ORDRE TSF/138/2018, d'1 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa de projectes innovadors i experimentals.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Pla general d'ocupació de Catalunya-Estratègia Catalana per l'Ocupació 2012-2020 estableix, entre d'altres mesures, la possibilitat de desenvolupar programes que donin suport a la realització de projectes integrats que fomentin el desenvolupament local i l'activitat econòmica dels territoris i dels sectors per tal de millorar les possibilitats d'inserció de les persones desocupades. En aquest marc, un dels programes que es preveu és l'impuls de projectes innovadors i experimentals que han de facilitar al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya coneixement, orientacions i indicacions, en base a les experiències reals executades, per anar innovant, configurant i perfilant aquestes noves maneres de fer i al mateix temps noves mesures d'intervenció, amb la finalitat de respondre a un dels objectius establerts a la línia estratègica setena del Pla general d'ocupació de Catalunya-Estratègia Catalana per l'Ocupació que és “Innovar en el disseny de noves polítiques d'ocupació adaptades al context socioeconòmic català”.

El Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei d'Ocupació, estableix a l'apartat 4.e) Eix 5 del seu article 10, que els serveis públics d'ocupació tenen entre d'altres objectius, el foment de les activitats “encaminades a la generació d'ocupació, activitat empresarial i dinamització i impuls del desenvolupament econòmic local”.

L'article 16 de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, anomenat “Serveis ocupacionals” estableix al seu apartat primer, que “els serveis ocupacionals són el conjunt de serveis i programes públics que integren les polítiques d'ocupació de Catalunya, i cobreixen, entre altres, els àmbits següents, sense perjudici de llur interrelació”, i específicament diu en la seva lletra f) que un dels seus àmbits és el de “la promoció de la creació d'ocupació i el desenvolupament econòmic local i el foment de la contractació”.

En aquest sentit, l'aprovació de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, ha de suposar un important canvi del marc institucional en relació a la planificació i implementació a nivell territorial de les polítiques actives d'ocupació.

Per altra banda, la situació socioeconòmica actual, marcada per les profundes transformacions que s'estan produint tant en el sistema productiu com en el mercat de treball, posa de manifest la necessitat de reformular progressivament les polítiques actives d'ocupació, tant en relació amb el seu model d'intervenció com pel que fa al seu contingut.

En aquest marc el Programa de projectes innovadors i experimentals regulat en aquesta Ordre, ens ha de permetre identificar la innovació en matèria d'ocupació a partir dels següents paràmetres: noves maneres de respondre als problemes socioeconòmics i ocupacionals en un context definit; noves maneres de donar-hi les respostes adequades; nous tipus de relació i col·laboració entre els actors públics i d'aquests amb altres actors socioeconòmics; la inscripció dels projectes en processos a mig termini articulats sobre objectius estratègics; l'establiment de dispositius de control, seguiment i avaluació; i la possibilitat de transferència dels processos d'innovació, de manera que els seus resultats puguin ser reproduïts, adaptats, en altres contextos.

Mitjançant el Programa de projectes innovadors i experimentals es pretén donar suport a les entitats locals que exerceixen un lideratge territorial en l'àmbit de l'ocupació i el desenvolupament local per a l'execució de projectes innovadors i experimentals identificats prèviament des del territori en el marc de la seva planificació territorial derivats de la concertació territorial. La seva finalitat és respondre als nous reptes que planteja la situació socioeconòmica i ocupacional actual amb l'objectiu de crear i mantenir ocupació de qualitat, millorar l'activitat dels sectors productius estratègics generadors d'ocupació dels territoris, mitjançant la cooperació público-privada i possibilitar la inserció sociolaboral de les persones més desafavorides.

Vista la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern;

Vista la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'Ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya;

Vista la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes;

Vista la Llei 11/2014, de 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia;

Vista la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència;

Vist l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre;

Vista l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions;

Vistos els informes de l'Àrea Jurídica de Treball i Relacions Laborals i de la Intervenció Delegada, havent-ne informat prèviament al Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, a proposta de la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, en ús de les facultats que li són conferides d'acord amb l'article 27 e. bis) de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'Ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Per tot això,

Ordeno:

Article únic

Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa de projectes innovadors i experimentals.

Les bases reguladores es detallen a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Disposició addicional primera

Aquesta Ordre de bases s'entendrà automàticament modificada per la normativa comunitària, estatal o autonòmica que amb posterioritat a la seva entrada en vigor es pugui promulgar.

Les referències a la normativa de concreta aplicació, s'entendran fetes per remissió a la normativa que les pugui substituir en el futur.

Disposició addicional segona

S'autoritza a la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya a dictar les resolucions de convocatòria corresponents i les disposicions que consideri oportunes per al desenvolupament d'aquesta Ordre.

Disposició transitòria

Les subvencions atorgades d'acord amb la disposició derogada per aquesta Ordre es continuaran regint per les bases reguladores a l'empara de les quals es van atorgar.

Disposició derogatòria

Queda derogada l'Ordre EMO/315/2015, de 7 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa de projectes innovadors i experimentals, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015.

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 1 d´agost de 2018

Chakir El Homrani Lesfar

Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex 1

Bases reguladores

Base 1

Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment de concessió de les subvencions del Programa de projectes innovadors i experimentals.

Aquest Programa té per objectiu donar suport a les entitats locals que exerceixen un lideratge territorial en l'àmbit de l'ocupació i el desenvolupament local per a la implementació de projectes integrats, innovadors i experimentals identificats prèviament des del territori en el marc de la seva planificació territorial derivats de la concertació territorial. La seva finalitat és respondre als nous reptes que planteja la situació socioeconòmica i ocupacional actual per tal de crear i mantenir ocupació de qualitat, millorar l'activitat dels sectors productius estratègics generadors d'ocupació dels territoris mitjançant la cooperació dels actors del territori, i possibilitar la inserció sociolaboral de les persones més desafavorides.

Mitjançant aquest Programa es pretén donar resposta a les necessitats específiques del territori amb intervencions que afavoreixin la innovació en el desenvolupament local, l'activitat dels sectors productius estratègics del territori i l'ocupació i siguin demostratives i transferibles tant a d'altres territoris com al disseny d'altres programes ocupacionals i de desenvolupament local del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Base 2

Actuacions subvencionables

Les actuacions que es subvencionaran per donar compliment a l'objecte del Programa de projectes innovadors i experimentals són:

ÀMBIT/SERVEI MESURES ACTUACIONS
Desenvolupament econòmic local Impuls a programes integrats per a la implementació de projectes innovadors i experimentals en l'àmbit del desenvolupament econòmic local Programa de projectes innovadors i experimentals

Base 3

Entitats beneficiàries

3.1 Podran ser entitats beneficiàries de les subvencions del Programa de projectes innovadors i experimentals, les entitats locals següents:

  1. Els ajuntaments i consells comarcals de Catalunya i els seus organismes autònoms i les entitats amb competència en matèria de promoció de l'ocupació i desenvolupament local, dependents o vinculades a aquells, que representen municipis de més de 20.000 habitants.

  2. Les entitats jurídiques de creació voluntària d'àmbit supramunicipal amb participació majoritària per part d'administracions públiques amb competències en promoció de l'ocupació i desenvolupament local, constituïdes d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA