ORDRE TES/269/2017, de 28 de desembre, sobre els preus aplicables a determinats serveis ferroviaris regionals de transport de viatgers.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Territori i Sostenibilitat
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Mitjançant el Reial decret 1598/2010, de 26 de novembre, de traspàs a la Generalitat de Catalunya de les funcions de l'Administració General de l'Estat corresponents als serveis ferroviaris regionals de transport de viatgers sobre la xarxa d'ample ibèric de la xarxa ferroviària d'interès general, es va aprovar l'Acord de la Comissió Mixta prevista a la disposició transitòria segona de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, de 17 de novembre de 2010, pel qual es traspassen a la Generalitat de Catalunya les funcions de l'Administració General de l'Estat corresponents als serveis ferroviaris regionals esmentats.

Entre les funcions assumides per la Generalitat de Catalunya com a conseqüència de l'Acord esmentat figura la de determinar les tarifes i els preus aplicables al servei.

Atesa l'evolució, durant el present exercici, dels costos d'explotació dels serveis ferroviaris regionals de transport de viatgers, no és procedent per a l'exercici 2018 l'increment dels preus d'aquests serveis, i, per tant, cal mantenir l'aplicació dels preus vigents.

Per tot el que s'ha exposat, ateses les competències de la Generalitat de Catalunya en relació amb els serveis ferroviaris esmentats,

Ordeno:

Article 1

Els preus aplicables als serveis ferroviaris regionals de transport de viatgers actualment gestionats per Renfe Viajeros no es modifiquen per a l'exercici 2018, i, per tant, queden fixats en la forma i les quanties que s'especifiquen a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 2

En el supòsit dels serveis ferroviaris a les rodalies de Girona, Lleida i el Camp de Tarragona seran també aplicables els preus del conjunt de títols establerts dins dels sistemes tarifaris integrats aprovats per les Autoritats Territorials de Mobilitat corresponents.

Barcelona, 28 de desembre de 2017

Per delegació del ministre de Foment, Ordre FOM/1264/2017, de 19 de desembre (BOE 22.12.2017)

Ricard Font i Hereu

Secretari d'Infraestructures i Mobilitat

Annex

Preu dels títols de transport propis de Renfe Viajeros, de caràcter regular, vigents als serveis regionals de Rodalies de Catalunya durant l'exercici 2018.

Bitllet senzill: títol de transport vàlid per realitzar un sol viatge. Validesa: fins al canvi de tarifes o per al tren especificat al bitllet.

Anada i tornada (dos viatges): el preu equival al de dos bitllets senzills. Validesa: viatge d'anada fins al canvi de tarifes o per al tren especificat al bitllet; el viatge de tornada serà vàlid fins a la finalització del servei regular l'endemà de la validació del viatge d'anada.

Abonament de 10 viatges (Bono 10 / Bono Exprés): abonament per a deu viatges...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA