ORDRE TSF/170/2019, de 29 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de l'experiència pilot del Programa d'Aprenentatge per a la Professionalització (APP) destinat a persones en situació de desocupació i en risc d'exclusió social i laboral (SOC- Programa APP).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO
DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
ORDRE TSF/170/2019, de 29 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions per a la realització de l'experiència pilot del Programa d'Aprenentatge per a la
Professionalització (APP) destinat a persones en situació de desocupació i en risc d'exclusió social i
laboral (SOC- Programa APP).
L'eix 2 del Pla de Govern XI legislatura, anomenat “Un país amb més i millor feina: una economia al servei de
les persones” estableix en el seu primer objectiu que és el del Treball, promoure polítiques d'ocupació per un
país amb més i millor feina.
El Pla General d'Ocupació de Catalunya – Estratègia Catalana per a l'Ocupació (ECO) 2012-2020 estableix entre
altres eixos estratègics, “Adaptar les polítiques d'ocupació als col·lectius, territoris i sectors”.
En el nou Pla de Desenvolupament de Polítiques d'Ocupació (PDPO) pel període 2019-2020, es fan constar dos
objectius específics que són: “Impulsar la formació professional per a l'ocupació” i “Fomentar la participació en
polítiques actives d'ocupació de les persones més desfavorides”.
Tal com s'estableix a la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic
d'Ocupació de Catalunya, un dels seus objectius és facilitar a les persones eines i recursos que els permetin
millorar llur situació laboral o professional, i detectar les necessitats de suport promovent l'atenció reforçada
dels col·lectius amb més dificultats d'inserció.
D'acord amb les dades de l'atur registrat del darrer trimestre de l'any 2018 a Catalunya, un 76% de les
persones que es troben en situació de desocupació no disposen d'una qualificació que els permeti una inserció
laboral amb unes mínimes garanties de futur.
Els baixos nivells de qualificació i la desocupació de llarga durada són dos fenòmens interrelacionats que si no
s'aborden a temps poden comportar situacions de cronificació i exclusió social. Paral·lelament, el fet de no
haver assolit unes competències bàsiques, encara agreugen més aquesta situació. Per aquest motiu, cal
dissenyar polítiques per a qualificar i dotar de competències a aquestes persones i fer-ho d'acord amb l'actual
demanda del sector productiu, en cas contrari, cada vegada tindran més dificultats d'accés al mercat de treball.
Altres països europeus han desenvolupat mesures de proximitat per a abordar les necessitats de les persones
que han quedat al marge de la formació, l'educació i les polítiques d'ocupació tradicionals. Ara més que mai, es
justifiquen iniciatives locals i mecanismes dirigits a les persones que no han trobat resposta a les seves
necessitats en les polítiques ocupacionals que s'han vingut executant fins el moment. Per aquest motiu, les
propostes plantejades han de permetre que aquestes persones puguin participar en activitats d'aprenentatge i
suport al seu desenvolupament professional, adaptant constantment les metodologies i actuacions a les seves
necessitats.
Actualment, en el nostre mercat de treball existeix un desequilibri qualitatiu entre l'oferta i la demanda de llocs
de treball. Les empreses requereixen de perfils cada vegada més qualificats que, en moltes ocasions, no es
poden cobrir per manca de formació i especialització. En contraposició a la immediatesa que tenen les
empreses per cobrir les seves demandes de personal, el procés de formació per a l'assoliment de competències
que necessiten les persones en situació desocupació, requereix d'inversió en temps i planificació. I aquest
temps, entès com la disponibilitat per invertir en qualificació, és del què no disposen les persones en situació
de desocupació, ja que necessiten urgentment d'ingressos per cobrir les seves necessitats bàsiques.
Per analitzar en quins sectors no estan cobertes les demandes i per poder decidir la formació que s'haurà
d'impartir, és necessari treballar des de la perspectiva local i, fonamentalment, amb una participació directa de
les empreses. També cal identificar i conèixer amb detall el perfil de les persones desocupades d'aquell
territori, per tal de fer una correcta selecció i derivació per cobrir la demanda. Només així, els serveis públics
d'ocupació contribuiran a reduir la distància entre les persones desocupades i els llocs de treball vacants,
evitant així que, en un futur, l'atur estructural cada vegada sigui més important.
El Programa Aprenentatge per a la Professionalització (APP) és una experiència pilot de formació en alternança
amb l'ocupació (programes mixtos de formació i ocupació) destinat a la qualificació professional de persones
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 7951 - 2.9.20191/30 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-19241018-2019
en situació de desocupació i en risc d'exclusió social i laboral. Mitjançant aquest programa, es posa en marxa
una iniciativa que proporciona a les persones poc qualificades l'oportunitat de formar-se i adquirir, mentre
estan treballant, les competències transversals i bàsiques que necessiten. Per tant, és dóna resposta a una
doble necessitat: la qualificació i l'obtenció d'ingressos per poder subsistir.
La perspectiva local des de la qual es planteja el Programa APP, permet donar resposta als perfils i sectors
productius més demandats en un determinat territori. En aquest sentit, el rol de les empreses, com a agents
actius en el programa, és fonamental, ja que són copartícips, des d'un inici, a l'hora de definir i adaptar la
formació a les seves necessitats reals.
Per donar compliment a l'objectiu del programa, els projectes presentats hauran de preveure la realització
d'una “actuació de formació professionalitzadora vinculada a un certificat de professionalitat” (assoliment de
les competències tècnico-professionals adaptades al lloc de treball de l'empresa) i una “formació
complementària” consistent en l'adquisició de competències bàsiques necessàries per interactuar amb l'entorn
sociolaboral i/o aquells coneixements específics, que no quedin recollits en el contingut del certificat de
professionalitat i que, no obstant això, són necessaris per desenvolupar el lloc de treball.
El programa també contempla una “actuació d'experienciació laboral en empresa”, atesa la importància que té
la pràctica en qualsevol procés d'aprenentatge, i una “actuació d'acompanyament en el procés d'aprenentatge”,
ja que es considera que la tutoria és una eina clau en qualsevol política activa d'ocupació, especialment en les
destinades a col·lectius en risc d'exclusió social i laboral.
El programa APP és un programa propi de la Comunitat Autònoma de Catalunya, el qual està inclòs en el Pla
Anual de Polítiques Actives (PAPE) de l'any 2019, amb el codi PP00753, en l'Eix 2 de “Formació” on es preveu
la “Formació amb alternança” en la Resolució de 12 de març de 2019, de la Secretaria d'Estat d'Ocupació, per
la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 8 de març de 2019, pel qual s'aprova el Pla Anual de
Política d'Ocupació (PAPE) per a 2019, segons que estableix l'article 11.2 del Text refós de la Llei d'Ocupació,
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d'octubre.
Així doncs, aquest programa s'emmarca en els programes públics formació i ocupació previstos en l'Eix 2 de
Formació de l'article 10.4 b) del Text refós de la Llei d'Ocupació aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2015, de
23 novembre i per aquest motiu, els contractes per a la formació i aprenentatge que se subscriguin en el marc
del mateix els serà d'aplicació les excepcions previstes en la disposició addicional segona del Reial decret
legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors i en la
disposició addicional primera del Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desplega el contracte
per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual, relatives al límit
d'edat i de durada dels contractes que preveuen les lletres a) i b) de l'article 11.2 de l'esmentat Estatut dels
Treballadors.
Igualment, la disposició addicional sisena de l'Ordre ESS/2518/2013, de 26 de desembre per la qual es regulen
els aspectes formatius del contracte per a la formació i l'aprenentatge, preveu unes particularitats per aquests
tipus de contractes subscrits en el marc de les accions i mesures establertes per la Llei d'ocupació, per una
banda, no serà necessària la formalització de l'acord de l'activitat formativa atès que aquest s'aprova quan
s'aprova el projecte i, per una altra, no serà necessària l'autorització de l'inici de l'activitat formativa perquè la
resolució d'aprovació del projecte portarà implícita aquesta autorització.
Tal com es preveu en qualsevol procés d'innovació i per recomanació de les directrius europees per a la
implementació de polítiques públiques innovadores, en una primera fase d'aquest programa pilot, és adequat
acotar la intervenció a un nombre reduït d'entitats per tal d'avaluar-ne els resultats. En una segona fase,
caldrà reajustar la mesura i transferir-la a la resta d'entitats del territori. Per aquest motiu al tractar-se d'una
experiència pilot, el Programa APP s'ha dissenyat per a què hi participin un nombre reduït d'entitats i, un cop
avaluada la seva efectivitat, ampliar-lo en posteriors convocatòries a altres entitats.
En relació a aquest aspecte, en una primera convocatòria es preveu treballar amb les entitats locals dels
municipis amb més població de Catalunya (més de 100.000 habitants) i amb els municipis amb menys població
(entre 20.000 i 25.000 habitants) i que tenen una capacitat tècnica i infraestructures suficients per poder
executar aquest Programa, i així tenir una mostra representativa de com pot funcionar el programa en
diferents realitats territorials. Per a l'establiment de l'univers d'entitats beneficiàries s'ha tingut en compte,
d'una banda, que poguessin participar entitats locals de les cinc demarcacions i, de l'altra, que el nombre d'ens
locals de cada franja de població sigui el mateix. L'univers de la mostra que es convocarà serà d'un total de 28
ens locals.
Vist el Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Ocupació;
Vista la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a
l'ocupació en l'àmbit laboral i el Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, que la desenvolupa;
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 7951 - 2.9.20192/30 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-19241018-2019

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA