ORDRE TSF/158/2017, de 13 de juliol, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de concessió dels guardons Medalla i Placa al treball President Macià.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Les medalles i plaques President Macià que atorga el Govern de la Generalitat van ser creades el 1938 per premiar a treballadors i treballadores individuals i entitats que han contribuït amb el seu esforç i exemple, a consolidar l'activitat econòmica del nostre país.

Amb aquestes distincions, el Govern de la Generalitat de Catalunya vol reconèixer el compromís social d'aquelles persones, físiques o jurídiques, que han destacat per les seves qualitats o mèrits personals i que han contribuït amb el seu esforç i dedicació especial, a la realització i a la consecució de les noves realitats socials.

La distinció de la Medalla al treball President Macià s'atorga com a reconeixement a aquelles persones que hagin destacat per les seves qualitats o mèrits personals o pels serveis prestats en benefici dels interessos generals, dins del món de treball.

La distinció de la Placa al treball President Macià s'atorga com a reconeixement a les empreses o organitzacions, en les categories següents:

 1. Seguretat i salut en el treball.

 2. Igualtat d'oportunitats en el treball i conciliació de la vida personal, laboral i familiar.

 3. Responsabilitat social empresarial.

 4. Foment de la creació d'empreses i de l'ocupació de qualitat.

Així, el Decret 147/2008, de 22 de juliol, pel qual es regulen els guardons Medalla i Placa al treball President Macià, estableix les distincions encaminades a reconèixer especials mereixements, qualitats, circumstàncies singulars o serveis prestats de persones físiques o jurídiques en l'àmbit del treball.

El Decret esmentat estableix que el procediment per a l'atorgament de les distincions s'ha d'iniciar d'ofici, mitjançant convocatòria.

Aquesta Ordre té per objecte la regulació de les distincions encaminades a reconèixer especials mereixements, qualitats, circumstàncies singulars o serveis prestats de persones físiques o jurídiques, en l'àmbit del treball.

Aquesta Ordre consta d'un únic article que aprova les bases generals a l'annex 1.

Atesos la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol;

Atès l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre;

Atesos el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic;

Atesa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern;

En ús de les atribucions que en confereix la legislació vigent i, en concret, l'article 92.3 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,

Ordeno:

Article únic

S'aproven les bases generals que han de regir la convocatòria dels guardons Medalla i Placa al treball President Macià del Departament competent en matèria de Treball que s'indiquen a continuació:

Annex 1 Bases generals dels guardons Medalla i Placa al treball President Macià.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 13 de juliol de 2017

Dolors Bassa i Coll

Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex 1 Bases generals dels guardons Medalla i Placa al treball President Macià.

Bases generals

–1 Objecte

Regulació del procediments de la concessió dels guardons Medalla i Placa al treball President Macià. Aquest tenen com a fi el reconèixer especials mereixements, qualitats, circumstàncies singulars o serveis prestats de persones físiques o jurídiques, en l'àmbit del treball.

- 2 Contingut de les distincions

Es poden atorgar les següents distincions al mèrit al treball:

 1. Medalla al treball President Macià.

 2. Placa al treball President Macià.

  –3 Publicitat

  3.1 D'acord amb l'article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les subvencions s'han de publicar en el Portal de la Transparència.

  3.2 D'acord l'article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, modificat per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres formes de reforma administrativa, es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'extracte de la convocatòria, per conducte de la Base de Dades Nacional de subvencions, una vegada que s'hagi presentat davant d'aquesta el text de la convocatòria i la informació requerida per a la seva publicació.

  –4 Jurat

  4.1 El jurat per a la concessió de la Medalla i la Placa al treball President Macià té com a funció la valoració prèvia de les candidatures a la Medalla i a la Placa al treball President Macià per tal que el/la conseller/a del Departament competent en matèria de Treball presenti al Govern la proposta corresponent.

  4.2 El jurat estarà format per set membres designats pel/per la conseller/a del Departament competent en matèria de Treball, dels quals tres són escollits entre alts càrrecs del departament competent en matèria de treball i quatre entre persones amb amplis coneixements dins de l'àmbit laboral. El president és escollit entre els membres del jurat.

  4.3 Les decisions del jurat s'adoptaran per majoria simple dels vots.

  4.4 La presidència i la composició del jurat s'estableix per resolució de la persona titular del Departament competent en la matèria de Treball, que a tal efecte es dictarà cada any.

  4.5 El Departament competent en matèria de Treball vetlla perquè en la composició del Jurat es doni compliment al que disposa la Llei 17/2015, de 21 d juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, pel que fa al principi de representació equilibrada i paritària de dones i homes.

  –5 Destinatari

  5.1 La distinció de la Medalla al...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA