ORDRE TSF/142/2018, de 3 d'agost, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

En el marc de la iniciativa d'ocupació juvenil executada pel Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya en l'exercici 2015 - 2016 es va testar un model de programa que donés cabuda a totes aquelles metodologies, idees, models d'intervenció, etc. que diverses entitats tenien i que no s'ajustaven a cap dels programes que s'impulsaven des del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, en cap de les seves convocatòries, contractes, convenis, etc. Aquestes idees es van concretar en el que es va anomenar Projectes Singulars.

Paral·lelament es va testar una nova metodologia de treball que es va anomenar Programes Integrals, i que suposava una configuració generalista del que seria un programa d'intervenció sobre col·lectius generalment amb un alt risc d'exclusió social.

Les convocatòries de 2015, 2016 i 2017 dels Projectes Singulars i els Programes Integrals, van donar peu a un seguit de projectes que articulaven serveis per a persones joves inscrites al registre de la Garantia Juvenil i que abordaven la seva inserció, reinserció o retorn al sistema educatiu des de vessants molt diverses i/o en àmbits i territoris molt concrets.

En el marc de la racionalització de les diverses convocatòries destinades a joves, buscant la seva eficàcia i eficiència, i també de les entitats beneficiàries, la present Ordre pretén donar cobertura a les convocatòries de Projectes Singulars, Programes Integrals, Joves per l'Ocupació i Fem Ocupació per a Joves. És per aquest motiu, que en aquesta Ordre es fusionen les actuacions previstes en els Projectes Singulars i els Programes Integrals i s´incorpora la línia d'experiències professionals com a actuació diferenciada dels propis projectes, mitjançant la qual les entitats podran oferir als participants més opcions per completar el seu projecte professional.

Fruit de l'experiència dels exercicis 2015, 2016 i 2017 dels Projectes Singulars i els Programes Integrals, i amb la col·laboració i aportacions de les entitats que varen participar en aquelles convocatòries i en les de Fem Ocupació per a Joves i Joves per l'Ocupació de l'exercici 2015 i 2016, neix aquesta Ordre de bases, que segueix responent a la mateixa finalitat: donar cabuda a aquells projectes que promoguin la millora de l'ocupabilitat de les persones joves participants i n'incentivin la seva contractació laboral.

Vist el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell (DOUE L 347/320, de 20.12.2013);

Vist el Reglament (UE) núm. 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 relatiu al Fons Social Europeu i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1081/2006 del Consell;

Vist l'Ordre ESS/1924/2016, de 13 de desembre, per la qual es determinen les despeses subvencionables pel Fons Social Europeu durant el període de programació 2014-2020;

Vist el Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020, núm. CCI2014ES05M90PO01, aprovat per Decisió d'execució de la CE de 12 de desembre de 2014;

Vista la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència, que regula les bases del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i el procediment d'inscripció entre d'altres mesures modificada per la Llei 25/2015, de 28 de juliol i pel Reial decret Llei 6/2016, de 23 de desembre, de mesures urgents per a l'impuls del Sistema Nacional de Garantia Juvenil;

Vista la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern;

Vista la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya;

Vista la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes;

Vista la Llei 11/2014, de 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Vista la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència;

Vist l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre;

Vista l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions;

Vistos els informes de l'Àrea Jurídica de Treball i Relacions Laborals i de la Intervenció Delegada, havent-ne informat prèviament al Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, a proposta de la persona titular de la direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i en ús de les facultats que em són conferides d'acord amb l'article 27.e.bis de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya; i l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'administració de la Generalitat de Catalunya;

Per tot això,

Ordeno:

Article únic

Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars destinats a persones joves. Les bases reguladores es detallen en l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Disposició addicional primera

Aquesta Ordre de bases s'entendrà automàticament modificada per la normativa comunitària, estatal o autonòmica que amb posterioritat a la seva entrada en vigor es pugui promulgar.

Les referències a la normativa de concreta aplicació, s'entendrà feta per remissió a la normativa que les pugui substituir en el futur.

Disposició addicional segona

S'autoritza a la persona titular de la direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya a dictar les resolucions de convocatòria corresponents i les disposicions que consideri oportunes per al desenvolupament d'aquesta Ordre.

Disposició transitòria

Les subvencions atorgades d'acord amb les Ordres que estableix la disposició derogatòria d'aquesta Ordre es continuaran regint per les bases reguladores a l'empara de les quals es van atorgar.

Disposició derogatòria

Queda derogada l'Ordre TSF/289/2016, de 26 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars, l'Ordre TSF/318/2016, de 22 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament de programes integrals, l'Ordre EMO/256/2015, de 5 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa “Fem Ocupació per a Joves”, i l'Ordre EMO/254/2015, de 5 d'agost, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya Joves per l'ocupació, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 3 d'agost de 2018

Chakir el Homrani Lesfar

Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex 1

Bases reguladores

Base 1

Objecte

1.1 L'objecte d'aquesta Ordre és regular la concessió de subvencions destinades al finançament dels Projectes Singulars.

1.2 L'objectiu és reforçar l'ocupabilitat i les competències professionals de les persones no ocupades i no integrades en els sistemes d'educació o formació, mitjançant dues línies:

1.2.1 Línia 1: actuacions destinades a la millora de l'ocupabilitat d'acord amb el que s'estableix a la base 2 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

1.2.2 Línia 2: experiències professionals per a joves participants a les actuacions de la Línia 1 amb l'objectiu d'adquirir una experiència laboral.

1.3 En el marc del Fons Social Europeu, aquestes actuacions contribueixen a assolir els resultats definits per l'objectiu específic següent:

Les actuacions a portar a terme s'han d'encabir en el que determina el Pla Nacional d'Implementació de la Garantia Juvenil, corresponent a l'Objectiu temàtic 8: promoure la sostenibilitat i la qualitat en l'ocupació i afavorir la mobilitat laboral.

La Prioritat d'Inversió 8.2 recull la integració sostenible en el mercat de treball de les persones joves, en particular de les que es trobin sense ocupació i que no estiguin estudiant ni formant-se, incloent els que estan en risc d'exclusió social i joves de comunitats marginades.

Base 2

Actuacions subvencionables

2.1 Es consideraran actuacions subvencionables de la Línia 1 les següents:

2.1.1 Actuacions obligatòries

2.1.1.1 Orientació, que inclourà l'assessorament individualitzat, orientació professional i en emprenedoria, informació laboral i acompanyament en la cerca d'ocupació.

Aquesta actuació pertany a la mesura d'orientació.

2.1.1.2 Formació professionalitzadora ajustada a les necessitats de les persones participants. Aquesta formació podrà ser:

  1. Formació del Fitxer Català d'Especialitats Formatives

  2. Programes de Formació i Inserció (PFI) sempre que disposin d'autorització vigent del Departament d'Ensenyament per a la seva impartició.

  3. Formació a mida: inclourà aquella formació que no estigui inclosa en el Fitxer Català d'Especialitats Formatives.

    Aquesta actuació pertany a la mesura de formació.

    2.1.2...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA