ORDRE TSF/171/2020, de 7 d'octubre, de modificació de l'Ordre TSF/122/2018, de 23 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

En data 26 de juliol de 2018 es va publicar l'Ordre TSF/122/2018, de 23 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris.

Atès que es considera convenient seguir les recomanacions de la Intervenció delegada en relació a l'adaptació dels terminis d'execució dels programes subvencionats a càrrec de fons de la Conferència Sectorial d'Ocupació i Afers Laborals, juntament amb la necessitat de fer públic el desglossament dels criteris aplicats en la valoració de les sol·licituds dels programes regulats en l'Ordre TSF/122/2018, de 23 de juliol, així com la conveniència d'utilitzar quan sigui possible els aplicatius corporatius del Servei Públic d´Ocupació de Catalunya per tal que les entitats puguin informar de les dades corresponents a les persones destinatàries del programa.

Atès que també es considera necessari introduir una modificació en relació al col·lectiu destinatari del Programa C (Programes Mixtos de Formació i Treball) per tal que el Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris estigui en consonància amb altres polítiques actives d'ocupació així com, donada l'experiència acumulada en la gestió i justificació de les subvencions concedides en el marc d'aquesta Ordre, clarificar el sentit d'algunes de les bases reguladores de l'Ordre per tal de proporcionar una major seguretat jurídica a les entitats participants.

Igualment, amb l'entrada en vigor de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, es considera oportú actualitzar la base relativa a aquest aspecte per tal d'adaptar el redactat de l'Ordre TSF/122/2018, de 23 de juliol a aquest nou marc normatiu.

Finalment, el passat 15 de juny es va publicar l'Ordre VEH/79/2020, de 9 de juny, per la qual es modifica l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, per la qual s'estableix el règim de justificació econòmica de les subvencions, un fet que també comporta la necessitat d'introduir alguns canvis vinculats a la justificació de les subvencions d'aquest programa, la seva acreditació i els controls a realitzar.

Vista la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya;

Vistos els informes de l'Àrea Jurídica de Treball i Relacions Laborals i de la Intervenció Delegada, havent-ne informat prèviament al Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, a proposta de la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i en ús de les facultats que em són conferides d'acord amb l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Per tot això,

Ordeno:

Article 1

Es modifiquen els apartats a), c), e) i h) de la base 5.4 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/122/2018, de 23 de juliol, que queden redactats de la manera següent:

a) Descripció

Els Programes Mixtos de Formació i Treball tenen com a finalitat l'aprenentatge i la pràctica professional de les persones participants, mitjançant la realització d'obres o serveis públics que aportin un benefici social a la comunitat o barri objecte d'actuació.

Les cases d'oficis estan dirigides a joves de 16 a 29 anys que ja disposen d'uns nivells mínims de formació associada a unes competències tècniques bàsiques, així com d'una maduresa personal suficient com per emprendre amb certes garanties d'èxit aquest tipus d'acció. Tenen com a finalitat que les persones participants puguin assolir uns aprenentatges i una experiència que els permeti millorar la seva ocupabilitat i les seves possibilitats d'inserció laboral.

Els projectes de cases d'oficis consten de dues fases. La primera fase és de caràcter formatiu i la segona fase és de formació en alternança amb el treball.

c) Condicions específiques de les persones destinatàries

Les persones destinatàries de les cases d'oficis han de ser demandants d'ocupació no ocupades (DONO) i menors de 30 anys, amb un nivell mínim de qualificació assolit (ESO, cicle formatiu de grau mitjà o similar), o que no tenint aquest nivell mínim de qualificació hagin superat les proves d'accés per a la realització d'altres accions formatives de caràcter oficial, o bé superin una prova d'accés específica que permeti valorar la seva capacitat per seguir els aprenentatges i la pràctica professional d'aquest programa.

Les persones candidates hauran de complir els requisits establerts en la normativa d'aplicació per formalitzar un contracte per a la formació i l'aprenentatge a fi de poder accedir a la fase de formació en alternança.

e) Fases i durada

Les cases d'oficis consten de dues fases i tenen una durada màxima total d'un any. El total d'hores de cada fase serà com a màxim de 900 hores, equivalents a una jornada laboral de 37,5 hores setmanals.

Durant la primera fase, les persones participants reben formació professional conforme a l'ocupació a desenvolupar i d'acord amb el pla formatiu inclòs a la memòria del projecte.

Durant la segona fase del projecte les persones participants són contractades per l'entitat beneficiària i complementen la seva formació en alternança amb el treball.

h) Beques d'assistència

Les persones participants tindran dret a la percepció d'una beca pels dies assistits durant la primera fase. Els requisits que en donen dret, l'import i el procediment per a la seva sol·licitud i atorgament s'establiran a la Resolució de convocatòria corresponent.

Article 2

Es modifiquen els apartats c), e) i f) de la base 5.6 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/122/2018, de 23 de juliol, que queden redactats de la manera següent:

c) Selecció i contractació

Les persones candidates han d'estar en possessió d'una titulació universitària oficial de grau, o de llicenciatura o diplomatura, i han d'estar inscrites com a demandants d'ocupació, si més no amb caràcter previ a la seva contractació.

L'entitat sol·licitant haurà de poder acreditar un procés de selecció que permeti valorar l'experiència professional, els coneixements específics i les habilitats i capacitats que li permetin el correcte desenvolupament de les activitats previstes al pla de treball...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA