ORDRE TSF/148/2018, de 22 d'agost, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de subvencions a entitats sense ànim de lucre destinades a la realització de programes d'interès general, amb càrrec al tram autonòmic de l'assignació tributària del 0,7% de l'impost sobre la renda de les persones físiques, de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Una de les prioritats en l'àmbit dels afers socials del Govern de la Generalitat de Catalunya que recull el primer eix del Pla de Govern vigent és la de promoure la inclusió de les persones i la cohesió social, mitjançant la lluita contra les desigualtats a curt termini i la inversió social permanent per a la igualtat d'oportunitats de les persones i famílies durant les diverses etapes del seu cicle vital a llarg termini.

Els objectius d'aquesta legislatura se centren a avançar en l'atenció als col·lectius més vulnerables; donar respostes a la pobresa familiar; donar suport a la gent gran; promoure l'autonomia personal i la integració social de les persones amb discapacitat, malalties mentals i drogodependències; atendre les necessitats específiques de les persones sol·licitants de protecció internacional, les persones refugiades, les persones apàtrides i les persones estrangeres en situació administrativa irregular; fomentar la igualtat entre dones i homes i l'erradicació de la violència masclista, així com a garantir els drets de les persones LGBTI, per tal que la diferència d'opció sexual no sigui cap motiu d'exclusió. Igualment s'esmerçaran esforços per a la superació de barreres d'accessibilitat, perquè les persones amb discapacitat física, sensorial, intel·lectual o mental puguin tenir una vida quotidiana sense dificultats i perquè es facin efectives la igualtat d'oportunitats d'accés al treball, com a primera mesura de benestar, la paritat, la integració i la no discriminació. Així, en l'actual conjuntura, esdevé prioritari atendre les necessitats que deriven de l'arribada massiva d'infants i joves migrants sense referents familiars, tant des de la primera acollida com en l'acompanyament en l'adaptació i la integració sociolaboral. Així mateix, i a causa de les problemàtiques socials que deriven de la manca d'habitatge, també cal posar l'accent en l'atenció i acompanyament a les persones sense sostre i sense llar.

Els programes de subvencions han esdevingut un dels instruments principals per assolir els objectius i les finalitats de les polítiques públiques que la legislació estableix i que es concreten mitjançant l'acció del Govern.

Les subvencions amb càrrec al tram autonòmic de l'assignació tributària del 0,7% de l'impost sobre la renda de les persones físiques constitueixen una via essencial de sosteniment dels ajuts públics per a la realització de programes d'interès general.

Per tal de donar compliment a la Sentència 9/2017, de 19 de gener de 2017, del Tribunal Constitucional, que va declarar inconstitucional el model de gestió i concessió d'ajuts públics del 0,7% de l'impost de la renda per a persones físiques convocat per l'Administració general de l'Estat, el Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència acorda, en data 26 d'abril de 2017, un nou model de gestió mixt, que implica que la Generalitat de Catalunya té competència per convocar i concedir subvencions a entitats sense ànim de lucre per a la realització de programes d'interès general, amb càrrec al tram autonòmic de l'assignació tributària del 0,7% de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

L'any 2017, la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per primera vegada convoca i concedeix subvencions a entitats destinades a la realització de programes d'interès general, amb càrrec al tram autonòmic de l'assignació tributària del 0,7% de l'impost sobre la renda de les persones físiques, de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, a l'article 76 preveu que l'Administració de la Generalitat pot atorgar subvencions i altres ajuts a les entitats d'iniciativa social per coadjuvar al compliment de les seves activitats de serveis socials.

El Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, atribueix al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, entre d'altres, les competències sobre les polítiques de treball i de serveis socials.

El Reial decret llei 7/2013, de 28 de juny, de mesures urgents de naturalesa tributària, pressupostària i de foment de la recerca, el desenvolupament i la innovació, estableix els eixos prioritaris d'actuació sobre els quals s'instrumenten els programes que es financen a càrrec del percentatge de rendiments de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

Les bases generals ordenen i unifiquen el procediment general de gestió de les subvencions i concreten, sobretot, les regles objectives de valoració de cada línia de subvenció.

La convocatòria anual determina, fonamentalment, l'inici i el període de gestió de les accions subvencionables, i concreta la partida pressupostària disponible, d'acord amb la Llei de pressupostos anual, dins de l'àmbit competencial del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Aquesta Ordre consta d'un únic article que aprova les bases generals, que figuren a l'annex 1; les bases específiques, que figuren a l'annex 2, i els principis ètics i les regles de conducta, que figuren a l'annex 3.

Atès el que preveuen el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol;

Atesa l'Ordre TSF/63/2018, d'11 de juny, per la qual s'aprova la tramitació electrònica obligatòria en qualsevol procediment de concessió, justificació, revocació i presentació de recursos en les convocatòries de subvencions, premis, beques i ajuts del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a entitats;

Atès l'Acord del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència, de 26 de juliol de 2018, la Generalitat de Catalunya gestiona la concessió de subvencions de programes d'interès general, amb càrrec al tram autonòmic de l'assignació tributària del 0,7% de l'impost sobre la renda de les persones físiques per a l'any 2018.

Vist que la proposta d'aquesta Ordre s'ha sotmès a la consideració del Consell General de Serveis Socials;

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, i en concret l'article 92.3 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,

Ordeno:

Article únic

S'aproven les bases generals de subvencions i les bases específiques per a cada línia de subvenció, que consten als annexos 1 i 2, respectivament, que han de regir la convocatòria de subvencions a entitats destinades a la realització de programes d'interès general, amb càrrec al tram autonòmic de l'assignació tributària del 0,7% de l'impost sobre la renda de les persones físiques, de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que s'indiquen a continuació:

Annex 1. Bases generals, aplicables a totes les activitats i subvencions.

Annex 2. Línies de subvencions a entitats per a activitats de projectes i activitats d'inversió d'obres d'interès general, amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7% de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

Bloc 1 - Activitats de projectes

Línia A - Foment de la igualtat entre dones i homes, garanties de drets i no discriminació

A.1 Accions dirigides a promoure la salut integral de les dones.

A.2 Accions de suport al manteniment de serveis d'atenció a persones amb el VIH o sida.

A.3 Accions d'inserció sociolaboral de les dones.

A.4 Accions d'inserció sociolaboral per a persones amb infecció del VIH o la sida.

A.5 Accions destinades a reforçar l'atenció i orientació a víctimes de discriminació, odi i intolerància.

Línia B - Protecció social

B.1 Accions d'urgència.

B.2 Accions de suport i descans per a familiars cuidadors de persones amb discapacitat, amb malaltia mental i amb dependència.

B.3 Accions d'atenció social dirigides a persones recluses, exrecluses i sotmeses a mesures alternatives.

B.4 Accions d'atenció integral a les persones grans a través de serveis que facilitin la seva permanència en el domicili i en el seu entorn social i familiar, així com els dirigits al suport de les seves famílies i cuidadors.

B.5 Accions de suport al manteniment de xarxes de serveis d'atenció social a persones amb addiccions.

B.6 Accions d'atenció i intervenció social destinades a persones sense llar i sense sostre.

B.7 Accions d'atenció integral dirigides a la promoció de l'autonomia personal de les persones amb discapacitat.

B.8 Accions dirigides a afavorir la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat.

B.9 Accions per a la inserció sociolaboral de persones recluses, exrecluses i sotmeses a mesures alternatives.

B.10 Accions d'accés a l'ocupació per a persones en situació o en risc d'exclusió.

Línia C - Infància i adolescència

C.1 Accions de promoció de l'educació, sanitat i qualitat de vida infantil, i protecció dels drets de la infància.

C.2 Accions d'acollida, acompanyament, atenció integral educativa i social per als infants i joves sense referents familiars en situació de dificultat social.

C.3 Accions de foment de l'atenció a menors amb necessitats educatives i socials que promoguin la seva integració en un medi familiar, mitjançant l'adopció i l'acolliment.

C.4 Accions per a la prevenció i l'atenció educativa i social davant de la violència envers la infància.

C.5 Accions d'inserció laboral de joves en situació de dificultat social que hagin estat sota una mesura de protecció.

Línia D - Famílies

D.1 Accions d'intervenció per a famílies amb necessitats especials d'atenció integral social.

D.2 Accions de promoció de relacions familiars saludables mitjançant la prevenció i gestió de la conflictivitat familiar.

D.3...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA