ORDRE TSF/136/2018, de 30 de juliol, de modificació de l'Ordre TSF/223/2016, de 23 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Mitjançant l'Ordre TSF/223/2016, de 23 d'agost, es van aprovar les bases reguladores dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (DOGC núm. 7192, de 26.8.2016).

El Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 30/2015, de 9 de setembre, que regula el sistema de formació professional per a l'ocupació en el àmbit laboral, limita la participació de les persones treballadores desocupades en els programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades al 30 per cent del total dels participants programats, i amplia fins a 30 el nombre màxim de persones que poden participar en un grup d'una acció formativa presencial. Així mateix, considera modalitat de teleformació a aquella acció formativa que la part presencial sigui igual o inferior al 20 per cent de la seva durada total. Atesos els esmentats canvis introduïts pel Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, cal fer l'oportuna modificació de l'Ordre TSF/223/2016, de 23 d'agost.

L'article 30.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els articles 76 a 79 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el seu reglament, disposen que les bases reguladores de les subvencions podran preveure la concessió i justificació de les subvencions mitjançant mòduls econòmics específics. Tanmateix, l'article 7 de la Llei 30/2015, de 9 de setembre, preveu el sistema de mòduls en la concessió i justificació de les subvencions dels programes de formació per a l'ocupació en l'àmbit laboral. En aquest sentit, es modifica l'Ordre TSF/223/2016, de 23 d'agost, per poder implementar el sistema de mòduls a partir de la convocatòria de 2018.

Altrament, aquesta Ordre també modifica els articles 10 i 13 per millorar la tramitació de les subvencions, i adapta les referencies de determinats articles a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Finalment, s'inclou una modificació que permet que els pagaments dels ajuts i beques, previstos a l'article 17 de l'Ordre TRE/349/2008, de 9 de juliol, per la qual es regula el règim d'ajuts i beques a les persones treballadores desocupades i empreses establert en matèria de formació d'oferta, els realitzi el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Atès l'Acord del Consell General del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya de 26 de juny de 2018 i l'informe previ de l'Àrea Jurídica de Treball i Relacions Laborals, del Departament de Treball, Famílies i Afers Socials, i l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Ordeno:

Article 1

Es modifica el punt 3 de la base 3 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/223/2016, de 23 d'agost, que queda redactat de la manera següent:

3.3. La inexactitud o falsejament del document o de les dades de caràcter essencial, que s'hagin acompanyat o incorporat a la declaració responsable donarà com a resultat la impossibilitat de continuar amb l'activitat d'impartició de les accions formatives, amb la corresponent comunicació al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya als efectes de les possibles conseqüències en el Registre de Centres, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que se'n derivin, d'acord amb el que estableix l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Article 2

Es modifiquen els punts 1. e) i 3 de la base 7 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/223/2016, de 23 d'agost, que queden redactats de la manera següent:

7.1. e) Les persones treballadores desocupades inscrites en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. La consideració de persona desocupada ve determinada per la situació laboral en què es trobi a l'inici de la formació. Aquestes persones poden ser beneficiàries de les beques i ajuts previstos a l'Ordre TRE/349/2008, de 9 de juliol, modificada per l'Ordre TRE/396/2009, de 2 de setembre. Les beques i ajuts que es puguin atorgar en funció de l'esmentada Ordre TRE/349/2008, de 9 de juliol, seran pagades pel Consorci.

7.3. La participació de les persones treballadores desocupades no pot superar el 30% del total de participants.

Article 3

Es suprimeix el punt 2 de la base 9 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/223/2016, de 23 d'agost, i el punt 3 passa a ser el punt 2 de l'esmentada base 9, que queda redactada de la manera següent:

9.1. Els programes de formació estan integrats per més d'una acció formativa. Les accions formatives, els objectius i els continguts a desenvolupar es fixen en el catàleg d'accions formatives que es publiquen a la pàgina web del Consorci ( conforcat.gencat.cat ).

9.2. Els terminis d'execució i finalització de les accions formatives dels programes de formació són els que s'estableixen per a cada convocatòria.

Article 4

S'afegeix un paràgraf a la base 10 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/223/2016, de 23 d'agost, que queda redactada de la manera següent:

10.1. Els programes de formació han de contenir, almenys, la informació següent:

  1. Experiència i capacitat tècnica en accions formatives relacionades amb el programa de formació.

  2. Programa de formació amb el desenvolupament, metodologia, seguiment del programa, avaluació i certificació de la formació i àrees prioritàries.

  3. Instal·lacions i mitjans previstos per impartir les accions formatives.

  4. Abastament del programa de formació.

10.2. El programa de formació s'ha d'adjuntar a la sol·licitud de subvenció i es considera un requisit no esmenable.

Article 5

Es modifiquen els punts 2 i 4 de la base 13 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/223/2016, de 23 d'agost, i s'afegeix un darrer paràgraf a l'esmentada base 13, que queden redactats de la manera següent:

13.2. Les accions formatives presencials es poden organitzar en grups amb un màxim de 30 participants, llevat de les dirigides a l'obtenció d'un certificat de professionalitat, en les que aquest nombre està determinat pel nombre de participants pels quals estan acreditades les instal·lacions on s'imparteix l'acció formativa; segons el que determina la normativa de referència de cada certificat.

13.4. Les accions de formació, no conduents a certificats de professionalitat, en la modalitat de teleformació han de disposar, com a mínim, d'un tutor per cada 80 participants. Es considera modalitat de teleformació quan la part presencial de l'acció formativa sigui igual o inferior al 20 per cent de la seva durada total.

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA