ORDRE TSF/161/2016, de 15 de juny, per la qual es garanteix el servei essencial de transport de viatgers que efectua l'empresa Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, a la zona del Barcelonès.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Vist l'escrit de convocatòria de vaga presentat pel Comitè d'Empresa de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA (amb registre d'entrada de 6 de juny de 2016), que preveu que es desenvolupi de la manera següent: dia 18 de juny de 2016, per a tot el personal, excepte manteniment, des de la 0.00 fins a les 2.50 hores, des de les 4.30 fins a les 7.30 hores i des de les 18.00 fins a les 24.00 hores; per al personal de manteniment les tres darreres hores del seu torn i el torn 3 realitzarà l'aturada en la jornada de la vigília; i el dia 19 de juny, des de les 4.30 fins a les 7.30 hores, per a tot el personal, excepte manteniment, i des de les 16.44 fins a les 19.48 hores, per a tot el personal, excepte manteniment, agents d'atenció al client torn 8 i TOLA Torn 8, per al personal de manteniment les tres darreres hores del seu torn i el torn 3 realitzarà l'aturada en la jornada de la vigília;

Vist l'escrit de convocatòria de vaga presentat pel Comitè d'Empresa de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA (amb registre d'entrada de 8 de juny de 2016), que està prevista per als dies 20, 21 i 22 de juny de 2016 i que afectarà tot el personal des de la 7.00 fins a les 9.00 hores i des de les 16.00 fins a les 18.00 hores, per al torn 3 des de la 1.00 fins a les 3.00 hores i per als agents d'atenció al client de torn 8 i personal de categoria TOLA torn 8 i torn 3 des de les 20.30 fins a les 22.30 hores;

Vist que el servei de transport de viatgers que efectua l'empresa Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, a la zona del Barcelonès, cal considerar-lo un servei essencial per a la comunitat, ja que la seva interrupció afectaria el dret a la lliure circulació recollit a l'article 19 de la Constitució;

Vist que l'autoritat governativa ha d'establir les mesures necessàries per tal de mantenir el servei essencial, tenint en compte que aquesta restricció ha de ser justificada i proporcional a l'exercici legítim del dret de vaga reconegut a l'article 28.2 de la Constitució;

Vist que el transport públic suburbà és un element indispensable en l'entorn ciutadà que desplaça un gran nombre de viatgers diaris i que garanteix el dret a la mobilitat, i facilita l'accés als llocs de treball, als de residència, als centres hospitalaris, als comerços i als centres d'activitat econòmica, social i cultural, raó per la qual constitueix un mitjà necessari per al desenvolupament d'altres drets, tot i l'existència d'altres mitjans de transport públic;

Vist que el moviment de viatgers i els desplaçaments s'han anat diversificant en els últims anys i les hores d'entrada i sortida de la feina, ja sigui als centres de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA