ORDRE TSF/134/2018, de 30 de juliol, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2019.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Atès el que disposen l'article 170.1.l) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; l'article 37 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, i el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, modificat pel Decret 17/1982, de 28 de gener, pel Decret 152/1997, de 25 de juny, i pel Decret 146/1998, de 23 de juny;

Atès l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, escoltat el Consell de Relacions Laborals, i en ús de les atribucions que tinc conferides,

Ordeno:

Article 1
 1. Són festes laborals a Catalunya durant l'any 2019 les següents:

  1 de gener (Cap d'Any).

  19 d'abril (Divendres Sant).

  22 d'abril (dilluns de Pasqua Florida).

  1 de maig (Festa del Treball).

  24 de juny (Sant Joan).

  15 d'agost (l'Assumpció).

  11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).

  12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya).

  1 de novembre (Tots Sants).

  6 de desembre (Dia de la Constitució).

  25 de desembre (Nadal).

  26 de desembre (Sant Esteve).

 2. Al territori d'Aran, d'acord amb el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el Decret 146/1998, de 23 de juny, que modifiquen el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la de 17 de juny (Festa d'Aran).

Article 2

A més de les festes esmentades, mitjançant una ordre d'aquest Departament s'han de fixar dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.

Article 3

De conformitat amb el Decret 319/1993, de 28 de desembre, i en relació amb el que disposa l'article 30.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el calendari laboral anual té efectes com a calendari de dies inhàbils pel que fa al còmput de terminis administratius a Catalunya.

Barcelona, 30 de juliol de 2018

Chakir El Homrani Lesfar

Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA