ORDRE TSF/107/2018, de 3 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre TSF/311/2016, de 15 de novembre, per la que s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a subvencionar els desplaçaments de les persones joves inscrites a la Garantia Juvenil que participen en el Programa de Noves Oportunitats, en el Programa Integrals i/o en els Projectes Singulars.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

En el 2016, mitjançant l'Ordre TSF/311/2016, de 15 de novembre, per la que s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a subvencionar els desplaçaments de les persones joves inscrites a la Garantia Juvenil que participen en el Programa de Noves Oportunitats, en el Programa Integrals i/o en els Projectes Singulars, es van poder subvencionar els desplaçaments de les persones joves participants en aquests programes amb la finalitat d'incentivar la participació en les actuacions.

La intenció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya amb la publicació de l'Ordre TSF/311/2016, de 15 de novembre, és donar un ajut a les entitats beneficiàries dels Programes de Noves Oportunitats, del Programa Integrals i/o en els Projectes Singulars, que havien facilitat un transport a les persones joves participants d'algun d'aquests programes, sense cap cost per a les persones joves, per poder participar-hi, durant la totalitat del període d'execució de les actuacions dels diferents programes. La data de finalització de l'execució del Programa Integrals i dels Projectes Singulars va ser el 31 de desembre de 2016 mentre que la data de finalització de l'execució del Programa de Noves Oportunitats va ser el 31 de desembre de 2017.

Aquestes actuacions van contribuir a assolir els resultats definits per l'objectiu específic de l'Eix Prioritari 5 del programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020, NCCI2014ES05M90P001, relatiu a la integració sostenible en el mercat de treball dels joves desocupats, que no participen en activitats d'educació ni formació, en el context de la Garantia Juvenil.

Vist el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell;

Vist el Reglament (UE) núm. 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 relatiu al Fons Social Europeu i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1081/2006 del Consell;

Vist el Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020, Núm. CCI2014ES05M90P001, aprovat...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA