ORDRE TSF/174/2020, de 13 d'octubre, del Registre Oficial de Professionals de l'Educació en el Lleure de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La Generalitat de Catalunya té atribuïda la competència exclusiva en matèria de joventut, en virtut de l'article 142 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, que inclou, entre altres aspectes, la regulació, la gestió, la intervenció i la policia administrativa d'activitats i instal·lacions destinades a la joventut. També té, d'acord amb l'article 134 de l'Estatut d'autonomia, la competència exclusiva en matèria d'esport i lleure.

La Generalitat de Catalunya, des de l'any 1985, regula i exerceix el control sobre les activitats d'educació en el lleure a Catalunya a fi de garantir-ne la qualitat i la seguretat. Aquesta acció normativa i reguladora és necessària perquè les activitats esmentades compleixin plenament la seva finalitat educativa i contribueixin al creixement integral d'infants i joves. Alhora, és una acció normativa que compta amb el suport del sector, perquè aquest és el primer interessat a oferir unes activitats segures i de qualitat, i també amb el seu reconeixement, ja que aquest considera la Direcció General de Joventut com la interlocutora principal en aquesta matèria. Es tracta d'una regulació que es completa amb altres normes del Govern de la Generalitat de Catalunya sobre la formació de les persones que dirigeixen les activitats (monitors/ores i director/ores d'educació en el lleure) i sobre les instal·lacions on es duen a terme.

Actualment, la norma amb rang reglamentari que regula aquesta matèria és el Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys. La disposició final segona del Decret 267/2016, de 5 de juliol, estableix que el Registre Oficial de Professionals d'Educació en el Lleure s'ha de regular mitjançant una ordre de la persona titular del departament competent en matèria de joventut, al qual quedarà adscrit.

Aquest Registre Oficial té com a finalitat disposar d'una informació actualitzada i veraç sobre els professionals de l'educació en el lleure que hi constin inscrits, atès que la inscripció no és obligatòria per exercir l'activitat.

D'altra banda, la creació d'aquest Registre implica modificar algunes característiques del fitxer ja existent a l'Ordre BSF/274/2014, de 25 d'agost, per la qual es regulen els fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Benestar Social i Famílies i per determinats ens que en depenen, anomenat “diplomats d'educació en el lleure infantil i juvenil”. No obstant això, l'entrada en vigor el 28 de maig de 2018 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, ha suprimit la necessitat de crear formalment els fitxers i notificar-los al registre de protecció de dades de les autoritats de control, raó per la qual aquesta Ordre no modifica expressament l'Ordre BSF/274/2014.

De conformitat amb el que preveuen l'Ordre BSF/192/2015, de 18 de juny, per la qual s'estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil; la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional, i les normes que la despleguen per a l'obtenció dels certificats de professionalitat i les qualificacions professionals de dinamització d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil i de direcció i coordinació d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil, que són equivalents als títols de monitor/a i director/a i habiliten per a l'exercici de la professió d'educador en el lleure; la Llei 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport, i el Decret 68/2009, de 28 d'abril, pel qual es regula el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya;

En el Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys, s'anomena equip de dirigents al conjunt de persones que intervenen en la realització de les activitats i la custòdia dels infants participants. Entre les persones que formen part de l'equip de dirigents, s'estableix l'obligació que hi hagi un percentatge que acrediti una formació homologada, homologació que es garanteix quan estiguin inscrites en el Registre que es regula en aquesta Ordre. Per aquest motiu, en l'Ordre s'anomena monitor/a d'educació en el lleure o director/a d'educació en el lleure les persones membres de l'equip de dirigents que estan inscrites en el Registre a les seccions corresponents.

Finalment, i per facilitar la gestió administrativa i agilitar la inscripció en aquest Registre, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies encarrega al Departament d'Empresa i Coneixement, mitjançant l'Oficina de Gestió Empresarial d'acord amb el Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l'eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l'activitat econòmica, la tramitació d'aquesta inscripció seguint les previsions que conté aquesta norma.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,

Ordeno:

Article 1

Creació del Registre

Es crea el Registre Oficial de Professionals de l'Educació en el Lleure de Catalunya, adscrit al departament competent en matèria de joventut.

Article 2

Objecte

El Registre Oficial de Professionals de l'Educació en el Lleure de Catalunya té com a objecte la identificació de les persones que tenen una titulació oficial que les habilita per exercir de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA