el Consell General del Consorci va aprovar una proposta de modificació dels seus Estatuts per tal d'adaptar-los a les previsions de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, i de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, aprovació que finalment no va reeixir, ateses les successives modificacions legislatives que van afectar el règim jurídic dels consorcis.

D'altra banda, el Consell General del Consorci, en sessió de 12 de desembre de 2016, va aprovar la modificació dels Estatuts per tal d'adaptar-se a les previsions que, inicialment, es trobaven recollides en la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, i en la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, i que a hores d'ara es contenen en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Així mateix, s'ha aprofitat la necessitat de modificar els Estatuts per incorporar les darreres modificacions del Pla director urbanístic del Delta del Llobregat, el qual amplia la condició d'Administració actuant del Consorci per als sectors Can Sabadell i Serral Llarg, inclosos al terme municipal de Viladecans. Aquest fet ha determinat també el canvi de la denominació de l'entitat per donar cabuda a aquests nous sectors. Finalment, s'ha aprofitat també la necessitat de modificació estatutària per introduir canvis a nivell d'actualització legal i organitzativa que permetin un funcionament més àgil i acord amb la realitat de l'entitat.

D'acord amb el que preveuen l'article 55 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat i l'article 26 o) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i el capítol III del títol IX de la Llei 26/2010, del 3 d'octubre, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya;

De conformitat amb l'Acord del Govern de 10 de juliol de 2012, pel qual s'aproven criteris per a la creació, la modificació i la supressió d'entitats participades per la Generalitat, per a la presa de participació i la desvinculació d'entitats existents i per a la tramitació de determinades propostes d'acord del Govern relatives a fundacions;

D'acord amb l'article 5 del Reial Decret 944/2017, de 27 d'octubre, pel qual es designen òrgans i autoritats encarregats de donar compliment a les mesures dirigides al Govern i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, autoritzades per acord del Ple del Senat, de 27 d'octubre de 2017, pel qual s'aproven les mesures requerides pel Govern, a l'empara de l'article 155 de la Constitució, el Consell de Ministres assumeix les funcions i competències que corresponen al Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya, previstes a la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i a les demés disposicions autonòmiques que resulten d'aplicació.

En virtut de l'anterior, segons l'expedient tramès des de la Comunitat Autònoma, el Consell de Ministres, en la seva reunió celebrada el dia 12 de gener de 2018, a proposta del Ministre de Foment, acorda

—1 Aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci Urbanístic per al Desenvolupament del Parc Empresarial d'Activitats Aeroespacials i de la Mobilitat de Viladecans, que passa a denominar-se Consorci Urbanístic per al Desenvolupament dels sectors Ca n'Alemany, Can Sabadell i Serral Llarg, del terme municipal de Viladecans, Deltabcn, i el seu text refós, que s'annexa a aquest Acord.

—2 Disposar la publicació d'aquest Acord al Butlletí Oficial de l'Estat i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Annex

Estatuts del Consorci Urbanístic per al Desenvolupament dels sectors Ca n'Alemany, Can Sabadell i Serral Llarg, del terme municipal de Viladecans, Deltabcn.

—1 Disposicions generals

Article 1

Denominació, composició, adscripció i participació

L'Institut Català de Sòl, entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya, i l'Ajuntament de Viladecans constitueixen el Consorci Urbanístic per al Desenvolupament dels sectors Ca n'Alemany, Can Sabadell i Serral Llarg, del terme municipal de Viladecans, Deltabcn.

El Consorci s'adscriu a l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant l'Institut Català del Sòl. El seu règim orgànic, funcional i financer serà regulat per aquests Estatuts.

Els drets i obligacions del Consorci són assumits pels ens consorciats d'acord amb els percentatges de participació següents:

A l'Institut Català del Sòl li correspon el 51% dels totals drets i obligacions del Consorci.

A l'Ajuntament de Viladecans li correspon el 49% dels totals drets i obligacions del Consorci.

Article 2

Objecte i àmbit d'actuació

El Consorci té per objecte desenvolupar el planejament i gestió urbanística i dur a terme la urbanització dels terrenys situats en el terme municipal de Viladecans, en els sectors Ca n'Alemany, Can Sabadell i Serral Llarg, Deltabcn.

Per al desenvolupament dels seus objectius, correspon al Consorci:

  1. Coordinar l'actuació dels ens consorciats en l'exercici de les seves competències. Fixar els criteris generals per a la instal·lació en els sectors d'activitats econòmiques o d'altres usos que es puguin proposar.

  2. Assumir com a Administració actuant les tasques de planejament i gestió urbanístics dels sectors. Actuar com a beneficiari d'expropiacions, si s'escau, essent l'Ajuntament de Viladecans l'Administració expropiant.

  3. Redactar, tramitar i aprovar, si escau, els instruments de planejament i de gestió necessaris per al desenvolupament d'aquests sectors. Redactar, tramitar i aprovar, si escau, els projectes tècnics necessaris per a l'evolució de les obres d'urbanització. Executar, directament o mitjançant l'encàrrec o la col·laboració corresponent amb ens públics de la Generalitat de Catalunya o de l'Ajuntament de Viladecans, els projectes d'urbanització i d'infraestructures que s'hagin de dur a terme.

  4. L'establiment de criteris i mecanismes per a garantir la viabilitat econòmica de l'actuació pública.

Aquestes funcions seran exercides pel Consorci, sens perjudici d'aquelles que es reserven a l'Institut Català del Sòl i a l'Ajuntament de Viladecans, d'acord amb la legislació aplicable.

Article 3

Naturalesa i règim jurídic

El Consorci té naturalesa autonòmica i és de caràcter voluntari, amb una durada condicionada al compliment de les seves finalitats.

El Consorci es regeix per aquests Estatuts, pel Reglament de règim intern per al cas que s'aprovi, per la legislació urbanística i per les disposicions legals i reglamentàries que li siguin aplicables.

Article 4

Personalitat i capacitat jurídica

4.1 El Consorci té personalitat jurídica pròpia, distinta de la dels ens consorciats, per al compliment de les seves finalitats. En conseqüència, pot adquirir, fins i tot per expropiació com a beneficiari, posseir, reivindicar, gravar, hipotecar i alienar béns de tota mena; obligar-se, celebrar contractes, exercir accions i excepcions així com interposar recursos, de conformitat amb la normativa vigent.

4.2 El Consorci pot contractar, d'acord amb el que disposa l'ordenament jurídic vigent i, en concret, de conformitat amb la legislació de contractes de les administracions públiques, en els supòsits i de la manera que pugui ser aplicable.

4.3 Pot establir convenis amb particulars i altres administracions públiques destinats al compliment del desenvolupament i execució del seu àmbit d'actuació.

4.4 Pot obtenir, en la seva...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA