ORDRE TSF/102/2018, de 26 de juny, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria d'ajuts per a la constitució d'avals financers, tècnics i econòmics per contribuir a la millora de la competitivitat de les cooperatives i de les societats laborals amb seu social a Catalunya i les seves federacions.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per mitjà de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives, i l'Autoempresa, ha volgut impulsar un conjunt d'actuacions per contribuir al creixement i millorar la competitivitat del sector cooperatiu a Catalunya, atès que una de les dificultats més importants que tenen aquestes empreses és aconseguir que les entitats financeres els facilitin el crèdit per poder seguir la seva activitat, engegar noves inversions i afrontar el dia a dia.

Mitjançant el Conveni de col·laboració signat el 13 de novembre de 2006, es va constituir un fons de garantia anomenat Fons d'aval cooperatiu. Actualment aquest Fons d'aval cooperatiu serveix per cobrir, en el moment de la concessió de cadascun dels avals, la subscripció que haurien de desemborsar els beneficiaris d'aquesta línia d'ajuts per ser partícips de l'entitat Avalis de Catalunya, SGR. Aquest import, un cop arribat el venciment de l'aval i si no hi ha hagut cap incident, es retorna al Fons aval cooperatiu.

El 16 de maig de 2011, mitjançant la primera addenda, el Conveni es va modificar per ampliar el ventall de beneficiaris, incloent-hi les cooperatives agràries, així com la inclusió d'avals tècnics i econòmics.

El 17 de juliol de 2013, el Departament d'Empresa i Ocupació (actualment Departament de Treball, Afers Socials i Famílies), la Confederació de Cooperatives de Catalunya i l'entitat Avalis de Catalunya, SGR, van signar un nou Conveni de col·laboració. Aquest Conveni estava destinat a contribuir a la millora de la competitivitat de les cooperatives amb seu social a Catalunya pel que fa al finançament, mitjançant avals financers, tècnics i econòmics atorgats per l'entitat Avalis de Catalunya, SGR, per finançar les cooperatives i les societats laborals amb seu social a Catalunya i les seves federacions, en condicions preferents.

Actualment aquest Conveni ha estat modificat el 13 de desembre de 2017 mitjançant una nova addenda, la qual modifica les condicions de les operacions objecte d'aval, així com la valoració, tramitació i resolució de les sol·licituds.

El 22 d'abril de 2015 es va publicar l'Ordre EMO/93/2015, de 10 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores d'una línia d'ajuts en forma d'avals financers, tècnics i econòmics per contribuir, pel que fa al finançament, a la millora de la competitivitat de les cooperatives i de les societats laborals catalanes i les seves federacions, i es fa pública la convocatòria corresponent a l'any 2015 (DOGC núm. 6856, de 22.4.2015).

La present Ordre renova les bases dels ajuts en forma d'aval financer, tècnic i econòmic, per contribuir a la millora de la competitivitat de les cooperatives i les societats laborals amb seu a Catalunya, així com les seves federacions. Es milloren les condicions d'accés al finançament de les empreses beneficiàries, alhora que es redueix la subscripció de capital obligatori, o el percentatge de quota de participació dels sol·licitants de l'aval per formar part de la societat de garantia.

Es facilita l'accés al finançament d'empreses cooperatives, les seves estructures representatives i societats laborals, davant les entitats financeres, millorant les condicions econòmiques de les operacions i cobrint possibles carències de garanties i solvència que les entitats financeres sol·liciten a les entitats d'economia social i cooperativa.

Així mateix, l'objectiu es facilitar unes bones condicions econòmiques financeres que s'ajustin a les necessitats dels projectes tant d'emprenedoria com d'enfortiment i creixement d'aquestes empreses.

Atès el que preveuen el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol;

Vistos els informes de l'Àrea Jurídica de Treball i Relacions Laborals, de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, i de la Intervenció Delegada, en virtut de les facultats que em són conferides d'acord amb l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Article únic

S'aproven les bases reguladores que han de regir el procediment de concessió d'ajuts per a la constitució d'avals financers, tècnics i econòmics per contribuir a la millora de la competitivitat de les cooperatives i de les societats laborals amb seu social a Catalunya i les seves federacions.

Disposició transitòria

Les subvencions atorgades d'acord amb la disposició que la present Ordre deroga es continuen regint per les bases reguladores a l'empara de les quals es van atorgar.

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre EMO/93/2015, de 10 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores d'una línia d'ajuts en forma d'avals financers, tècnics i econòmics per contribuir a la millora de la competitivitat de les cooperatives i de les societats laborals catalanes i les seves federacions, i es fa pública la convocatòria corresponent a l'any 2015 (DOGC núm. 6856, de 22.4.2015).

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 26 de juny de 2018

Chakir El Homrani Lesfar

Conseller de Treball, Afers Socials i Families

Annex 1

Bases reguladores

–1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment de concessió d'ajuts per a la constitució d'avals financers, tècnics i econòmics per contribuir a la millora de la competitivitat de les cooperatives i de les societats laborals amb seu social a Catalunya o que tinguin establiment operatiu a Catalunya, i les seves federacions.

1.2 L'ajut, que consisteix en la subscripció del 3% de l'import de l'aval financer i econòmic, i de l'1% en cas de l'aval tècnic, en forma de capital de la mateixa entitat Avalis de Catalunya, SGR, arrodonint l'import del capital subscrit per l'adquisició de participacions senceres d'un valor de 200 euros cada una, respon a la subscripció de capital obligatòria que han de fer les entitats sol·licitants de l'aval per formar part de la societat de garantia. No és objecte d'ajut la subscripció de la participació de 200 euros per operació del soci partícip.

El capital subscrit queda en garantia del bon fi de l'operació d'aval a la qual es vinculi.

–2 Entitats beneficiàries

2.1 Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts:

Les cooperatives inscrites al Registre general de cooperatives de Catalunya i federades a la federació de cooperatives que correspongui.

Les federacions de cooperatives de Catalunya.

Les societats laborals inscrites en els registres corresponents i amb domicili o centre de treball a Catalunya.

2.2 Excepcionalment, les entitats que preveu l'apartat anterior que a la data de publicació d'aquesta Ordre tinguin concedit un aval financer, tècnic i econòmic per l'entitat Avalis de Catalunya, SGR, poden ser beneficiàries d'aquesta nova línia d'ajut si les operacions objecte dels avals compleixen les característiques dels ajuts que estableix la base 4 d'aquesta Ordre.

2.3 No poden ser beneficiàries d'aquesta línia d'ajuts:

 1. Les empreses que operin en els sectors de la pesca i l'aqüicultura, que regula el Reglament (CE) núm. 104/2000 del Consell, de 17 de desembre de 1999, pel qual s'estableix l'organització comuna de mercats en el sector dels productes de la pesca i de l'aqüicultura.

 2. Les empreses que operin en el sector de la transformació i la comercialització de productes agrícoles, en els casos següents:

  Quan l'import de l'ajut es determini en funció del preu o de la quantitat de productes d'aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.

  Quan l'ajut estigui supeditat al fet que una part o la seva totalitat es repercuteixi en els productes primaris (pagesia).

 3. Les activitats relacionades amb l'exportació a tercers països o estats membres, és a dir, els ajuts directament vinculats a les quantitats exportades, als establiments i a l'explotació d'una xarxa de distribució o a altres despeses corrents vinculades a l'activitat exportadora.

 4. Els ajuts condicionats a la utilització de productes nacionals en lloc d'importats.

 5. Els ajuts l'import dels quals es fixi sobre la base del preu o la quantitat dels productes comercialitzats. Si una empresa opera en els sectors que preveuen les lletres a) i b) de l'article 1 del Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, i també en un o més sectors o duu a terme altres activitats incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament, s'aplicarà als ajuts concedits en relació amb aquests sectors o activitats, sempre que es pugui garantir que les activitats dels sectors exclosos de l'àmbit d'aplicació del Reglament no es beneficien de les ajudes de minimis concedides de conformitat amb aquest Reglament.

  D'acord amb el Reglament (UE) 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, si una empresa opera tant en el sector de la producció primària de productes agrícoles com en un o més sectors o desenvolupa altres activitats incloses en l'àmbit d'aplicació de l'esmentat Reglament (UE) núm. 1407/2013, aquest s'aplicarà als ajuts concedits a aquests últims sectors o activitats, sempre que es pugui garantir la separació d'activitats o la distinció de costos, i que la producció primària de productes agrícoles no es beneficia de les ajudes de minimis concedides de conformitat amb aquest Reglament.

  –3 Requisits per obtenir la condició d'entitat beneficiària

  3.1 Les entitats sol·licitants han de complir els requisits següents:

 6. Estar legalment constituïdes i inscrites als registres corresponents, i als específics en funció de la seva activitat en la data de la publicació de la convocatòria corresponent.

 7. Mantenir-se al dia de les seves obligacions registrals d'acord amb el Reial decret 1784/1996...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA