ORDRE TES/61/2018, de 7 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a operacions de les entitats locals i determinats consorcis per a l'execució d'actuacions de vies ciclistes susceptibles de finançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Territori i Sostenibilitat
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Consell Europeu va aprovar, el 17 de juny del 2010, l'estratègia Europa 2020 per promoure un creixement intel·ligent, sostenible i integrador. Aquesta estratègia defineix els objectius que la UE ha d'assolir l'any 2020 en els àmbits de recerca i innovació, canvi climàtic i energia, ocupació, educació i reducció de la pobresa.

El Govern de Catalunya, alineat amb Europa 2020, va aprovar, l'abril de 2012, l'estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020): el full de ruta per reactivar l'economia i reorientar el sector productiu cap a un model econòmic més intel·ligent, més sostenible i més integrador. Una aportació primordial de l'ECAT 2020 ha estat la definició d'un marc estratègic i coherent per a l'impuls, la coordinació i el seguiment de les polítiques públiques que reforcen els avantatges competitius de Catalunya i que contribueixen a la consolidació de Catalunya a Europa i al món com un país de base industrial, amb una economia oberta, competitiva i sostenible. L'ECAT 2020 identifica sis àmbits prioritaris d'actuació de les polítiques públiques: ocupació i formació, cohesió social, innovació i coneixement, dinamisme empresarial, internacionalització i economia verda.

D'acord amb l'article 2 del Reglament (CE) 1301/2013, del Parlament i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el Fons Europeu de Desenvolupament Regional i sobre disposicions específiques relatives a l'objectiu d'inversió en creixement i ocupació i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1080/2006, el FEDER contribuirà al finançament d'operacions orientades a reforçar la cohesió econòmica, social i territorial, tot corregint els principals desequilibris regionals de la Unió mitjançant el desenvolupament sostenible i l'ajust estructural de les economies regionals, així com la reconversió de les regions industrials en retrocés i de les regions amb un retard de desenvolupament.

Per assolir aquest objectiu, és prioritari fomentar estratègies de reducció del carboni arreu del territori mitjançant l'impuls de la mobilitat urbana sostenible, especialment a les zones urbanes, com és el cas del transport en bicicleta i la seva intermodalitat amb el transport públic, així com protegir, desenvolupar i promoure les àrees naturals, en particular les d'interès turístic, per afavorir la conservació dels espais naturals i el desenvolupament econòmic i sostenible del territori.

El Programa operatiu d'Inversió en Creixement i Ocupació FEDER de Catalunya 2014-2020 (d'ara endavant PO FEDER de Catalunya 2014-2020), aprovat per la Decisió de la Comissió Europea C(2015)894, de 12 de febrer de 2015, modificada per la Decisió d'Execució de la Comissió Europea C(2017)8947 final, de 14 de febrer de 2017, per la qual s'aproven determinats elements del Programa operatiu Catalunya, pel qual se sol·liciten ajudes del Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el marc de l'objectiu d'inversió en creixement i treball, prioritza les inversions en els àmbits de la innovació i el coneixement, el dinamisme empresarial i l'economia verda i contribueix a quatre prioritats transversals, que també són clau per assolir els objectius 2020: equilibri territorial, internacionalització, ocupació i especialització intel·ligent.

En aquest context, el PO FEDER de Catalunya 2014-2020 preveu actuacions impulsades per les entitats locals i determinats consorcis en el marc dels objectius temàtics 4 i 6, que tenen per objectiu afavorir el pas a una economia baixa en carboni a tots els sectors, i conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos, respectivament. Aquest és un dels objectius temàtics en els quals incideixen els fons estructurals i d'inversió europeus, i que estan recollits en l'article 9 del Reglament (UE) 1303/2013.

El Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya estableix en el seu article 3.8.5 que el Departament de Territori i Sostenibilitat té les competències en l'àmbit de transports. Com a conseqüència d'aquest Decret, ha estat necessària la redefinició de l'estructura organitzativa interna dels departaments de la Generalitat de Catalunya afectats. Mitjançant la regulació del Decret 277/2016, de 2 d'agost, es regula la reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat.

La Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat, promou l'execució d'actuacions de vies ciclistes, amb la finalitat d'impulsar una mobilitat baixa en carboni, sostenible i segura basada en l'ús de la bicicleta com a mode de transport sostenible i com a eina de desenvolupament econòmic i de promoció d'una millora en la qualitat de vida de les persones. Així, el Departament de Territori i Sostenibilitat impulsa actuacions específiques de vies ciclistes que serveixen per a la mobilitat quotidiana i per a l'oci i la pràctica de l'esport i el turisme:

- Donen continuïtat a la xarxa interurbana i completen itineraris existents.

- Serveixen d'aportació o contribueixen a la creació de la xarxa.

- Donen resposta a necessitats concretes de millora de la mobilitat en bicicleta; concretament, faciliten la connexió amb grans pols generadors de mobilitat i l'accessibilitat a estacions de transport públic aïllades dels nuclis urbans.

- Milloren les condicions de circulació i la seguretat viària en els corredors de carreteres on hi ha un elevat flux de vianants i ciclistes.

- Tenen traçats independents, recuperen antics traçats ferroviaris en desús o bé segueixen els corredors de les carreteres.

Consegüentment, es pretén establir una línia d'ajuts per concurrència competitiva per a ens locals de Catalunya i cofinançada amb fons FEDER amb l'objectiu d'impulsar la mobilitat en bicicleta mitjançant:

- La construcció d'una xarxa de vies ciclistes, prioritzant aquelles actuacions que connectin diferents nuclis de població, polígons industrials, grans centres generadors de mobilitat i estacions de transport públic, aïllats dels principals nuclis de població, amb l'objectiu de propiciar un transvasament modal en aquests eixos de mobilitat quotidiana a favor dels mitjans de transport més sostenibles i eficients energèticament, i fomentar la intermodalitat amb el transport públic col·lectiu.

- La millora de la seguretat i prestacions de les vies ciclistes interurbanes existents.

- La continuïtat i coherència del conjunt de la xarxa de vies ciclistes interurbanes de Catalunya mitjançant l'aplicació d'uns criteris de disseny i senyalització homogenis en tot el territori.

- El desenvolupament del cicloturisme mitjançant la construcció d'una xarxa de vies ciclistes connectada i amb un impacte econòmic potencial en el territori.

Per això, de conformitat amb les previsions del Reglament (UE) núm. 1303/2013, de 17 de desembre, del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives als fons estructurals i d'inversió europeus, del Reglament (UE) núm. 1301/2013, de 17 de desembre, del Parlament Europeu i del Consell sobre el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, la Decisió d'execució de la Comissió (2015) 894, de 12 de febrer de 2015, per la qual s'aproven determinats elements del Programa operatiu (PO) FEDER Catalunya 2014-2020, i d'acord amb les previsions del capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, així com els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i la resta de normativa aplicable,

Ordeno:

Article únic

S'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a operacions de les entitats locals i determinats consorcis per a l'execució d'actuacions de vies ciclistes susceptibles de finançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), emmarcades dins els objectius temàtics 4 i 6 del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020: afavorir el pas cap a una economia baixa en carboni en tots els sectors, i conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos, respectivament, les quals consten en l'annex d'aquesta Ordre.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Barcelona, 7 de juny de 2018

Damià Calvet i Valera

Conseller de Territori i Sostenibilitat

Annex I

Bases reguladores

  1. Objecte

    Aquesta línia de subvencions té com a objecte fomentar l'execució d'actuacions de vies ciclistes de les entitats locals i determinats consorcis susceptibles de finançament pel Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i emmarcades dins els objectius temàtics 4 i 6, que tenen per objectiu afavorir el pas a una economia baixa en carboni a tots els sectors, i conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos, respectivament, en els termes establerts en el Programa operatiu.

  2. Actuacions subvencionables

    2.1 Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases les actuacions definides en les línies 1 i 2, d'acord amb els objectius específics 4.5.1 Foment de la mobilitat urbana sostenible i 6.3.2 Protecció, desenvolupament i promoció de les àrees naturals, en particular les d'interès turístic del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, respectivament:

    2.1.1 Línia 1. Vies ciclistes urbanes i interurbanes destinades a la mobilitat quotidiana:

    1. L'execució de noves vies ciclistes en àmbits urbans, periurbans o interurbans amb una distància entre nuclis de població de no més de 10 km. Cada actuació ha de contenir una única via ciclista contínua; no obstant això, una actuació també pot estar formada per nous trams discontinus de via ciclista que connectin amb trams existents d'una via ciclista que ja estan en condicions adequades i que...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA