ORDRE TES/62/2018, de 7 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per fomentar la identificació i l'esterilització dels animals de companyia.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Territori i Sostenibilitat
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

D'acord amb el capítol II del Text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril (DOGC núm. 5113, 17.4.2008) correspon als ens locals recollir, controlar i fer-se càrrec dels animals abandonats i perduts i disposar de centres de recollida per a aquests animals. Els ens locals poden concertar l'execució d'aquests serveis amb entitats externes, preferentment associacions de protecció i defensa dels animals.

D'acord amb el Text refós abans esmentat, el departament competent en matèria de protecció dels animals pot establir ajuts per a les associacions que han obtingut el títol d'entitats col·laboradores del departament competent en la matèria, destinats a les activitats que duguin a terme amb relació a la protecció i defensa dels animals, i ha d'establir línies d'ajuts als ens locals per facilitar dur a terme les funcions que els corresponen en virtut del Text refós.

Des de l'any 1999 s'han convocat subvencions per a les entitats de protecció i defensa dels animals i des de l'any 2006 per als ens locals. Es pretén que l'objecte de la subvenció es pugui assolir gràcies a un treball integrat entre els ens locals responsables de la gestió dels animals de companyia i les entitats de protecció i defensa dels animals, i és per aquest motiu que des del 2012 es van unificar les dues línies de subvenció. Tot plegat ha permès millorar la distribució dels recursos disponibles i agilitzar la tramitació de la convocatòria.

D'acord amb el Decret 277/2016, de 2 d'agost, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, el departament competent en matèria de protecció dels animals de companyia és el Departament de Territori i Sostenibilitat.

Aquestes bases volen adaptar la tramitació de les subvencions de les entitats de protecció dels animals a la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, introduint la presentació i gestió telemàtica.

Conseqüentment, un cop valorada la conveniència de donar suport als ens locals i a les entitats de protecció i defensa dels animals mitjançant una subvenció i, d'acord amb les previsions del capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, així com els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i la resta de normativa aplicable,

Ordeno:

Article únic

S'aproven les bases reguladores de les subvencions per fomentar la identificació i l'esterilització dels animals de companyia, les quals es publiquen a l'annex d'aquesta Ordre.

Disposició derogatòria

Resten derogades les disposicions següents:

 1. Ordre AAM/157/2012, de 6 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per fomentar la identificació, esterilització i adopció dels animals de companyia i es convoquen els corresponents a 2012 (DOGC núm. 6151 – 18.06.12).

 2. Ordre AAM/128/2014, de 2 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per fomentar la identificació, esterilització i adopció dels animals de companyia i es convoquen els corresponents a 2014 (DOGC núm. 6610 - 25.04.14).

 3. Ordre AAM/166/2015, de 28 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per fomentar la identificació, esterilització i adopció dels animals de companyia i es convoquen els corresponents a 2015 (DOGC núm. 6890 - 11.06.15).

  Disposició final

  Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

  Barcelona, 7 de juny de 2018

  Damià Calvet i Valera

  Conseller de Territori i Sostenibilitat

  Annex

  Bases reguladores

  1. Objecte

   Aquesta línia de subvencions té com a objecte fomentar la identificació i esterilització dels animals de companyia, entenent com a tals gossos, gats i fures, amb la finalitat de disminuir-ne l'abandonament.

  2. Actuacions subvencionables

   2.1 Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases les actuacions següents:

 4. Actuacions d'identificació i esterilització d'animals de companyia que estiguin en un centre d'acollida inscrit al Registre de nuclis zoològics de Catalunya.

 5. Actuacions d'identificació i esterilització de gats que formin part d'una colònia controlada, entenent com a tal, la localització autoritzada per l'ens local en què viuen de manera habitual un grup de gats no socialitzats amb els éssers humans.

 6. Actuacions d'identificació i esterilització d'animals de companyia mitjançant campanyes promogudes per ens locals o entitats de protecció i defensa dels animals adreçada a la població.

  2.2. La identificació dels animals de companyia es fa mitjançant la implantació de microxips normalitzats d'acord amb la norma ISO 11784 i els procediments d'esterilització són l'ovariectomia, histerectomia o ovariohisterectomia en femelles i la vasectomia o orquiectomia en mascles.

  2.3. El període d'execució de les actuacions subvencionables s'indica en la convocatòria corresponent.

  1. Persones beneficiàries

  Poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases:

 7. Ens locals que tinguin la competència sobre les actuacions per a les quals se sol·licita la subvenció i tinguin el cens d'animals de companyia establert en l'article 14.2 del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, en el sistema informàtic de gestió única del Registre general d'animals de companyia mitjançant l'aplicació ANICOM.

 8. Les entitats que estiguin inscrites en el Registre d'associacions de protecció i defensa dels animals.

  1. Requisits i incompatibilitats

  4.1 Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones sol·licitants han de complir els requisits següents:

 9. No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 10. Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant l'Administració de la Generalitat de Catalunya i l'Administració General de l'Estat, i de les obligacions davant la Seguretat Social.

 11. Declarar sobre si s'han demanat i/o obtingut altres subvencions públiques o privades per a la mateixa actuació, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/ o obtinguda.

 12. En el cas d'entitats, estar legalment constituïdes i inscrites en els registres corresponents, inclòs el Registre d'associacions de protecció i defensa dels animals gestionat per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural en el moment de dur a terme les actuacions subvencionables.

 13. En el cas que tinguin activitats econòmiques amb establiments oberts al públic, complir les obligacions que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

 14. En el cas que tinguin activitats econòmiques sense establiments oberts al públic, complir les obligacions que estableix l'article 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

 15. En el cas que tinguin activitat econòmica amb 50 treballadors o treballadores, donar ocupació a persones amb discapacitat en un percentatge mínim d'un 2% de la plantilla respectiva, en compliment de l'obligació que preveu l'article 42 del Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o bé complir el que estableix el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i el Decret 86/2015, de 2 de juny, que regulen el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor de treballadors amb discapacitat, d'acord amb el que estableix l'article 92.5 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

 16. En el cas que tinguin activitat econòmica o sigui un ens local i tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, indicar els mitjans, amb l'acord dels agents socials, per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i intervenir-hi en els centres de treball.

 17. En el cas d'entitats, haver adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l'anterior.

 18. En el cas que les entitats siguin fundacions, han d'haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant el protectorat, d'acord amb l'article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

 19. En cas que l'ens local dipositi els animals en un centre d'acollida gestionat per una entitat de protecció i defensa dels animals, acordar amb l'entitat per imputar els animals en una sol·licitud o en una altra per evitar duplicacions.

 20. No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

 21. En el cas d'ens locals, complir les obligacions que estableixen els articles 9, 10, 11 i 35 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

 22. En el cas d'ens locals, complir la normativa vigent d'integració de persones discapacitades en matèria de processos de selecció de personal.

 23. En el cas dels ens locals, indicar si la competència sobre la gestió dels animals de companyia abandonats o perduts és pròpia o delegada, i en cas de ser delegada, informar de l'ens delegant.

 24. En el cas dels ens locals, tenir el cens d'animals de companyia en el sistema informàtic de gestió única del Registre general d'animals de companyia (ANICOM).

  4.2. Les persones sol·licitants han de complir amb el codi ètic següent:

  1. Adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA