ORDRE TES/264/2017, de 19 de desembre, per la qual es deleguen competències en òrgans del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en matèria de transport públic, infraestructures i gestió econòmica i financera (Ordre publicada al BOE núm. 310, de 22 de desembre).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Ministeris del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

L'article 6 del Reial decret 944/2017, pel qual es designa a òrgans i autoritats encarregats d'acomplir les mesures dirigides al Govern i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, autoritzades per acord del Ple del Senat, de 27 d'octubre de 2017, pel qual s'aproven les mesures requerides pel Govern, a l'empara de l'article 155 de la Constitució, estableix que els Ministres com a titulars dels seus Departaments queden habilitats per a l'exercici de les funcions i per a l'adopció d'acords, de resolucions i de disposicions que corresponguin als Consellers, de conformitat amb la legislació autonòmica d'aplicació, en l'esfera específica de la seva actuació, de conformitat amb el que estableix l'annex I d'aquest Reial decret. L'apartat cinquè d'aquest annex disposa que el Ministeri de Foment farà les funcions que li corresponguin respecte, entre d'altres, de l'àmbit competencial de la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat i de la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat.

El Decret 277/2016, de 2 d'agost, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (DOGC 7177 de 4 d'agost de 2016) estableix les funcions dels diferents òrgans d'aquest Departament, entre els quals la Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat, la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat i la Direcció General de Transports i Mobilitat.

Per la Resolució TES/210/2017, de 8 de febrer, es va aprovar una delegació de competències entre diferents òrgans directius del Departament de Territori i Sostenibilitat dels àmbits d'actuació que són competència del titular d'aquest Departament. No obstant això, aquesta delegació de competències no inclou alguns assumptes que, per raó de la matèria, haurien de ser resolts de manera immediata, per la qual cosa a fi de garantir més eficàcia, eficiència i agilitat en el funcionament ordinari dels serveis, és procedent que es deleguin.

Per això, mitjançant aquest ordre delega en el Secretari d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat l'exercici de determinades competències que, per aplicació de l'article 6 del Reial decret 944/2017, correspondrien al Ministre de Foment.

En la seva virtut, de conformitat amb el que disposa l'article 9 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic,

DISPOSO:

Primer. En matèria de transport públic.

Es deleguen en la persona titular de la Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat l'exercici de les competències següents:

 1. La tramitació i formalització de la pròrroga dels contractes programa amb les empreses concessionàries per a la prestació de serveis públics regulars de transport de viatgers per carretera que es detallen a l'annex 1.

 2. La tramitació i formalització dels convenis amb els consells comarcals que es detallen a l'annex 2 per a la millora de la xarxa de transport públic de viatgers per carretera de la comarca corresponent.

 3. La tramitació i formalització dels convenis que es detallen a l'annex 3 amb ajuntaments i, si escau, amb l'Autoritat del Transport Metropolità, per a la millora de les comunicacions mitjançant la millora dels serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera.

 4. Les funcions de la presidència del Consell d'Administració del consorci Autoritat del Transport Metropolità (ATM)

 5. Les funcions de la presidència del Consell de la Mobilitat, creat pel Decret 466/2004, de 28 de desembre.

 6. L'aprovació de les ordres del Departament de Territori i Sostenibilitat per la qual s'estableixen per a l'exercici 2018 les tarifes aplicables als serveis de transport públic regular de viatgers per carretera i a determinats serveis ferroviaris regionals de transport de viatgers.

 7. L'aprovació de l'ordre del Departament de Territori i Sostenibilitat per la qual s'estableix el cànon ferroviari per a la utilització de les infraestructures ferroviàries de les línies 9 i 10 del Ferrocarril Metropolità de Barcelona per a l'exercici 2017.

 8. L'aprovació del reglament de circulació del ferrocarril cremallera de Vall de Nuria.

  Segon. En matèria d'infraestructures.

  Es deleguen en la persona titular de la Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat l'exercici de les competències següents:

 9. Les facultats que la legislació vigent atribueix a l'òrgan de contractació en relació amb la pròrroga, per al primer semestre de l'any 2018, dels contractes de conservació d'obra civil, senyalització vertical, sistemes de contenció, els contractes de conservació integral i el contracte de conservació integral de sistemes, programari i maquinària del Centre de Control de Carreteres de Vic (CCCV), dels túnels que gestiona i dels seus accessos de les carreteres de gestió directa de la Generalitat de Catalunya que es detallen a l'annex 4.

 10. Les facultats que la legislació vigent atribueix a l'òrgan de contractació amb relació a l'adjudicació dels contractes d'obres que es detallen a l'annex 5.

 11. La concreció de l'encàrrec a l'empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, de la realització de les actuacions que es detallen a l'annex 6, amb càrrec a determinades partides pressupostàries del Pla Economicofinancer vigent d'aquesta societat.

 12. L'aprovació per a l'exercici 2018 de les tarifes i els peatges de les autopistes i vies de peatge de titularitat de la Generalitat de Catalunya i de la previsió trianual de trànsit, als efectes de la revisió dels peatges, d'acord amb el Decret 465/2004, de 28 de desembre.

  Tercer. En matèria economicofinancera.

  Es deleguen en la persona titular de la Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat l'exercici de les competències següents:

 13. L'autorització, la disposició i l'ordenació del pagament en els assumptes indicats als apartats primer i segon d'aquesta Ordre amb un import superior a 500.000,00 euros.

 14. L'autorització, la disposició i l'ordenació de pagaments a les empreses públiques adscrites al Departament de Territori i Sostenibilitat a través de la Secretària d'Infraestructures i Mobilitat següents: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Ports de la Generalitat de Catalunya, Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA) i Aeroports Públics de Catalunya, SLU.

 15. L'autorització, la disposició i l'ordenació de pagaments al consorci autonòmic per a la coordinació del sistema metropolità de transport públic de l'àrea de Barcelona, Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i al consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona.

 16. L'emissió de la declaració responsable que es preveu a l'apartat cinquè de l'Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics de 15 de setembre de 2017, publicada per Ordre HFP/878/2017, de 15 de setembre.

  Quart. Efectes.

  Aquesta ordre produirà efectes des de l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat.

  Madrid, 19 de desembre de 2017

  Íñigo Joaquín de la Serna Hernáiz

  Ministre de Foment

  ANNEX 1

  Relació d'empreses concessionàries (contractes programa per a la prestació de serveis públics regulars de transport de viatgers per carretera).

  25 OSONA BUS, SA

  AUTOCARS JULIA, SL

  AUTOCARS PRAT, SA

  AUTOCARS R FONT, SA

  AUTOCARS ROVIRA, SL

  AUTOCARS VENDRELL, SL

  AUTOCORB, SA

  AUTOS CASTELLBISBAL, SA

  BUS CASTELLVI, SA

  CINGLES BUS, SA

  CINTOI BUS, SL

  COMASOLIVAS

  CRA LA HISPANIA, SA

  EMPRESA CASAS, SA

  EMPRESA SAGALES, SA

  FERROCARRILES Y TRANSPORTES, SA

  HISPANO IGUALADINA, SL

  HISPANO LLACUNENSE, SL

  LA VALLESANA, SA

  MARFINA BUS, SA

  MARTIN COLOMER, SL

  MOHN, SL

  MONTFERRI HNOS, SL

  TRANSPORTS PUJOL I PUJOL, SA

  SOCIEDAD ANÓNIMA ALSINA GRAELLS DE AUTOTRANSPORTES

  SA, MASATS TRANSPORTS GENERALS

  SOLER SAURET, SA

  EMPRESA PLANA, SL

  TRANSBAGES, SL

  TRANSPORTS CASTELLÀ, SA

  TRANSPORTS GENERALD D'OLESA, SAU

  AMPURDAN BUS, SL

  ESTARRIOL BUS, SL

  AUTOCARS MARTÍ PI, SA (AMPSA)

  BARCELONA BUS, SL

  DAVID MANEL, SL

  HISPANO HILARIENCA, SA

  SARFA, SL

  TRANSPORTS ELÈCTRICS INTERURBANS, SA

  TRANSPORTS MIR, SA

  AUTOCARS AGRAMUNT, SL

  AUTOCARS DEL PLA, SL

  AUTOCARS SALVIA, SL

  AUTOCARS SOLE SERÓ, SL

  MIGUEL GAMON, SL

  JAIME CARRERA, SAU

  AUTOCARS DEL PENEDÈS, SA

  AUTOCARS POCH, SA

  LA HISPANO DE FUENTE EN-SEGURES, SA

  TRANSPORTS PÚBLICS DEL PRIORAT I DOMÈNECH, SLU

  ANNEX 2

  Relació de consells comarcals (Convenis per a la millora de la xarxa de transport públic de viatgers per carretera de la comarca corresponent).

  Consell comarcal del Berguedà

  Consell comarcal de la Cerdanya

  Consell comarcal de la Garrotxa

  Consell comarcal de la Selva

  Consell comarcal del Ripollès

  Consell comarcal d'Alt Urgell

  Consell comarcal d'Alta Ribagorça

  Consell comarcal de les Garrigues

  Consell comarcal de la Segarra

  Consell comarcal del Pallars Jussà

  Consell comarcal del Pallars Sobirà

  Consell comarcal del Solsonès

  Consell comarcal de la Conca de Barberà

  Consell comarcal del Priorat

  ANNEX 3

  Relació de convenis amb ajuntaments (convenis per a la millora de les comunicacions mitjançant la millora dels serveis regulars de transport públic de viatgers).

  - Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, l'Autoritat del Transport Metropolità, l'Ajuntament de Granollers, l'Ajuntament de Canovelles, l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l'Ajuntament de Roca del Vallès i la societat Empresa Sagalés, SA, per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i Roca del Vallès.

  - Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, l'Autoritat del Transport Metropolità, l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès i la societat Empresa Sagalés, SA per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera a l'Ametlla del Vallès

  - Conveni entre el...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA