ORDRE TSF/119/2016, de 17 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la realització d'accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Els centres especials de treball ocupen laboralment les persones amb discapacitat que per la naturalesa o a conseqüència de la seva discapacitat no poden exercir, provisionalment o definitivament, una activitat laboral en el mercat ordinari.

Els objectius dels centres especials de treball són desenvolupar un treball productiu, participar regularment en les operacions de mercat, assegurar un treball remunerat i prestar serveis d'ajustament personal i social que requereixin les persones treballadores amb discapacitat.

Segons l'article 3 del Reial decret 2273/1985, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament dels centres especials de treball, en relació amb l'article 43.2 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, s'entén per serveis d'ajustament personal i social dels centres especials de treball els de rehabilitació, terapèutics, d'integració social, culturals i esportius que procuren a la persona treballadora amb discapacitat del centre especial de treball més rehabilitació personal i una millor adaptació de la seva relació social. En definitiva, són un mitjà d'integració del nombre més elevat possible de persones amb discapacitat en el règim de treball ordinari.

Tenint en compte les característiques especials que concorren als centres especials de treball, i per tal que aquests puguin complir la funció social que requereix el Reial decret legislatiu 1/2013, i d'acord amb el Reial decret 2273/1985, de 4 de desembre, les administracions públiques, en la forma que es determini per reglament, podran establir compensacions econòmiques destinades als centres per tal de contribuir a la seva viabilitat, amb l'establiment, a més, dels mecanismes de control que es considerin pertinents.

Aquesta Ordre fa públiques les bases per a la concessió dels ajuts que estableix el Reial decret 469/2006, de 21 d'abril, pel qual es regulen les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social dels centres especials de treball.

L'Estratègia espanyola d'activació per a l'ocupació 2014-2016 s'aprova mitjançant el Reial decret 751/2014, de 5 de setembre, en relació amb l'Estratègia Europa 2020.

D'acord amb la disposició final dotzena de la Llei 3/2012, en relació amb l'aplicació d'accions i mesures de polítiques actives d'ocupació que preveu la normativa estatal en l'àmbit de l'Estratègia espanyola d'activació per a l'ocupació 2014-2016, les comunitats autònomes, amb càrrec als fons estatals distribuïts a través de la Conferència Sectorial, poden realitzar les accions i mesures regulades a la normativa estatal que preveu l'apartat anterior, o bé desenvolupar accions i mesures de polítiques actives d'ocupació, diferents de les anteriors, adaptades a la realitat de les persones desocupades i del teixit productiu del seu àmbit territorial. En tot cas, les accions i mesures s'han de dirigir al compliment dels objectius que s'estableixin en el pla anual de política d'ocupació de cada any i integrar-se en els diferents àmbits de l'Estratègia espanyola d'activació per a l'ocupació 2012-2014.

Catalunya acumula una llarga trajectòria i experiència pel que fa als centres especials de treball. Des de l'any 2000 es presten serveis complementaris d'ajustament personal i social equivalents a les unitats de suport a l'activitat professional, en el marc dels serveis d'ajustament personal i social dels centres especials de treball, a les persones amb discapacitat psíquica i malaltia mental.

Els serveis complementaris d'ajustament personal i social han aconseguit, durant aquests anys, un nivell de qualitat i professionalitat alt en l'atenció sociolaboral de les persones treballadores amb discapacitat, en bona part gràcies a l'esforç en la contractació de persones treballadores llicenciades destinades a les unitats d'ajustament personal i social.

Per tot l'exposat, és voluntat de la Generalitat de Catalunya, que ha estat pionera en el tractament d'aquestes accions, reconèixer l'esforç que fan molts centres especials de treball per oferir un servei de qualitat i alt nivell professional en l'atenció de les persones amb discapacitats que hi treballen, tant des de la perspectiva de facilitar l'exercici del seu dret al treball com de contribuir eficaçment a la seva integració i a la justícia social.

A aquest efecte, mitjançant aquesta Ordre i d'acord amb la competència que la Generalitat de Catalunya té reconeguda als articles 114, 166.1 i 170.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, aprovat mitjançant la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, s'estableix un ajut complementari amb càrrec als pressupostos de la Generalitat per als centres que siguin beneficiaris de les subvencions que s'atorguen anualment i que tinguin personal contractat destinat a les unitats de suport professional amb un nivell de qualificació acadèmica i professional superior al fixat a la norma estatal.

Aquest ajut complementari té per finalitat reconèixer i potenciar l'esforç qualitatiu i econòmic que significa la contractació de personal especialista llicenciat, la qual cosa reverteix directament en la qualitat i la millora de l'atenció al col·lectiu de persones al qual s'adreça l'activitat dels centres especials de treball. D'aquesta manera, la Generalitat segueix una política pròpia i activa adreçada a mantenir i incrementar la qualitat d'aquests centres, atesa la important funció social que compleixen.

Atesos el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, i el Reial decret 2273/1985, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament dels centres especials de treball;

Atès el Decret 63/2015, de 28 d'abril, de reestructuració del Departament d'Empresa i Ocupació (DOGC núm. 6862, de 30.4.2015), en relació amb el Decret 86/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DOGC núm. 7041, de 20.1.20116);

Atesa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per regular i garantir la transparència de l'activitat pública i el dret d'accés de les persones a la informació i la documentació públiques (DOGC núm. 6780, de 31.12.2014);

Atesa la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes (DOGC núm. 6919, de 23.7.2015);

Atesa la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència (BOE núm. 180, de 29.7.2015);

Atesos la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de 25.7.2006), que la desplega;

Atès el Reglament (CE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOCE L187/1, de 26.6.2014);

Atès el que disposa el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002);

Atès el que disposa l'article 21 del Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l'eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l'activitat econòmica, que determina que la norma reglamentària que reguli els tràmits o els procediments de nova creació relacionats amb l'activitat empresarial ha d'establir que el portal de tramitació serà l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE);

Atès l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

A proposta de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa, amb els informes previs de l'Àrea Jurídica d'Ocupació i Relacions Laborals i de la Intervenció Delegada del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i en ús de les facultats que em són atribuïdes,

Ordeno:

Article 1

Objecte i àmbit d'aplicació

1.1 Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la realització d'accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball.

1.2 Els beneficiaris de les subvencions que regula aquesta Ordre són els centres especials de treball amb establiment permanent a Catalunya i amb treballadors també residents a Catalunya.

Es considera centre especial de treball aquell que compleix els requisits que estableix el Reial decret 2273/1985, de 4 de desembre, que regula els centres especials de treball.

Article 2

Aplicació pressupostaria i import

2.1 L'import màxim destinat a l'atorgament de la subvenció per a la realització de les actuacions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball i la partida pressupostària es publicaran a la convocatòria corresponent.

L'atorgament de les subvencions que regula aquesta Ordre resta condicionat a l'existència de disponibilitats pressupostàries per a aquesta finalitat.

2.2 La subvenció màxima que es podrà atorgar a cada centre especial de treball serà la corresponent a l'import justificat el mes de gener de 2011 pel mateix programa i per als 12 mesos de l'any de la convocatòria corresponent.

2.3 La distribució inicial d'aquests imports es podrà modificar tenint en compte el desplegament del programa, i d'acord amb les disponibilitats pressupostàries i les necessitats del mercat de treball, mitjançant una resolució del director o directora general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa del Departament de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA