ORDRE TES/42/2018, de 13 d'abril, per la qual es deleguen competències en òrgans del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en matèria economicofinancera, contractació i infraestructures (Ordre de 13 d'abril, publicada al BOE núm. 94, de 18 d'abril).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Ministeris del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

L'article 6 del Reial Decret 944/2017, de 27 d'octubre, pel qual es designa òrgans i autoritats encarregats de donar compliment a les mesures dirigides al Govern i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, autoritzades per acord del Ple del Senat, de 27 d'octubre de 2017, pel qual s'aproven les mesures requerides pel Govern, a l'empara de l'article 155 de la Constitució, estableix que els Ministres, com a titulars dels seus Departaments, queden habilitats per a l'exercici de les funcions i per a l'adopció d'acords, resolucions i disposicions que corresponguin als consellers, conforme a la legislació autonòmica d'aplicació, en l'esfera específica de la seva actuació, de conformitat amb l'establert a l'annex I del reial decret esmentat. L'apartat cinquè de l'annex esmentat disposa que el Ministeri de Foment realitzarà les funcions que li corresponguin respecte, entre d'altres, de l'àmbit competencial de la Secretaria General i de la Secretària d'Infraestructures i Mobilitat.

Per Resolució TES/210/2017, de 8 de febrer, es va aprovar una delegació de competències entre diferents òrgans directius del Departament de Territori i Sostenibilitat dels àmbits d'actuació que són competència del titular del Departament l'esmentat.

A fi de garantir una major eficàcia, eficiència i agilitat en el funcionament ordinari dels àmbits d'actuació que són competència del titular del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l'Ordre FOM/1264/2017, de 19 de desembre, es va delegar en la persona titular de la Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat de l'esmentat Departament l'exercici de determinades competències en matèria de transport públic, en matèria d'infraestructures i en matèria economicofinancera que, per aplicació de l'article 6 del Reial Decret 944/2017, de 27 d'octubre, pel qual es designa òrgans i autoritats encarregats de donar compliment a les mesures dirigides al Govern i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, autoritzades per acord del Ple del Senat, de 27 d'octubre de 2017, pel qual s'aproven les mesures requerides pel Govern, a l'empara de l'article 155 de la Constitució, correspondrien al Ministre de Foment.

Havent-se detectat la necessitat de resoldre de forma immediata altres assumptes no contemplats en les esmentades delegacions, és procedent aprovar una nova ordre de delegació d'assumptes en la persona titular de la Secretaria General i en la persona titular de la Secretaria...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA