ORDRE TES/28/2018, de 14 de març, per la qual es delega la competència relativa a la convocatòria de premis en matèria de medi ambient (Ordre de 14 de març, publicada al BOE núm. 70, de 21 de març).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Ministeris del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

L'article 6 del Reial Decret 944/2017, del 27 de octubre, per la qual es designen els òrgans i autoritats encarregades de donar compliment a les mesures dirigides al Govern i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, autoritzades per acord del Ple del Senat, de 27 de octubre de 2017, pel qual s'aproven les mesures requerides pel govern, a l'empara de l'article 155 de la Constitució, estableix que els Ministres com a titulars dels seus departaments queden habilitats per a l'exercici de funcions i per a l'adopció d'acords, resolucions i disposicions que corresponguin als Consellers, conforme a la legislació autonòmica d' aplicació, en l'esfera específica de la seva actuació, de conformitat amb el que estableix l'Annex del mateix Reial Decret.

L'Ordre MAH/222/2009, del 30 d'abril, per la qual es crea el Premi Escoles Verdes de la Generalitat de Catalunya i es convoca el premi per l'any 2009 estableix, en el seu article 6, que les convocatòries posteriors es realitzaran per resolució del conseller o consellera de Medi Ambient i Habitatge.

L'Ordre MAH/161/2010, del 15 de març, per la qual es regula el Premi Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya estableix, en el seu article 3, que el Premi Medi Ambient es convoca anualment mitjançant resolució del conseller o consellera competents en matèria de medi ambient.

Tenint en compte la gran afluència de candidatures que s'ha registrat en convocatòries anteriors i la necessitat d'assegurar un adequat marge de temps per tal que els respectius jurats puguin...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA