ORDRE TSF/177/2019, de 4 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria del Premi Voluntariat.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Premi Voluntariat neix l'any 1993 i es convoca anualment des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies , a través de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària, i va dirigit a les entitats de voluntariat censades al Cens d’entitats del voluntariat de Catalunya . El guardó és una mesura de reconeixement del voluntariat recollida en el Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat vigent.

El Premi es regeix per unes bases reguladores i una convocatòria anual en les quals es concreten els projectes, els programes o les iniciatives que es volen premiar en cada edició.

Tenint en compte que el Premi Voluntariat, impulsat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, es crea amb la finalitat de fer visible un reconeixement social i institucional de l'acció voluntària a Catalunya, l'òrgan convocant té la voluntat de premiar projectes, programes o iniciatives que hagin excel·lit en relació amb alguna temàtica concreta relacionada amb el voluntariat, per tal de reconèixer-los i destacar-los d'entre la resta, amb l'objectiu que puguin esdevenir un referent per a la resta d'entitats i puguin ser impulsors, promotors o inspiradors de futures iniciatives o projectes de naturalesa anàloga.

D'acord amb el Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, s'atribueixen al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies les competències en matèria de polítiques per a la inclusió social, l'acció comunitària, la coordinació i la gestió de la xarxa d'equipaments cívics i socials, la sensibilització cívica i social i el suport a les entitats i el voluntariat.

D'acord amb l'article 132.1 del Decret 289/2016, de 30 d'agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, correspon a la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària fomentar el civisme i la dinamització sociocultural i de lleure, dirigir i coordinar programes de desenvolupament comunitari, d'inserció social i de suport a col·lectius, i promoure l'associacionisme i el voluntariat.

D'acord amb l'Ordre TSF/63/2018, d'11 de juny, per la qual s'aprova la tramitació electrònica obligatòria en qualsevol procediment de concessió, justificació, revocació i presentació de recursos en les convocatòries de subvencions, premis, beques i ajuts del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a entitats;

D'acord amb el que preveuen el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques;

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent i, en concret, l'article 92.3 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,

Ordeno:

Article únic

S'aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria anual del Premi Voluntariat per a entitats sense ànim de lucre que consten a l'annex 1 d'aquesta Ordre. S'inclouen a l'annex 2 els principis ètics i regles de conducta als quals s'han d'adequar les persones beneficiàries, d'acord amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Disposició transitòria

Els premis atorgats d'acord amb la disposició que deroga aquesta Ordre es continuaran regint per les bases reguladores a l'empara de les quals es van atorgar.

Disposició derogatòria

Queda derogada l'Ordre TSF/293/2016, de 26 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores del Premi Voluntariat.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 4 d'octubre de 2019

Chakir El Homrani Lesfar

Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex 1

Bases generals

–1 Objecte

1.1 L'objecte d'aquesta Ordre és regular el procediment de concessió del Premi Voluntariat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

1.2 El Premi Voluntariat té per objectiu reconèixer i fer valer el voluntariat a Catalunya, i premiar projectes, programes o iniciatives que hagin excel·lit en relació amb alguna temàtica concreta, implementats per entitats de voluntariat que formen part del Cens d'entitats del voluntariat de Catalunya, i que desenvolupen la seva activitat en algun o alguns dels àmbits d'actuació continguts en l'article 5 de la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l'associacionisme.

1.3 La convocatòria de cada any determina quines són les línies estratègiques o àmbits prioritaris sobre els quals han de versar les actuacions o els projectes de les entitats per optar al Premi.

–2 Àmbit temporal

Els projectes, programes o iniciatives a premiar s'han d'haver implementat, totalment o parcial, durant els tres anys naturals anteriors a l'any de la convocatòria.

–3 Procediment de concessió

3.1 El procediment de concessió del Premi és el de concurrència competitiva i s'inicia l'endemà de la data de la publicació de la convocatòria.

3.2 El termini màxim per emetre i notificar la resolució és de cinc mesos a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria. Transcorregut aquest termini, si no s'ha dictat i notificat una resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu, d'acord amb el que estableixen l'article 55.1.a) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l'article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3.3 Totes les comunicacions, tràmits, informes, resolucions i altres actuacions que l'òrgan competent hagi de dur a terme per a la tramitació del procediment administratiu s'han de fer per mitjans electrònics d'acord amb el que estableix l'Ordre TSF/63/2018, d'11 de juny, per la qual s'aprova la tramitació electrònica obligatòria en qualsevol procediment de concessió, justificació, revocació i presentació de recursos en les convocatòries de subvencions, premis, beques i ajuts del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a entitats.

–4 Publicació

4.1 Atesos els articles 17.3.a) i 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en relació amb l'Acord GOV/192/2015, de 29 de desembre, pel qual es complementa l'Acord GOV/77/2015, de 2 de juny, sobre la publicació dels anuncis de notificació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya , en relació amb la publicació de les convocatòries de subvencions, el text íntegre de la convocatòria s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

4.2 La publicació de la convocatòria es fa efectiva amb la tramesa de la informació que exigeix el Registre d'ajuts i subvencions de Catalunya, d'acord amb l'article 96.bis del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i mitjançant la Base de Dades Nacional de Subvencions.

–5 Persones jurídiques beneficiàries

Poden ser beneficiàries del Premi Voluntariat que preveu aquesta Ordre, les entitats sense ànim de lucre que compleixin els requisits de la base 6.

–6 Requisits de les persones jurídiques beneficiàries

Els requisits que han de complir les entitats sol·licitants són els següents:

  1. Estar legalment constituïdes i estar inscrites en el Cens d'entitats del voluntariat de Catalunya en la data de publicació de la convocatòria.

  2. No incórrer en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  3. L'entitat i, si escau, les entitats membres integrades han d'estar al corrent de les obligacions tributàries davant de la Generalitat i l'Estat i les obligacions tributàries amb la Seguretat Social en el moment previ a la tramitació de les obligacions reconegudes pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

    Els deutes que estiguin ajornats es considera que compleixen el requisit d'estar al corrent de les obligacions.

  4. Atendre les persones usuàries en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya i redactar, almenys en català, la senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic, d'acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

  5. No haver estat sancionades, per resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de persones amb discapacitat o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.

  6. No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere. Així mateix, les persones sol·licitants han de respectar el que estableix la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

  7. Les entitats amb un nombre de 50 treballadors o més han de complir l'obligació que estableix l'article 42 del text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, de donar ocupació, almenys, a un 2% de persones treballadores amb discapacitats sobre el nombre total dels de l'entitat, o de l'aplicació de les mesures alternatives de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA