ORDRE TSF/140/2018, d'1 d'agost, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de subvencions per a entitats de serveis socials destinades a actuacions d'inversió per a adequació a la normativa vigent per a la concertació d'aquests serveis, a càrrec dels fons provinents d'herències intestades a favor de la Generalitat de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Una de les prioritats en l'àmbit de la protecció social del Govern de la Generalitat de Catalunya que recull el primer eix del Pla de Govern vigent és la d'avançar en l'atenció als col·lectius més vulnerables, a fi de donar suport a la gent gran, promoure l'autonomia personal i la integració social de les persones amb discapacitat, malalties mentals i drogodependències, i impulsar un model de serveis socials capdavanter.

Amb la finalitat de vetllar per un rol actiu de les persones grans i promoure l'autonomia personal i la integració social de les persones amb discapacitats i malaltia mental, així com de les persones amb drogodependències o altres addiccions i persones afectades pel virus VIH/sida, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies formalitza concerts, col·laboracions o subvenciona centres d'atenció a persones amb malaltia mental, discapacitat i de gent gran, amb un sistema que garanteixi els principis d'objectivitat i de lliure concurrència.

El Decret 145/2017, de 26 de setembre, de les actuacions administratives i de la gestió del règim d'autonomia econòmica de la successió intestada a favor de la Generalitat de Catalunya, té com a objectiu adoptar les decisions relatives al destí dels seus béns patrimonials procedents de les herències intestades, distribució i liquidació d'aquests béns a les entitats a què es refereix el Codi civil, així com la gestió del règim d'autonomia econòmica de les herències intestades en les quals la Generalitat de Catalunya hagi estat declarada hereva.

La Generalitat de Catalunya, en compliment d'aquest Decret, succeeix les persones amb veïnatge civil català que moren sense hereus testamentaris i legals, i actua com a hereva intestada amb l'objectiu d'exercir una funció social important, com és la de destinar el cabal relicte a entitats i institucions beneficiàries de caràcter assistencial.

Els béns procedents de les herències intestades han de ser destinats a entitats d'assistència social o institucions culturals preferentment del darrer municipi de la residència habitual de la persona causant a Catalunya. El Decret 145/2017, de 26 de setembre, preveu la distribució del líquid obtingut d'aquests béns mitjançant un sistema de convocatòries públiques, que han d'impulsar els departaments receptors.

Atès que la Junta d'Herències és l'òrgan competent per administrar, liquidar i establir els criteris de distribució del cabal relicte de què la Generalitat hagi estat declarada hereva intestada;

Atès que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha estat designat com a un dels departaments receptors per la Junta d'Herències;

Atès que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en l'àmbit de les competències sobre les polítiques de serveis socials, vol impulsar el procediment per distribuir els béns procedents de les herències intestades a Catalunya entre les entitats de serveis socials que han de fer adaptacions a la normativa vigent per mantenir el concert o per complir les condicions del concert;

Tenint en compte la normativa aplicable per a la concertació de serveis, en especial el compliment de la legislació vigent en matèria de serveis socials de la Generalitat de Catalunya, la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat, així com el que estableixen la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, i el Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials.

Aquesta Ordre consta d'un únic article que aprova les bases generals, que figura a l'annex 1, i una relació dels principis ètics i regles de conducta, que figuren a l'annex 2.

Atès el que preveuen el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol;

Vist que la proposta d'aquesta Ordre ha estat sotmesa a la consideració del Consell General de Serveis Socials;

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent i, en concret, l'article 92.3 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,

Ordeno:

Article únic

S'aproven les bases generals d'acord amb els annexos que s'indiquen a continuació que han de regir la convocatòria de subvencions per a entitats de serveis socials destinades a actuacions d'inversió per a adequació a la normativa vigent per a la concertació d'aquests serveis o per al manteniment de la concertació, a càrrec dels fons provinents d'herències intestades a favor de la Generalitat de Catalunya.

Annex 1: Bases generals.

Annex 2: Principis ètics i regles de conducta.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà del dia que es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Barcelona, 1 d'agost de 2018

Chakir El Homrani Lesfar

Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex 1

Bases generals

–1 Objecte

L'objecte d'aquesta Ordre és regular el procediment de concessió de subvencions per a actuacions d'inversió adreçades a entitats privades de serveis socials, sense ànim de lucre, que formin part de la xarxa de serveis públics, per adequar els seus establiments a la normativa vigent per a la concertació d'aquests serveis o per a actuacions d'inversió per al manteniment de la concertació, amb càrrec dels fons provinents d'herències intestades a favor de la Generalitat de Catalunya.

–2 Període d'execució

Les actuacions objecte d'aquestes subvencions s'han d'executar durant l'any de la presentació de la sol·licitud i fins a l'últim dia hàbil del mes de desembre de l'any següent a la publicació de la convocatòria.

–3 Procediment de concessió

3.1 El procediment de concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva i s'inicia l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

3.2 El termini màxim per notificar i emetre resolució és de sis mesos a comptar de la data de publicació de la convocatòria. Transcorregut aquest termini, si no s'ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu, d'acord amb el que estableixen l'article 55.1.a) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3.3 Totes les comunicacions, tràmits, informes, resolucions i altres actuacions que l'òrgan competent hagi de dur a terme per a la tramitació del procediment administratiu s'han de fer per mitjans electrònics d'acord amb el que estableix l'Ordre TSF/63/2018, d'11 de juny, per la qual s'aprova la tramitació electrònica obligatòria en qualsevol procediment de concessió, justificació, revocació i presentació de recursos en les convocatòries de subvencions, premis, beques i ajuts del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a entitats.

–4 Publicació de la convocatòria

4.1 Atesos els articles 17.3.b) i 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, en relació amb l'Acord GOV/192/2015, de 29 de desembre, pel qual es complementa l'Acord GOV/77/2015, de 2 de juny, sobre la publicació dels anuncis de notificació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya , en relació amb la publicació de les convocatòries de subvencions, el text íntegre de la convocatòria es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

4.2 La publicació de la convocatòria es fa efectiva amb la tramesa de la informació que exigeix el Registre d'ajuts i subvencions de Catalunya, d'acord amb l'article 96 bis del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i mitjançant la Base de Dades Nacional de Subvencions.

4.3 En compliment de l'article 13.8 del Decret 145/2017, de 26 de setembre, en la convocatòria hi ha de figurar preceptivament el nom de les persones causants i el de la seva darrera residència habitual a Catalunya.

–5 Entitats beneficiàries

5.1 Poden ser beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta Ordre les entitats privades sense ànim de lucre que gestionin serveis socials especialitzats, en els àmbits d'atenció a la gent gran amb dependència o risc social, persones amb discapacitat, persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, drogodependències o altres addiccions i persones afectades pel virus VIH/sida mitjançant la col·laboració o la concertació de places amb la Generalitat de Catalunya o mitjançant l'obtenció de subvencions per al desenvolupament de programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials definits en l'actual Cartera de Serveis Socials (línia J) mitjançant la Resolució TSF/592/2017, de 20 de març, per la qual s'obre la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a l'exercici 2017 (DOGC núm. 7336, de 24.3.2017).

5.2 En cap cas poden obtenir la condició de beneficiàries de la present subvenció les entitats en les quals les normes d'accés, funcionament o utilització de mitjans i instal·lacions impliquin de fet o de dret una discriminació per raó de sexe o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

–6 Requisits de les entitats beneficiàries

6.1 Els requisits que han de complir les entitats sol·licitants són els següents:

  1. Estar legalment constituïdes. No tenir ànim de lucre i estar degudament inscrites en el registre genèric corresponent i en el Registre d'entitats, serveis i establiments de serveis socials (RESES) en la data de publicació de la convocatòria i desenvolupar les actuacions objecte de la subvenció a Catalunya.

  2. No incórrer en cap de les circumstàncies...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA